122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Ressursrenten i norske fiskerier - utvikling og politikk

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  Den faktiske ressursrenten i norske fiskerier har økt i perioden fra 1984 til 2014 som følge av lavere antall fiskere og færre fartøy. Den optimale ressursrenten i fiskeriene ligger om lag 7 milliarder kroner over den faktiske ressursrenten i 2011.

 • Reguleringer av midlertidige og faste stillinger har ulik effekt for inntektsfordelingen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Reguleringer av midlertidige stillinger reduserer inntektsforskjeller, mens regulering av faste stillinger øker inntektsforskjellene. Dette til tross for at regulering i arbeidsmarkedet har mindre å si enn tidligere.

 • En dyster økonomisk framtid?

  Makroøkonomiske analyser

  Hva kan skje med norsk økonomi hvis internasjonal økonomi utvikler seg svakere enn SSBs siste makroøkonomiske prognoser forutsetter? En arbeidsledighet på 6 prosent i 2022 og svakere vekst i BNP Fastlands-Norge, viser alternative beregninger.

 • Pensjonsreformen: Etterkrigsgenerasjonen og barna deres taper mest, millenniumsbarna tjener på den

  Pensjoner

  Publisert:

  Ny studie ser på forholdet mellom hva personer beregnet mottar av ytelser fra folketrygden, sammenstilt med hva de beregnet bidrar med av finansering.

 • Smarte virkemidler mot karbonlekkasje

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Forskere foreslår å kombinere to virkemidler for å minske karbonlekkasje: Gratiskvoter basert på produksjonsmengde i kombinasjon med avgift på konsum.

 • Sammenheng mellom samlivshistorier og barnløshet

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Mer tid som singel før og mellom samliv henger sammen med høyere sannsynlighet for å forbli barnløs

 • Pensjonsreformen styrker de offentlige finansene – men ikke nok

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Hovedmålet med pensjonsreformen er å styrke offentlige finanser på lang sikt uten store kutt i pensjonsytelsen. Dette målet er realistisk, men det offentlige vil likevel måtte stramme inn på sikt for å holde seg innenfor handlingsregelen.

 • Utdanner vi nok lærere?

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Utdanner vi nok lærere? I denne rapporten er behovet for lærere i framtiden beregnet.

 • Mindre fall i produktivitetsveksten siden 2005 enn tidligere antatt

  Økonomisk vekst

  Publisert:

  Måler vi produktiviteten riktig? Ved å justere målet for arbeidskraftsinnsatsen til å ta høyde for at arbeidere bidrar ulikt til produksjonsprosessen, vises det at 25 prosent av fallet i produktivitetsvekst etter 2005 kan tilskrives feilmåling.

 • Energieffektivisering i husholdningene kan øke elektrisitetsbruk og CO2-utslipp

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Energieffektivisering i husholdningene ikke er god klimapolitikk. Faktisk øker de samlede norske CO2-utslippene om det settes et tak på husholdningenes energibruk eller energiintensitet.