376548
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeri/aar-endelige
376548
statistikk
2019-11-08T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeri, Fiskeri, fiske, sjøfisk, fiskeslag (for eksempel sei, sild, kolmule), skalldyr, fangstverdi, fangstmengd, konsumfisk, fiskemjøl, fiskeoljeFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Fiskeri

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

20,8

milliardar kroner i førstehandsverdi i 2018

Fangstmengd og førstehandsverdi1
Mengd (tonn)Endring, prosentEndring, prosentFørstehandsverdi (mill. kr)
20182017 - 20182013 - 20182018
1Fangst levert frå norske båtar. Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.
Totalt2 494 6152,919,420 816
Utvalde fiskeslag
Makrell187 223-15,813,72 477
Sild500 388-5,0-1,42 154
Torsk376 575-9,7-20,17 270
Sei202 67013,437,21 459
Blåkveite17 7715,241,1653
Uer25 34911,8180,5284
Skaldyr og blautdyr248 1769,053,11 870
Andre fiskeslag936 46315,552,34 650

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Fangstmengd fordelt på fiskeslag

Fangstmengd fordelt på fiskeslag1
201620172018
Tonn rund vekt
1Fangst levert frå norske båtar. Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.
I alt2 065 5072 423 3212 494 615
 
Pelagisk fisk1 040 7971 371 3571 440 490
Lodde58 23959 266197 539
Augepål36 35521 51825 506
Kolmule310 412399 363438 428
Tobis40 867120 20569 531
Hestmakrell11 16411 49110 744
Atlantisk makrell210 345222 307187 223
Sild351 710526 977500 388
Brisling21 70210 23011 090
Anna pelagisk fisk0040
 
Torsk og torskearta fisk720 322748 411717 593
Torsk412 567416 994376 575
Hyse110 321115 45095 368
Sei154 135178 656202 670
Brosme14 80410 20513 113
Lange18 10418 48321 533
Blålange243242426
Lyr1 9462 0282 672
Lysing7 0055 3274 187
Kviting1 1941 0291 046
 
Flatfisk og botnfisk73 66071 09583 564
Blåkveite16 78316 89117 771
Kveite2 8722 6512 713
Raudspette809848718
Uer24 85922 67125 349
Straum- og vassild18 83617 79423 614
Steinbiter6 4106 5747 761
Breiflabb2 1182 4803 369
Rognkjeks4536541 497
Anna flatfisk og botnfisk519531769
 
Djupvassfisk2 4242 8913 157
 
Anna og uspesifisert fisk1 8741 8501 636
 
Skaldyr og blautdyr226 429227 717248 176
Hummar544850
Krabbe10 3378 0278 664
Kongekrabbe2 6381 9452 312
Reke18 59013 31428 220
Sjøkreps261273394
Skjel549683652
Andre skaldyr og blautdyr193 998203 427207 884

Tabell 2 
Fangstverdi fordelt på fiskeslag

Fangstverdi fordelt på fiskeslag1
201620172018
Millionar kroner
1Fangst levert frå norske båtar.
I alt18 65118 60520 816
 
Pelagisk fisk6 2795 5946 422
Lodde239314521
Augepål953465
Kolmule838580944
Tobis118193157
Hestmakrell414164
Atlantisk makrell2 4332 1102 477
Sild2 4532 2972 154
Brisling632539
Anna pelagisk fisk000
 
Torsk og torskearta fisk9 50910 30710 818
Torsk6 4506 9997 270
Hyse1 1761 5001 525
Sei1 4281 3411 459
Brosme13993124
Lange208277331
Blålange225
Lyr252839
Lysing736159
Kviting875
 
Flatfisk og botnfisk1 1311 0831 324
Blåkveite613559653
Kveite124115120
Raudspette687
Uer215223284
Straum- og vassild675273
Steinbiter364565
Breiflabb556796
Rognkjeks8918
Anna flatfisk og botnfisk668
 
Djupvassfisk969
 
Anna og uspesifisert fisk307395373
 
Skaldyr og blautdyr1 4151 2191 870
Krabbe247214236
Kongekrabbe326287391
Hummar131314
Sjøkreps333449
Reke7105771 062
Skjel131315
Andre skaldyr og blautdyr7582102

Tabell 3 
Fangst fordelt på bruken av fangsten

Fangst fordelt på bruken av fangsten1
20142015201620172018
1 000 tonn rund vekt
1Fangst levert frå norske båtar. Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.
I alt2 3132 3352 0652 4232 495
Konsum1 5591 4511 4441 6311 571
Mjøl og olje750880618788919
Dyrefor/fiskefor, agn og anna53444

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over fiskerinæringa, og omfattar mengd og verdi frå sjøfangsten, opplysningar om fiskarar og fiskefartøy, og opplysningar om bedrifter og sysselsette innan fiskeforedling.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Rund vekt er vekta av fisken slik den er fanga.

Ordet fangst blir i Noreg ofte brukt utan å gi noko nærare definisjon. Ved føring av fangstdagbok tyder fangst estimert kvantum i rund vekt.

Fangstverdi er summen fiskaren får utbetalt for fangsten. I denne summen er lagsavgifta trekt frå, medan produktavgifta ikkje er trekt frå. Alle pris-og frakttilskott er lagde til. Sikringstrekk og meirverdiavgift er ikkje rekna med.

Pelagisk brukast som omgrep på organismar som lever i dei frie vassmassane.

Standard klassifikasjonar

Standard namnsetting og gruppering av fangstartar, internasjonale fangstområde og omrekningsfaktorar går fram av vedlegga til NOS Fiskeristatistikk

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fiskeri
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Førebelse og endelege tal for heile år.

Internasjonal rapportering

Rapporteringen blir gjort av Fiskeridirektoratet som m.a. rapporterer til:

  • Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT).
  • Food and Agricultures Organization of the United Nations (FAO).
  • International Council of Exploration of the Sea (ICES).
  • Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Fiskeridirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Føremål og historie

Skaffe løpande oversikt over fangstmengd av sjøfisk. I 1868 blei fiskeristatistikken for første gong lagt fram i ein eigen publikasjon. I 1900 overtok Fiskeridirektoratet utarbeidinga av statistikken. For åra 1977-2008 er publikasjonen NOS Fiskeristatistikk gitt ut av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

 

Serien NOS (Noregs offisielle statistikk) vart lagt ned 1.1.2010, og tala blir nå publisert på http://www.ssb.no/

Brukarar og bruksområde

Hovudføremålet for innsamling av fangstdata er å skaffe til veie dei opplysningar som er naudsynt for å sikre ei bærekraftig forvaltning av dei levande marine ressursar gjennom ressurskontroll, kvotekontroll og ein fiskeristatistikk av god kvalitet.

Materialet dannar grunnlag for utreiingsarbeid i samband med reguleringar i fisket, strategianalysar, analyser av strukturen i fiskeflåten samt utreiingar av næringsøkonomiske konsekvensar av forvaltningstiltak. Det dannar også grunnlag for oppfylling av Noreg sine internasjonale rapporteringsplikter.

Fiskeristatistikken inngår også som grunnlag i nasjonalrekneskapen, som er eit viktig informasjonsgrunnlag for analyse av den økonomiske utviklinga i Noreg.

Statistikken er elles til nytte for offentlege myndigheiter, for forskingsinstitusjonar og studentar, media, finansanalytikar, interesseorganisasjonar og nasjonale og internasjonale organisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før han er publisert til same tid for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førhandsvarsling seinast tre månader før i Statistikkalenderen. Les meir om prinsippet for lik handsaming av statistikkbrukarar på ssb.no. 

Samanheng med annan statistikk

Fiskeridirektoratet publiserer tal i eigen statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Statistikk/Statistikkbank

Fiskeridirektoratet oversender også fangststatistikk til fleire internasjonale organisasjonar blant anna FAO, Eurostat, ICES, NAFO og OECD.

Mange internasjonale organisasjonar publiserar også statistikk over fangstmengd og -verdi, bl.a. FAO og Eurostat .

Lovheimel

Data blir henta inn av Fiskeridirektoratet etter følgjande lovar:

  • Lov nr 03 av 14.12. 1951: Lov om omsetning av fisk.
  • Lov nr 40 av 03.06. 1983: Lov om saltvannsfiske mm.
  • Sentral forskrift fra 2004: Opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk.

Statistisk sentralbyrå mottek data i medhald av:

  • Lov nr 54 av 16.06. 1989: Statistikklova.

EØS-referanse

Rådsforordninger revideres over tid. Pr. 2007 gjelder følgende forordninger. Rådsforordning (EØS) 1637/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1636/01 av 23. juli 2001. Rådsforordning (EØS) 1638/01 av 24. juli 2001.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar all fangst frå sjøfisket levert i Noreg eller i utlandet av norskregistrerte fartøy og fangst frå sjøfisket levert i Noreg av utanlandske fartøy. Unnatak frå dette er sel- og kvalfangst, tang og tare og ikkje-registrert omsetning av fisk. Fangst av oppdrettsfisk omsatt gjennom fiskesalslaga og fiske til eige bruk er ikkje med. Frå og med 2015 er ikkje fangst frå det ordinære sjøfiske med fastståande reiskap i sjøen etter laks og sjøaure medrekna.

Datakjelder og utval

Fiskeridirektoratet produserar fangststatistikk primært på grunnlag av opplysningar frå dei godkjende fiskesalslaga. Etter Råfisklova har desse salslaga einerett til omsetning på første hand av spesifiserte artar. Dette gjeld artar (fisk og dyr) som blir fanga i sjøen av norske fartøy og omsett på første hand både i Noreg og ved direkte levering i utlandet. Laks, sjøaure og sel er unntatt frå salslaga sin einerett. Eineretten gjeld òg alt sal av fisk som kjem rett frå havet og vert omsatt i Noreg av utanlandske fartøy.

Fangststatistikken er ei totalteljing.

Datainnsamling, editering og beregninger

Fangststatistikken byggjer på eit juridisk dokument, sluttsetel, som blir fylt ut ved omsetning av fangsten og underteikna av fiskar og kjøpar, kvalitetssikra av salslaga, før oversending til Fiskeridirektoratet ved oppgjer til fiskar. Der blir det gitt opp mengd og verdi av fiskeslaga og ein mengd opplysningar for bruk i ressursforvaltning og statistikk.

Statistisk sentralbyrå mottek alle fangstdata frå Fiskeridirektoratet i form av eit situasjonsuttak frå sluttseteldatabasen per ein gjeldande dato.

Fangstdatabasen går gjennom ein omfattande kontroll og editering i Fiskeridirektoratet.

Berekningar blir gjort i Fiskeridirektoratet. Blant anna blir all fangstmengd rekna om til rund vekt ved hjelp av omrekningsfaktorar før oversending av data til Statistisk sentralbyrå.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Statistisk sentralbyrå publiserar foreløpige tal i slutten av januar og endelege tal 15. november.

Utvalet av tabellar og figurar er endra i forhold til tidlegare år, men datagrunnlaget er det same. Frå og med 2005 er det teke i bruk ei ny gruppering av artar, lista over artar som er spesifiserte er endra og det er nye kategoriar for bruken av fisk.

I den avslutta serien NOS Fiskeristatistikk kan ein finne tidsseriar på fangstmengd og -verdi tilbake til 1977. Det er òg laga samanliknbare tidsseriar på fangstmengd og -verdi attende til 1975 i rundvekt, og frå 1974 til 1866 i ferskvekt. Desse tala er å finne i publikasjonane NOS Historisk Statistikk 1978 og 1994, og i Statistikkbanken.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Det kan vere ein del manglar i sluttsetlar som blir fylt ut ved omsetninga av fangsten, så det er naudsynt med omfattande kontrollar.

Dei fartøya som nyttar fleire reiskapar på ein tur, kan berre føre opp éin reiskap, og dei fartøya som fiskar i fleire fangstområde på ein tur, kan berre føre opp eitt område. Dette må ein ta omsyn til når ein les tabellane for fangsten etter område og reiskap. Ein vil derfor finne skilnader mellom fangstområdestatistikken som byggjer på sluttsetelregisteret og den som byggjer på fangstdagbøker frå trålarane. Materialet frå fangstdagbøkene kan også mangle informasjon t.d. pga. at dagbøker kan gå tapt før innsending frå fiskar.

Ved innsamling av statistikk vil vanlige feil vere utfyllingsfeil, registreringsfeil, revisjonsfeil, registerfeil og eventuelle ulike tolkingar av omgrep. Feil kodar, berekningar og forveksling av landkodar kan òg hende.

Det er ikkje mogleg å gi gode overslag på landingar som ikkje blir registrerte gjennom dei offisielle kanalane. I fangstdagboksdata kan det vere fråfall i mengda fangstdagbøker som skulle vore sende til Fiskeridirektoratet.

Revisjon

Ikkje relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB