122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • En finansiell akselerator i foretakssektoren gir bedre økonomisk modell

  Makroøkonometrisk modellering

  Publisert:

  Denne rapporten beskriver hvordan en nyutviklet finansiell delmodell inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, og gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og finansmarkedene.

 • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet

  Skatt

  Jobbskattefradrag fører til at innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet øker, mens skatteinngangen til det offentlige reduseres, viser denne rapporten som analyserer virkningene av å innføre skattelettelser for arbeidsinntekt - som i Sverige og USA.

 • Vannkraften – vår mest lønnsomme fornybare naturressurs

  Kraftmarkeder

  Publisert:

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

 • Uføre og arbeidsledige kan få lavere livskvalitet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfunnet er mer utsatt for problemer enn andre. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en slik opphopning, som igjen kan gi lavere livskvalitet.

 • Ny kunnskap om arv av økonomiske kjennetegn

  Økonomisk historie

  Publisert:

  Mesteparten av kunnskapen vi har om hvordan økonomiske kjennetegn som yrke og utdanning går i arv er basert på studier som bare ser på to generasjoner - foreldre og barn. Denne artikkelen gir ny kunnskap om arv av slike kjennetegn over flere generasjoner. Selv om vi kontrollerer for fars kjennetegn, har bestefars yrke og inntekt betydning for økonomiske utfall.

 • Sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035

  ADMOD

  Publisert:

  Denne rapporten ser på utviklingen innen sysselsetting og arbeidsstyrke etter utdanning fram mot 2035. Hvordan vil sysselsettingen utvikle seg fram mot 2035? Hvordan vil arbeidsstyrken se ut gitt at folk velger utdanning som de siste fem årene?

 • Flyktninger utvandrer i liten grad

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flyktninger skiller seg fra andre innvandrergrupper ved i større grad å flytte til sentrale strøk enn ut av landet.

 • Fjerning av subsidier gir lavere global oljepris

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Ny forskning viser at å fjerne subsidier vil redusere etterspørselen etter olje i transportsektoren. Dette gir en noe lavere global oljepris og økt forbruk i en del andre regioner.

 • Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan prisen på de dyreste tiltakene i Norge bli over ti ganger så høy.

 • Arbeidssøkere blir motløse i nedgangsperioder

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  For mange arbeidssøkere virker sjansene for å finne jobb så lave at de økonomiske og psykologiske kostnadene ved arbeidssøking overstiger verdien av å lete etter jobb. Innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter på arbeidssøking.