376540_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-forelopige
376540
statistikk
2020-01-10T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå), fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Fiskeristatistikken blir no publisert av Fiskeridirektoratet med namnet yrkesfiskestatistikk. Ansvaret for statistikken er overført i samhøve med nasjonalt program for offisiell statistikk som gjeld frå 1. januar 2021.

Oppdatert

Nøkkeltal

21,2

milliardar kroner i førstehandsverdi i 2019

Fangstmengd og førstehandsverdi1
Mengd (tonn)Endring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)Endring, prosent
20192018 - 201920192018 - 2019
1Fangst levert frå norske båtar.
I alt2 478 359-7,021 1661,5
 
Utvalde artar
Torsk327 648-13,07 192-1,1
Makrell159 104-15,02 5091,3
Sild561 29912,22 57419,5
Sei194 612-4,01 64913,0
Djupvassreke28 035-0,7942-11,3
Kongekrabbe1 723-25,5302-22,8
Andre artar1 205 938-11,85 999-0,8

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Fangstmengd fordelt på fiskeslag

Fangstmengd fordelt på fiskeslag1
201720182019
Tonn rund vekt
1Fangst levert frå norske båtar.
I alt2 587 8712 665 3052 478 359
 
Pelagisk fisk1 390 3851 465 3921 302 284
Lodde59 266197 5405
Sild, norsk vårgytande389 383332 028430 506
Sild, anna137 594168 360130 793
Makrell222 307187 223159 104
Kolmule399 363438 428351 292
Augepål21 51725 50659 663
Tobis og annan sil120 20569 531124 786
Vassild og strømsild17 79423 61419 674
Havbrisling9 7449 77610 594
Kystbrisling4861 3151 591
Mesopelagisk fisk-311 292
Tunfisk og tunfiskliknande arter501149
Anna pelagisk fisk12 67612 02912 936
 
Torsk og torskearta fisk748 928718 241664 535
Torsk416 993376 575327 648
Hyse115 44995 36894 288
Sei178 655202 670194 612
Annan torskefisk37 83143 62747 988
 
Flatfisk, anna botnfisk og djupvassfisk54 57560 90467 897
Blåkveite16 89017 77217 391
Uer22 67125 34631 076
Leppefisk1 128801817
Steinbiter6 5747 7617 598
Annan flatfisk, botnfisk og djupvassfisk7 3129 22511 015
 
Bruskfisk (haifisk, skater, rokker og havmus)1 7161 8992 550
Haifisk364384548
Skater og annan bruskfisk1 3521 5152 002
 
Skaldyr, blautdyr og pigghuder227 717248 176278 139
Snøkrabbe3 1012 8124 049
Taskekrabbe4 9245 8505 365
Kongekrabbe, han1 7772 1121 524
Kongekrabbe, annan167200199
Djupvassreke13 31328 22028 035
Antarktisk krill202 216206 097236 673
Raudåte7601 362352
Andre skaldyr, blautdyr og pigghuder1 4581 5231 942
 
Makroalger (tang og tare)164 550170 694162 954
Brunalger164 550170 694162 825
Andre makroalger-0129

Tabell 2 
Fangstverdi fordelt på fiskeslag

Fangstverdi fordelt på fiskeslag1
201720182019
Millionar kroner
1Fangst levert frå norske båtar.
I alt18 64720 86221 166
 
Pelagisk fisk5 6516 5006 712
Lodde3145210
Sild, norsk vårgytande1 7721 4931 883
Sild, anna526661690
Makrell2 1102 4772 509
Kolmule580944883
Augepål3465177
Tobis og annan sil193157373
Vassild og strømsild527367
Havbrisling222936
Kystbrisling31013
Mesopelagisk fisk005
Tunfisk og tunfiskliknande arter414
Anna pelagisk fisk436972
 
Torsk og torskearta fisk10 31010 82110 944
Torsk6 9997 2707 192
Hyse1 5001 5251 518
Sei1 3411 4591 649
Annan torskefisk470567584
 
Flatfisk, anna botnfisk og djupvassfisk1 4201 6191 693
Blåkveite559653637
Uer223284306
Leppefisk336304327
Steinbiter456566
Annan flatfisk, botnfisk og djupvassfisk258313358
 
Bruskfisk (haifisk, skater, rokker og havmus)568
Haifisk223
Skater og annan bruskfisk345
 
Skaldyr, blautdyr og pigghuder1 2191 8701 765
Snøkrabbe156166265
Taskekrabbe587069
Kongekrabbe, han280379289
Kongekrabbe, annan71213
Djupvassreke5771 062942
Antarktisk krill7390104
Raudåte472
Andre skaldyr, blautdyr og pigghuder658481
 
Makroalger (tang og tare)424645
Brunalger424645
Andre makroalger000

Tabell 3 
Fangstmengd fordelt på landingsfylke og hovudgrupper av fiskeslag, og førstehandsverdi av fangsten

Fangstmengd fordelt på landingsfylke og hovudgrupper av fiskeslag, og førstehandsverdi av fangsten1
FangstmengdFørstehandsverdi
I altPelagisk fiskTorsk og torskearta fiskFlatfisk, anna botnfisk og djupvassfiskBruskfisk (haifisk, skater, rokker og havmus)Skaldyr, blautdyr og pigghuderMakroalger (tang og tare)I alt
Tonn rund vekt1000 kr
1Omfattar fangst som er levert frå norske båtar, både i Noreg og i utlandet, og fangst levert i Noreg av utanlandske båtar.
2019
I alt2 757 8221 429 536794 95474 3672 555293 456162 95424 826 395
 
Alle fylker2 362 0051 277 036789 65673 1582 52256 678162 95424 010 746
 
Østfold (-2019)9682010342902-71 726
Akershus (-2019)::-:-:-:
Oslo13919925114-4 351
Vestfold (-2019)462314204421-33 059
Telemark (-2019)3671544413264-22 670
Aust-Agder (-2019)80431188411588-64 683
Vest-Agder (-2019)3 328881 370371861 414-176 368
Rogaland538 328488 8389 9421 2972521 79736 2022 488 253
Hordaland (-2019)28 061:1 13254059295:307 720
Sogn og Fjordane (-2019)267 971233 50629 285:54442:2 127 495
Møre og Romsdal503 387291 931166 69420 198380::5 352 666
Trøndelag - Trööndelage133 88648 7824 0558901502 24577 764461 100
Nordland331 545138 792154 84113 894275 03918 9533 756 749
Troms - Romsa (-2019)304 84351 772195 86325 3944831 766-4 837 892
Finnmark - Finnmárku (-2019)247 9051 144226 1908 53195611 085-4 304 579
Uoppgitt fylke:----:-:
Utlandet395 817152 5015 2981 20832236 778-815 649

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Rund vekt er vekta av fisken slik den er fanga.

Ordet fangst blir i Noreg ofte brukt utan å gi noko nærare definisjon. Ved føring av fangstdagbok tyder fangst estimert kvantum i rund vekt.

Fangstverdi er summen fiskaren får utbetalt for fangsten. I denne summen er lagsavgifta trekt frå, medan produktavgifta ikkje er trekt frå. Alle pris-og frakttilskott er lagde til. Sikringstrekk og meirverdiavgift er ikkje rekna med.

Pelagisk brukast som omgrep på organismar som lever i dei frie vassmassane.

Standard klassifikasjonar

Standard namnsetting og gruppering av fangstartar, internasjonale fangstområde og omrekningsfaktorar går fram av vedlegga til NOS Fiskeristatistikk

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Førebelse og endelege tal for heile år.

Internasjonal rapportering

Rapporteringen blir gjort av Fiskeridirektoratet som m.a. rapporterer til:

  • Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).
  • Food and Agricultures Organization of the United Nations (FAO).
  • International Council of Exploration of the Sea (ICES).
  • Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Skaffe løpande oversikt over fangstmengd av sjøfisk. I 1868 blei fiskeristatistikken for første gong lagt fram i ein eigen publikasjon. I 1900 overtok Fiskeridirektoratet utarbeidinga av statistikken. For åra 1977-2008 er publikasjonen NOS Fiskeristatistikk gitt ut av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

 

Serien NOS (Noregs offisielle statistikk) vart lagt ned 1.1.2010, og tala blir nå publisert på http://www.ssb.no/

Brukarar og bruksområde

Hovudføremålet for innsamling av fangstdata er å skaffe til veie dei opplysningar som er naudsynt for å sikre ei bærekraftig forvaltning av dei levande marine ressursar gjennom ressurskontroll, kvotekontroll og ein fiskeristatistikk av god kvalitet.

Materialet dannar grunnlag for utreiingsarbeid i samband med reguleringar i fisket, strategianalysar, analyser av strukturen i fiskeflåten samt utreiingar av næringsøkonomiske konsekvensar av forvaltningstiltak. Det dannar også grunnlag for oppfylling av Noreg sine internasjonale rapporteringsplikter.

Fiskeristatistikken inngår også som grunnlag i nasjonalrekneskapen, som er eit viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklinga i Noreg.

Statistikken er elles til nytte for offentlege myndigheiter, for forskingsinstitusjonar og studentar, media, finansanalytikar, interesseorganisasjonar og nasjonale og internasjonale organisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Fiskeridirektoratet publiserer tal i eigen statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/Statistikkbanken/

Fiskeridirektoratet oversender også fangststatistikk til fleire internasjonale organisasjonar blant anna FAO, Eurostat, ICES, NAFO og OECD.

Mange internasjonale organisasjonar publiserar også statistikk over fangstmengd og -verdi, bl.a. FAO og Eurostat .

Lovheimel

Data blir henta inn av Fiskeridirektoratet etter følgjande lovar:

  • Lov nr 03 av 14.12. 1951: Lov om omsetning av fisk.
  • Lov nr 40 av 03.06. 1983: Lov om saltvannsfiske mm.
  • Sentral forskrift fra 2004: Opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk.

Statistisk sentralbyrå mottek data i medhald av:

  • Lov nr 54 av 16.06. 1989: Statistikklova.

EØS-referanse

Rådsforordninger revideres over tid. Pr. 2007 gjelder følgende forordninger. Rådsforordning (EØS) 1637/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1636/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1638/01 av 24. juli 2001.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar all fangst frå sjøfisket levert i Noreg eller i utlandet av norskregistrerte fartøy og fangst frå sjøfisket levert i Noreg av utanlandske fartøy. Unnatak frå dette er sel- og kvalfangst, tang og tare og ikkje-registrert omsetning av fisk. Fangst av oppdrettsfisk omsatt gjennom fiskesalslaga og fiske til eige bruk er ikkje med. Frå og med 2015 er ikkje fangst frå det ordinære sjøfiske med fastståande reiskap i sjøen etter laks og sjøaure medrekna.

Datakjelder og utval

Fiskeridirektoratet produserar fangststatistikk primært på grunnlag av opplysningar frå dei godkjende fiskesalslaga. Etter Råfisklova har desse salslaga einerett til omsetning på første hand av spesifiserte artar. Dette gjeld artar (fisk og dyr) som blir fanga i sjøen av norske fartøy og omsett på første hand både i Noreg og ved direkte levering i utlandet. Laks, sjøaure og sel er unntatt frå salslaga sin einerett. Eineretten gjeld òg alt sal av fisk som kjem rett frå havet og vert omsatt i Noreg av utanlandske fartøy.

Fangststatistikken er ei totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangststatistikken byggjer på eit juridisk dokument, sluttsetel, som blir fylt ut ved omsetning av fangsten og underteikna av fiskar og kjøpar, kvalitetssikra av salslaga, før oversending til Fiskeridirektoratet ved oppgjer til fiskar. Der blir det gitt opp mengd og verdi av fiskeslaga og ein mengd opplysningar for bruk i ressursforvaltning og statistikk.

Statistisk sentralbyrå mottek alle fangstdata frå Fiskeridirektoratet i form av eit situasjonsuttak frå sluttseteldatabasen per ein gjeldande dato.

Fangstdatabasen går gjennom ein omfattande kontroll og editering i Fiskeridirektoratet.

Berekningar blir gjort i Fiskeridirektoratet. Blant anna blir all fangstmengd rekna om til rund vekt ved hjelp av omrekningsfaktorar før oversending av data til Statistisk sentralbyrå.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistisk sentralbyrå publiserar foreløpige tal i slutten av januar og endelege tal 15. november.

Utvalet av tabellar og figurar er endra i forhold til tidlegare år, men datagrunnlaget er det same. Frå og med 2005 er det teke i bruk ei ny gruppering av artar, lista over artar som er spesifiserte er endra og det er nye kategoriar for bruken av fisk.

I den avslutta serien NOS Fiskeristatistikk kan ein finne tidsseriar på fangstmengd og -verdi tilbake til 1977. Det er òg laga samanliknbare tidsseriar på fangstmengd og -verdi attende til 1975 i rundvekt, og frå 1974 til 1866 i ferskvekt. Desse tala er å finne i publikasjonane NOS Historisk Statistikk 1978 og 1994, og i Statistikkbanken.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Det kan vere ein del manglar i sluttsetlar som blir fylt ut ved omsetninga av fangsten, så det er naudsynt med omfattande kontrollar.

Dei fartøya som nyttar fleire reiskapar på ein tur, kan berre føre opp éin reiskap, og dei fartøya som fiskar i fleire fangstområde på ein tur, kan berre føre opp eitt område. Dette må ein ta omsyn til når ein les tabellane for fangsten etter område og reiskap. Ein vil derfor finne skilnader mellom fangstområdestatistikken som byggjer på sluttsetelregisteret og den som byggjer på fangstdagbøker frå trålarane. Materialet frå fangstdagbøkene kan også mangle informasjon t.d. pga. at dagbøker kan gå tapt før innsending frå fiskar.

Ved innsamling av statistikk vil vanlige feil vere utfyllingsfeil, registreringsfeil, revisjonsfeil, registerfeil og eventuelle ulike tolkingar av omgrep. Feil kodar, berekningar og forveksling av landkodar kan òg hende.

Det er ikkje mogleg å gi gode overslag på landingar som ikkje blir registrerte gjennom dei offisielle kanalane. I fangstdagboksdata kan det vere fråfall i mengda fangstdagbøker som skulle vore sende til Fiskeridirektoratet.

Revisjon

Ikkje relevant