286585
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/aar
286585
statistikk
2017-10-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingRegnskap, Fordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 463

milliarder kroner i total gjeld til utlandet

Eigedelar og gjeld overfor utlandet (mill. kr)1
Mill. krProsent
20162015 - 20162013 - 2016
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Eigedelar i alt1 701 707-1,44,6
Anleggsmidlar1 240 1471,25,4
Omløpsmidlar461 560-7,82,6
 
Gjeld i alt1 463 025-8,110,7
Langsiktig gjeld1 059 090-6,215,6
Kortsiktig gjeld403 935-12,9-0,6

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner1
2013201420152016
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Eigedelar i alt1 626 1221 699 4341 726 6801 701 707
Anleggsmidlar1 176 4661 133 8511 225 9381 240 147
Immaterielle eigedelar i utlandet6 5592 705865268
Varige driftsmidlar i utlandet73 11377 51467 83157 629
Finansielle anleggsmidlar i utlandet1 096 7941 053 6321 157 2431 182 250
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m893 664841 297937 149870 462
Lån til føretak i same konsern183 342194 835209 132298 479
Omløpsmidlar449 656565 583500 742461 560
Fordringar i utlandet318 685400 503327 437307 333
Investeringar i utlandet90 072119 442148 248126 464
Bankinnskot i utlandet40 89945 63725 05727 763
 
Gjeld i alt1 322 0161 506 1801 592 5791 463 025
Langsiktig gjeld915 843990 2991 128 7331 059 090
Obligasjonslån i utlandet253 123315 363416 199411 862
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjoner87 951114 869131 305134 856
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern545 664524 304546 742476 527
Kortsiktig gjeld406 174515 881463 846403 935
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern284 250375 911333 855276 398

Tabell 2 
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
2016
Eiendeler i altAnleggsmidlerOmløpsmidlerGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Alle land1 701 7071 240 147461 5601 463 0251 059 090403 935
 
Europa1 094 417754 543339 874942 733687 086255 647
Av dette
Belgia52 94740 86512 082175 684146 65829 027
Sverige193 300151 31641 98496 18950 96445 225
Storbritannia180 26381 89398 370156 751112 42044 331
Tyskland50 12134 52415 59874 83748 88625 951
Nederland254 726236 88217 84598 32373 98324 340
Danmark117 17785 69331 48452 23637 07615 160
Russland3 8713 0098623 686....
Frankrike40 08011 49528 58565 40249 62815 774
Sveits20 3972 42017 97733 33623 6749 662
Finland33 05412 73320 32241 35430 44110 914
Irland30 23819 62910 61019 85216 6943 159
Kypros10 7818 3432 4382 8421 4241 418
Luxembourg24 8235 24319 58074 11962 85611 263
Island2 4352 145290917512405
 
Nord- og Mellom-Amerika312 146254 34857 798396 863324 79572 068
Av dette
USA252 098212 45339 645317 073258 14258 931
Bermuda37 27028 6378 63238 20532 6725 533
Canada10 9838 8052 17910 7207 1653 555
 
Asia124 40591 89732 50879 64237 66341 979
Av dette
Singapore59 06652 4096 65714 1474 7379 410
Sør-Korea12 0447 8264 21811 76382010 943
Kina5 8712 4403 43114 978....
 
Afrika68 08753 13714 95024 20632723 879
Av dette
Angola33 93527 8416 09412 170012 170
Algerie10 215....1 069....
 
Sør-Amerika84 20378 1176 0861 3751001 276
Av dette
Brasil64 13561 8922 2431 077....
 
Oseania11 2567 0404 2165 1011 7473 353
Av dette
Australia9 8806 7393 1413 645....
 
Uoppgitt7 1931 0656 12713 1067 3725 734

Om statistikken

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Statistikken definerer utlending som utenlandsregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet blir regnet som utlendinger.

I statistikken er det gjort et skille mellom anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld i forhold til utenlandske konsernselskaper. Det foreligger konsernforhold når et selskap (morselskap) har ”bestemmende innflytelse” over et eller flere andre selskaper (datterselskaper). Bestemmende innflytelse innebærer at et foretak direkte eller indirekte har styringsrett over et annet foretak.

Det samme skillet er gjort for utenlandske tilknyttede selskaper. Et tilknyttet selskap er et selskap hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Etter regnskapsreglene anses betydelig innflytelse normalt å foreligge når investor har 20 prosent eller mer av stemmeberettiget kapital i slikt selskap. Anleggsmidler i utlandet omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk. Her inngår varige driftsmidler, immaterielle eiendeler (patenter, goodwill, lisenser osv.) og langsiktige kapitalplasseringer i utlandet (aksjer, andeler osv.). Fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst mer enn ett år etter rapporteringstidspunktet blir også regnet som anleggsmidler.

Omløpsmidler i utlandet er eiendeler knyttet til foretakets omsetning. Eiendeler regnes som omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. I omløpsmidler inngår betalingsmidler, kortsiktige kapitalplasseringer i utlandet (bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende) og fordringer på utlandet.

Gjeld til utlandet omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av foretakets ressurser. Gjeld deles i langsiktig og kortsiktig gjeld overfor utlandet.

Langsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling senere enn ett år fra rapporteringstidspunktet, og som ikke er knyttet opp til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Standard klassifikasjonar

Årsstatistikken publiseres etter landgruppering. Landgrupperingen bygger på ISO-standarden 3166.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Årsstatistikken er delt opp i land og ulike landgrupperinger.

Kor ofte og aktualitet

Den kvartalsvise statistikken frigis 10 uker etter kvartalets utløp. Foreløpige tall for den årlige statistikken frigis innen ett år etter undersøkelsesåret, endelige tall frigis sammen med påfølgende årgang.

Internasjonal rapportering

Statistikken inngår som en del av grunnlaget for utenriksregnskapet for ikke-finansielle foretak, samt i grunnlaget for rapportering av direkteinvesteringer og internasjonal investeringsposisjon til internasjonale organisasjoner som IMF, OECD og Eurostat.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Endelig statistikkfil blir lagret.

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet med statistikken er å belyse norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet. Frem til 2003 ble statistikken samlet inn som en del av Finanstellingen. Statistikken ble etablert på bakgrunn av at Norges Bank la ned utarbeidingen av vesentlige deler av grunnlaget for utenriksregnskapet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Se likebehandlingsprinsippet for mer informasjon.

Samanheng med annan statistikk

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, danner en del av grunnlaget for utenriksregnskapet og internasjonal investeringsposisjon (IIP). IIP viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet.

Ettersom både den årlige statistikken og kvartalsstatistikken gir tall for utvalget og ikke for hele populasjonen, er statistikken ikke direkte sammenlignbar med utenriksregnskapet.

Lovheimel

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §§2-1, 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Rådsforordning (EF) 184/2005.

Produksjon

Omfang

Undersøkelsen omfatter fordringer, gjeld, finansinntekter, finanskostnader og eierposisjoner i forhold til utlandet for ikke-finansielle foretak. Foretak regnes som en juridisk enhet som produserer varer og tjenester for salg i et marked. Foretaket er juridisk ansvarlig for dets handlinger, og eierne har ofte begrenset ansvar for foretakets forpliktelser.

Datakjelder og utval

Hovedkilden er opplysninger fra oppgavegiver. Deretter brukes ligningsopplysninger, regnskapsopplysninger, ad hoc kontakt med foretak, opplysninger i media for å kontrollere og komplettere opplysninger fra oppgavegiver. Vi benytter også opplysninger ved å koble til aksje- og regnskapsstatistikk og bedrifts- og foretaksregisteret.

Populasjonen bygger på opplysninger fra Finanstellingen i SSB og Valutastatistikken til Norges Bank. Disse statistikkene ble avviklet i 2003-2004.

Kvartalsutvalget inneholder rundt 600 av de største foretakene. Størrelse er her målt ved fordringer og gjeld overfor utlandet, aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

Årsutvalget inneholder omtrent 3000 ikke-finansielle foretak inklusive kvartalsutvalget, som oppdateres med årlig tilganger og avganger av foretak. Årsaker til tilganger av foretak kan være fusjoner og økning i økonomisk aktivitet i det aktuelle foretaket.

De 600 største enhetene som er med i kvartalsutvalget står for rundt 90% av beløpene for det totale årsutvalget. Dekningsgraden varierer noe med hvilke poster man ser på.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data samles i hovedsak gjennom elektroniske skjema i Altinn. Noen få av de største foretakene benytter filuttrekk.

De innsamlede data blir kontrollert fortløpende. Dataen kontrolleres mot regnskapsopplysninger, tidligere innrapporterte data og andre kilder. Ved vesentlige avvik kontaktes oppgavegiver.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom dette medfører fare for identifisering av enkeltenheter.

Samanlikningar over tid og stad

Revisjoner i regnskapslovverket kan føre til brudd i sammenlignbarheten mellom tidsperiodene.

Et annet aspekt som kan påvirke sammenlignbarhet er at selskaper følger ulike regnskapsregler. De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

De fleste foretak fører sine regnskaper etter norske regnskapsregler, men siden 2005 er det åpnet for å avlegge regnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). I IFRS klassifiseres før eksempel avsatt til utbytte som en egenkapitalstørrelse og ikke som kortsiktig gjeld som for øvrige selskaper. IFRS tillater hyppigere bruk av virkelig verdi.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan dette skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan dermed føre til mangler i statistikken. Det kan forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er at rapportørenes føring av enkelte poster kan avvike fra det definisjonsmessige korrekte ut fra SSBs spesifikasjon, og at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart.

Statistikkens kvalitet blir forringet av manglende innrapporteringer. For å redusere omfanget av frafallsfeil finner det sted maskinell imputering av data for enheter som ikke har rapportert tidsnok til å bli med i statistikkgrunnlaget og hvor det er mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene (partielt frafall).

For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges stor vekt på å dekke store enheter i populasjonen målt ved størrelsene som skal rapporteres. Foreløpig er det ikke gjennomført beregninger av utvalgsfeilen for undersøkelsen.

Utvalgstrekingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det alt vesentligste av de enheter som har økonomiske mellomværende med utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike mellomværende, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte rapporteringsperiode.

Sammensetningen av poster i årsutvalget kan avvike vesentlig fra sammensetningen i kvartals- og månedsutvalgene. Det kan for eksempel være en overrepresentasjon av foretak med egenkapitalposter og en underrepresentasjon av foretak med kundefordringer og leverandørgjeld.

Revisjon

Ikkje relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB