344509
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-endelige
344509
statistikk
2018-11-08T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri, fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Fiskeri

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

18,6

milliardar kroner i førstehandsverdi i 2017

Fangstmengd og førstehandsverdi for utvalde fiskeslag frå norske båtar
Mengd (tonn)Endring, prosentEndring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)
20172016 - 20172012 - 20172017
Totalt2 423 32117,313,218 605
Utvalde fiskeslag
Makrell222 3075,726,22 110
Sild526 97749,8-13,72 297
Torsk416 9941,116,56 999
Sei178 65615,91,21 341
Blåkveite16 8910,632,8559
Uer22 671-8,8120,6223
Skaldyr og blautdyr227 7170,690,81 219
Andre fiskeslag811 10821,319,93 857

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Fangstmengd frå norske båtar fordelt på fiskeslag

Fangstmengd frå norske båtar fordelt på fiskeslag
201520162017
Tonn rund vekt
I alt2 334 5642 065 5072 423 321
 
Pelagisk fisk1 330 8291 040 7971 371 357
Lodde121 82758 23959 266
Augepål44 36136 35521 518
Kolmule489 439310 412399 363
Tobis100 85940 867120 205
Hestmakrell9 56011 16411 491
Atlantisk makrell241 987210 345222 307
Sild313 096351 710526 977
Brisling9 70021 70210 230
Anna pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk710 916720 322748 411
Torsk422 243412 567416 994
Hyse96 987110 321115 450
Sei151 508154 135178 656
Brosme13 74414 80410 205
Lange17 59618 10418 483
Blålange536243242
Lyr1 8291 9462 028
Lysing5 3357 0055 327
Kviting1 1391 1941 029
 
Flatfisk og botnfisk65 95073 66071 095
Blåkveite14 64916 78316 891
Kveite2 4162 8722 651
Raudspette661809848
Uer24 79324 85922 671
Straum- og vassild15 24018 83617 794
Steinbiter5 9796 4106 574
Breiflabb1 4462 1182 480
Rognkjeks354453654
Anna flatfisk og botnfisk411519531
 
Djupvassfisk2 3072 4242 891
 
Anna og uspesifisert fisk1 6501 8741 850
 
Skaldyr og blautdyr222 911226 429227 717
Hummar465448
Krabbe7 85110 3378 027
Kongekrabbe2 1762 6381 945
Reke22 95918 59013 314
Sjøkreps219261273
Skjel557549683
Andre skaldyr og blautdyr189 102193 998203 427

Tabell 2 
Fangstverdi frå norske båtar fordelt på fiskeslag

Fangstverdi frå norske båtar fordelt på fiskeslag
201520162017
Millionar kroner
I alt16 92818 65118 605
 
Pelagisk fisk5 4676 2795 594
Lodde294239314
Augepål859534
Kolmule923838580
Tobis198118193
Hestmakrell494141
Atlantisk makrell2 0302 4332 110
Sild1 8602 4532 297
Brisling286325
Anna pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk8 7709 50910 307
Torsk5 7226 4506 999
Hyse1 1421 1761 500
Sei1 4901 4281 341
Brosme13813993
Lange194208277
Blålange522
Lyr222528
Lysing517361
Kviting787
 
Flatfisk og botnfisk9851 1311 083
Blåkveite499613559
Kveite103124115
Raudspette568
Uer248215223
Straum- og vassild466752
Steinbiter383645
Breiflabb375567
Rognkjeks489
Anna flatfisk og botnfisk466
 
Djupvassfisk896
 
Anna og uspesifisert fisk270307395
 
Skaldyr og blautdyr1 4271 4151 219
Krabbe174247214
Kongekrabbe184326287
Hummar111313
Sjøkreps263334
Reke933710577
Skjel131313
Andre skaldyr og blautdyr887582

Tabell 3 
Fangst frå norske båtar fordelt på bruken av fangsten

Fangst frå norske båtar fordelt på bruken av fangsten
20132014201520162017
1 000 tonn rund vekt
I alt2 0902 3132 3352 0652 423
Konsum1 6171 5591 4511 4441 631
Mjøl og olje465750880618788
Dyrefor/fiskefor, agn og anna85344

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Rund vekt er vekta av fisken slik den er fanga.

Ordet fangst blir i Noreg ofte brukt utan å gi noko nærare definisjon. Ved føring av fangstdagbok tyder fangst estimert kvantum i rund vekt.

Fangstverdi er summen fiskaren får utbetalt for fangsten. I denne summen er lagsavgifta trekt frå, medan produktavgifta ikkje er trekt frå. Alle pris-og frakttilskott er lagde til. Sikringstrekk og meirverdiavgift er ikkje rekna med.

Pelagisk brukast som omgrep på organismar som lever i dei frie vassmassane.

Standard klassifikasjonar

Standard namnsetting og gruppering av fangstartar, internasjonale fangstområde og omrekningsfaktorar går fram av vedlegga til NOS Fiskeristatistikk

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fiskeri
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Førebelse og endelege tal for heile år.

Internasjonal rapportering

Rapporteringen blir gjort av Fiskeridirektoratet som m.a. rapporterer til:

  • Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).
  • Food and Agricultures Organization of the United Nations (FAO).
  • International Council of Exploration of the Sea (ICES).
  • Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Skaffe løpande oversikt over fangstmengd av sjøfisk. I 1868 blei fiskeristatistikken for første gong lagt fram i ein eigen publikasjon. I 1900 overtok Fiskeridirektoratet utarbeidinga av statistikken. For åra 1977-2008 er publikasjonen NOS Fiskeristatistikk gitt ut av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

 

Serien NOS (Noregs offisielle statistikk) vart lagt ned 1.1.2010, og tala blir nå publisert på http://www.ssb.no/

Brukarar og bruksområde

Hovudføremålet for innsamling av fangstdata er å skaffe til veie dei opplysningar som er naudsynt for å sikre ei bærekraftig forvaltning av dei levande marine ressursar gjennom ressurskontroll, kvotekontroll og ein fiskeristatistikk av god kvalitet.

Materialet dannar grunnlag for utreiingsarbeid i samband med reguleringar i fisket, strategianalysar, analyser av strukturen i fiskeflåten samt utreiingar av næringsøkonomiske konsekvensar av forvaltningstiltak. Det dannar også grunnlag for oppfylling av Noreg sine internasjonale rapporteringsplikter.

Fiskeristatistikken inngår også som grunnlag i nasjonalrekneskapen, som er eit viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklinga i Noreg.

Statistikken er elles til nytte for offentlege myndigheiter, for forskingsinstitusjonar og studentar, media, finansanalytikar, interesseorganisasjonar og nasjonale og internasjonale organisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Fiskeridirektoratet publiserer tal i eigen statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Statistikk/Statistikkbank

Fiskeridirektoratet oversender også fangststatistikk til fleire internasjonale organisasjonar blant anna FAO, Eurostat, ICES, NAFO og OECD.

Mange internasjonale organisasjonar publiserar også statistikk over fangstmengd og -verdi, bl.a. FAO og Eurostat .

Lovheimel

Data blir henta inn av Fiskeridirektoratet etter følgjande lovar:

  • Lov nr 03 av 14.12. 1951: Lov om omsetning av fisk.
  • Lov nr 40 av 03.06. 1983: Lov om saltvannsfiske mm.
  • Sentral forskrift fra 2004: Opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk.

Statistisk sentralbyrå mottek data i medhald av:

  • Lov nr 54 av 16.06. 1989: Statistikklova.

EØS-referanse

Rådsforordninger revideres over tid. Pr. 2007 gjelder følgende forordninger. Rådsforordning (EØS) 1637/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1636/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1638/01 av 24. juli 2001.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar all fangst frå sjøfisket levert i Noreg eller i utlandet av norskregistrerte fartøy og fangst frå sjøfisket levert i Noreg av utanlandske fartøy. Unnatak frå dette er sel- og kvalfangst, tang og tare og ikkje-registrert omsetning av fisk. Fangst av oppdrettsfisk omsatt gjennom fiskesalslaga og fiske til eige bruk er ikkje med. Frå og med 2015 er ikkje fangst frå det ordinære sjøfiske med fastståande reiskap i sjøen etter laks og sjøaure medrekna.

Datakjelder og utval

Fiskeridirektoratet produserar fangststatistikk primært på grunnlag av opplysningar frå dei godkjende fiskesalslaga. Etter Råfisklova har desse salslaga einerett til omsetning på første hand av spesifiserte artar. Dette gjeld artar (fisk og dyr) som blir fanga i sjøen av norske fartøy og omsett på første hand både i Noreg og ved direkte levering i utlandet. Laks, sjøaure og sel er unntatt frå salslaga sin einerett. Eineretten gjeld òg alt sal av fisk som kjem rett frå havet og vert omsatt i Noreg av utanlandske fartøy.

Fangststatistikken er ei totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangststatistikken byggjer på eit juridisk dokument, sluttsetel, som blir fylt ut ved omsetning av fangsten og underteikna av fiskar og kjøpar, kvalitetssikra av salslaga, før oversending til Fiskeridirektoratet ved oppgjer til fiskar. Der blir det gitt opp mengd og verdi av fiskeslaga og ein mengd opplysningar for bruk i ressursforvaltning og statistikk.

Statistisk sentralbyrå mottek alle fangstdata frå Fiskeridirektoratet i form av eit situasjonsuttak frå sluttseteldatabasen per ein gjeldande dato.

Fangstdatabasen går gjennom ein omfattande kontroll og editering i Fiskeridirektoratet.

Berekningar blir gjort i Fiskeridirektoratet. Blant anna blir all fangstmengd rekna om til rund vekt ved hjelp av omrekningsfaktorar før oversending av data til Statistisk sentralbyrå.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistisk sentralbyrå publiserar foreløpige tal i slutten av januar og endelege tal 15. november.

Utvalet av tabellar og figurar er endra i forhold til tidlegare år, men datagrunnlaget er det same. Frå og med 2005 er det teke i bruk ei ny gruppering av artar, lista over artar som er spesifiserte er endra og det er nye kategoriar for bruken av fisk.

I den avslutta serien NOS Fiskeristatistikk kan ein finne tidsseriar på fangstmengd og -verdi tilbake til 1977. Det er òg laga samanliknbare tidsseriar på fangstmengd og -verdi attende til 1975 i rundvekt, og frå 1974 til 1866 i ferskvekt. Desse tala er å finne i publikasjonane NOS Historisk Statistikk 1978 og 1994, og i Statistikkbanken.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Det kan vere ein del manglar i sluttsetlar som blir fylt ut ved omsetninga av fangsten, så det er naudsynt med omfattande kontrollar.

Dei fartøya som nyttar fleire reiskapar på ein tur, kan berre føre opp éin reiskap, og dei fartøya som fiskar i fleire fangstområde på ein tur, kan berre føre opp eitt område. Dette må ein ta omsyn til når ein les tabellane for fangsten etter område og reiskap. Ein vil derfor finne skilnader mellom fangstområdestatistikken som byggjer på sluttsetelregisteret og den som byggjer på fangstdagbøker frå trålarane. Materialet frå fangstdagbøkene kan også mangle informasjon t.d. pga. at dagbøker kan gå tapt før innsending frå fiskar.

Ved innsamling av statistikk vil vanlige feil vere utfyllingsfeil, registreringsfeil, revisjonsfeil, registerfeil og eventuelle ulike tolkingar av omgrep. Feil kodar, berekningar og forveksling av landkodar kan òg hende.

Det er ikkje mogleg å gi gode overslag på landingar som ikkje blir registrerte gjennom dei offisielle kanalane. I fangstdagboksdata kan det vere fråfall i mengda fangstdagbøker som skulle vore sende til Fiskeridirektoratet.

Revisjon

Ikkje relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB