122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Fotlenkeordning gir færre lovbrudd

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Andelen personer som begår nye lovbrudd etter endt straff er lavere blant de som soner med fotlenke enn de som soner i fengsel, viser nye forskningsresultater fra Statistisk sentralbyrå.

 • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  SSB antar at den årlige nettoinnvandringen blir i overkant av 25 000 framover. Det gir en økning i antall innvandrere i Norge fra 700 000 i dag til 1,7 millioner i 2060. Det vil si at nesten én av fire innbyggere vil være innvandrer i 2060.

 • Mor og far velger å bo nær hverandre etter brudd

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  To av tre fedre bor ikke lengre enn ti kilometer unna barna etter samlivsbrudd. Inntekt kan være avgjørende for hvor langt unna hverandre mor og far bor.

 • Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.

 • 25 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  I 2013 kunne 232 000 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen falt antall sysselsatte knyttet til næringen til 207 000 i 2015, en nedgang på 25 000.

 • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?

 • Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler.

 • Hvem som får støtte er viktigere enn hvor pengene kommer fra

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Mye tyder på at offentlig støtte til FoU utløser innovasjoner som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og gir økt verdiskaping. De næringspolitiske virkemidlene virker best for etablerte foretak og best for store tildelinger på over 1,5 millioner kroner.

 • Innvandrere har lavere risiko for å dø

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Innvandrere har samlet sett rundt 20 prosent lavere dødelighet enn den øvrige befolkningen, viser ny forskning som undersøker dødeligheten blant innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen

 • Flytting i barndommen kan være uheldig

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Personer som har flyttet mye i barndom og ungdom har høyere sannsynlighet for å droppe ut av videregående, bli foreldre som tenåring og få lavere inntekt enn de som har bodd i samme kommune gjennom hele oppveksten. De som flytter i tenårene er særlig sårbare.