122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

 • Hvordan påvirker Innovasjon Norge-støtte bedrifters utvikling?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Innovasjon Norge har ulike programmer som skal bidra til vekst i bedrifter. En gjennomgang av disse programmene viser at Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og regionale utviklingsprogram påvirker bedriftene positivt når det gjelder antall ansatte, omsetning og verdiskaping.

 • Innvandrerpar skiller seg sjelden

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Innvandrerpar skiller seg sjeldnere enn par uten innvandrerbakgrunn. Par der én ektefelle er norskfødt med innvandrerforeldre og den andre er uten innvandrerbakgrunn skiller seg imidlertid oftere enn par uten innvandrerbakgrunn.

 • Mange førskolebarn flytter fra Oslo

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.  

 • Lavere selskapsskatt kan gi positive velferdseffekter

  Skatt

  Publisert:

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

 • Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet?

  Bedriftsatferd

  Publisert:

  Norge er et av landene med høyest produktivitet til tross for lav FoU-satsning. Foretakenes IKT-investeringer viser seg å være viktig for innovasjon, og enda viktigere for produktivitet.

 • Tidlig barnehagestart gir bedre språk- og regneferdigheter

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Barn som startet tidlig i barnehagen gjør det bedre i språk- og regneprøver ved syvårsalderen enn barn som ikke fikk plass, og dermed startet senere.

 • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Pensjoner

  Publisert:

  Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som forut for pensjonsreformen.

 • Oljeproduksjon gir mer CO2-utslipp enn gassproduksjon

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Produksjon av olje gir betydelig mer CO 2-utslipp enn produksjon av gass. Utslippene per produsert enhet fra norske olje- og gassfelt stiger betydelig når produksjonen ved et felt er nedadgående.

 • Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser

  Kommunal økonomi

  Publisert:

  Hvilke kommuner er dyre eller billige i drift? Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet? Det er store forskjeller i kommunenes kostnader, og inntekter de har til disposisjon etter at minstestandarder og lovpålagte tjenester er dekket.