122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Internasjonalt system for verdsetting av naturgoder

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  FN har vedtatt en internasjonal statistisk standard for utvidelse av nasjonalregnskapet, slik at naturgrunnlagets verdi for samfunnet kan måles.

 • Økt hogst av skog til biodrivstoff vil øke utslippene av CO2

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Dagens omfattende satsing på bioenergi fra skog kan komme til å øke CO 2-mengden i atmosfæren i mange tiår viser en internasjonal studie som SSB-forsker Bjart Holtsmark har utarbeidet sammen med syv internasjonale forskere.

 • Mødre tjener mer enn før – men fortsatt minst

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Hvordan påvirkes par sin inntekt av at de får barn? Mødres inntekt reduseres mest, men ny forskning viser at inntektsulikheten mellom mødre og fedre har blitt redusert over årenes løp.

 • Hvordan vil globale utfordringer påvirke norsk klimapolitikk

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Hvordan vil fremtidens globale utvikling påvirke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

 • Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Ny forskning fra SSB viser at barn i barnehager med stor andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

 • Flere lærere ga ikke bedre karakterer

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Lærere og skoleledere mener ekstra lærerstillinger gjør en forskjell. Likevel har ikke de ekstra stillingene bidratt til bedre karakterer, viser evaluering av satsingen på 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen for perioden 2013-2016.

 • Personer med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet, men overrepresentasjonen lavere enn før

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen. Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn består, men har gått ned siden forrige rapport ble laget.

 • Kriminalitet blant innvandrere går ned med økt botid

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti år. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landbakgrunn.

 • Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Hvor produktive er egentlig virksomheter? Når dette måles, finner man stor spredning: Standardavviket i arbeidsproduktiviteten, målt ved bruttoproduksjonsverdien per timeverk, er typisk i størrelsesordenen 30 til 100 prosent.

 • Framtidens eldre i bygd og by

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller dårlig helse, hvor bor de, hva slags utdanning har de? Dette og flere områder er beskrevet i en ny forskningsrapport.