396930_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/aar
396930
statistikk
2020-10-06T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 382

milliarder kroner i total gjeld til utlandet

Eigedelar og gjeld overfor utlandet (mill. kr)1
Mill. krProsent
20192018 - 20192016 - 2019
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Eigedelar i alt1 851 1664,46,7
Anleggsmidlar1 353 9956,36,6
Omløpsmidlar497 171-0,57,1
 
Gjeld i alt1 382 4116,9-7,3
Langsiktig gjeld953 2118,9-11,1
Kortsiktig gjeld429 2002,82,3

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner1
2016201720182019
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Eigedelar i alt1 734 6601 737 6731 773 2561 851 166
Anleggsmidlar1 270 4621 268 8991 273 6461 353 995
Immaterielle eigedelar i utlandet290282348339
Varige driftsmidlar i utlandet60 63656 58948 85558 509
Finansielle anleggsmidlar i utlandet1 209 5361 212 0291 224 4431 295 147
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m894 958886 763915 872930 230
Lån til føretak i same konsern300 438296 405282 482306 063
Omløpsmidlar464 198468 774499 610497 171
Fordringar i utlandet312 867335 654363 722351 217
Investeringar i utlandet126 128104 572103 323115 236
Bankinnskot i utlandet25 20428 54832 56630 718
 
Gjeld i alt1 491 3421 354 3591 292 6621 382 411
Langsiktig gjeld1 071 921971 142875 285953 211
Obligasjonslån i utlandet408 037333 513334 927375 782
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar144 690130 337129 226158 900
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern483 239464 236376 138363 640
Kortsiktig gjeld419 420383 216417 377429 200
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern283 725270 402284 316295 034

Tabell 2 
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
2019
Eiendeler i altAnleggsmidlerOmløpsmidlerGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Alle land1 851 1661 353 995497 1711 382 411953 211429 200
 
Europa1 217 068843 852373 216981 713665 486316 227
Av dette
Belgia5 6273 2312 396112 047....
Sverige230 049163 98766 062113 61061 58652 024
Storbritannia211 946119 90492 041233 184176 91956 266
Tyskland80 03756 07523 96267 63348 28819 345
Nederland232 615215 53317 082129 53355 94873 585
Danmark140 27595 74044 53535 70521 12814 576
Russland5 7454 7241 0213 2377752 461
Frankrike45 63223 68021 95277 94164 23113 710
Sveits24 8518 53516 31636 42521 80814 617
Finland62 13646 22115 91541 55627 72413 832
Irland57 24922 39834 85120 24311 1869 057
Kypros9 4697 3062 16319 26917 5781 691
Luxembourg16 1967 0439 15346 78436 8079 977
Island2 9062 3255811 311....
 
Nord- og Mellom-Amerika292 066223 08268 985293 279242 97250 307
Av dette
USA244 397195 14049 257234 839204 67130 169
Bermuda18 96411 8647 09928 33421 3356 999
Canada12 85710 8681 9895 7132 1053 607
 
Asia150 278113 79636 48275 86736 53839 329
Av dette
Singapore77 35864 45512 90327 81910 47717 342
Sør-Korea11 8106 7545 056619..619
Kina13 32810 0733 25514 007....
 
Afrika53 87946 0817 79813 3741 05112 323
Av dette
Angola16 01812 4673 5514 083....
Algerie7 134..........
 
Sør-Amerika126 336120 8595 4761 572111 561
Av dette
Brasil111 555107 8483 70760211591
 
Oseania8 8805 7753 1064 7159903 725
Av dette
Australia6 2954 1912 1043 587....
 
Uoppgitt2 6585502 10811 8926 1635 728

Om statistikken

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Statistikken definerer utlending som utenlandsregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet blir regnet som utlendinger.

I statistikken er det gjort et skille mellom anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld i forhold til utenlandske konsernselskaper. Det foreligger konsernforhold når et selskap (morselskap) har bestemmende innflytelse over et eller flere andre selskaper (datterselskaper). Bestemmende innflytelse innebærer at et foretak direkte eller indirekte har styringsrett over et annet foretak.

Det samme skillet er gjort for utenlandske tilknyttede selskaper. Et tilknyttet selskap er et selskap hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Etter regnskapsreglene anses betydelig innflytelse normalt å foreligge når investor har 20 prosent eller mer av stemmeberettiget kapital i slikt selskap. Anleggsmidler i utlandet omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk. Her inngår varige driftsmidler, immaterielle eiendeler (patenter, goodwill, lisenser osv.) og langsiktige kapitalplasseringer i utlandet (aksjer, andeler osv.). Fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst mer enn ett år etter rapporteringstidspunktet blir også regnet som anleggsmidler.

Omløpsmidler i utlandet er eiendeler knyttet til foretakets omsetning. Eiendeler regnes som omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. I omløpsmidler inngår betalingsmidler, kortsiktige kapitalplasseringer i utlandet (bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende) og fordringer på utlandet.

Gjeld til utlandet omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av foretakets ressurser. Gjeld deles i langsiktig og kortsiktig gjeld overfor utlandet.

Langsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling senere enn ett år fra rapporteringstidspunktet, og som ikke er knyttet opp til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Standard klassifikasjonar

Årsstatistikken publiseres etter landgruppering. Landgrupperingen bygger på ISO-standarden 3166.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Årsstatistikken er delt opp i land og ulike landgrupperinger.

Kor ofte og aktualitet

Den kvartalsvise statistikken frigis 10 uker etter kvartalets utløp. Foreløpige tall for den årlige statistikken frigis innen ett år etter undersøkelsesåret, endelige tall frigis sammen med påfølgende årgang.

Internasjonal rapportering

Statistikken inngår som en del av grunnlaget for utenriksregnskapet for ikke-finansielle foretak, samt i grunnlaget for rapportering av direkteinvesteringer og internasjonal investeringsposisjon til internasjonale organisasjoner som IMF, OECD og Eurostat.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Endelig statistikkfil blir lagret.

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet med statistikken er å belyse norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet. Frem til 2003 ble statistikken samlet inn som en del av Finanstellingen. Statistikken ble etablert på bakgrunn av at Norges Bank la ned utarbeidingen av vesentlige deler av grunnlaget for utenriksregnskapet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Se likebehandlingsprinsippet for mer informasjon.

Samanheng med annan statistikk

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, danner en del av grunnlaget for utenriksregnskapet og internasjonal investeringsposisjon (IIP). IIP viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet.

Ettersom både den årlige statistikken og kvartalsstatistikken gir tall for utvalget og ikke for hele populasjonen, er statistikken ikke direkte sammenlignbar med utenriksregnskapet.

Lovheimel

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §§10 og 20 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Rådsforordning (EF) 184/2005.

Produksjon

Omfang

Undersøkelsen omfatter fordringer, gjeld, finansinntekter, finanskostnader og eierposisjoner i forhold til utlandet for ikke-finansielle foretak. Foretak regnes som en juridisk enhet som produserer varer og tjenester for salg i et marked. Foretaket er juridisk ansvarlig for dets handlinger, og eierne har ofte begrenset ansvar for foretakets forpliktelser.

Datakjelder og utval

Hovedkilden er opplysninger fra oppgavegiver. Deretter brukes ligningsopplysninger, regnskapsopplysninger, ad hoc kontakt med foretak, opplysninger i media for å kontrollere og komplettere opplysninger fra oppgavegiver. Vi benytter også opplysninger ved å koble til aksje- og regnskapsstatistikk og bedrifts- og foretaksregisteret.

Populasjonen bygger på opplysninger fra Finanstellingen i SSB og Valutastatistikken til Norges Bank. Disse statistikkene ble avviklet i 2003-2004.

Kvartalsutvalget inneholder rundt 600 av de største foretakene. Størrelse er her målt ved fordringer og gjeld overfor utlandet, aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

Årsutvalget inneholder omtrent 3000 ikke-finansielle foretak inklusive kvartalsutvalget, som oppdateres med årlig tilganger og avganger av foretak. Årsaker til tilganger av foretak kan være fusjoner og økning i økonomisk aktivitet i det aktuelle foretaket.

De 600 største enhetene som er med i kvartalsutvalget står for rundt 90% av beløpene for det totale årsutvalget. Dekningsgraden varierer noe med hvilke poster man ser på.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data samles i hovedsak gjennom elektroniske skjema i Altinn. Noen få av de største foretakene benytter filuttrekk.

De innsamlede data blir kontrollert fortløpende. Dataen kontrolleres mot regnskapsopplysninger, tidligere innrapporterte data og andre kilder. Ved vesentlige avvik kontaktes oppgavegiver.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom dette medfører fare for identifisering av enkeltenheter.

Samanlikningar over tid og stad

Revisjoner i regnskapslovverket kan føre til brudd i sammenlignbarheten mellom tidsperiodene.

Et annet aspekt som kan påvirke sammenlignbarhet er at selskaper følger ulike regnskapsregler. De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

De fleste foretak fører sine regnskaper etter norske regnskapsregler, men siden 2005 er det åpnet for å avlegge regnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). I IFRS klassifiseres før eksempel avsatt til utbytte som en egenkapitalstørrelse og ikke som kortsiktig gjeld som for øvrige selskaper. IFRS tillater hyppigere bruk av virkelig verdi.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan dette skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan dermed føre til mangler i statistikken. Det kan forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er at rapportørenes føring av enkelte poster kan avvike fra det definisjonsmessige korrekte ut fra SSBs spesifikasjon, og at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart.

Statistikkens kvalitet blir forringet av manglende innrapporteringer. For å redusere omfanget av frafallsfeil finner det sted maskinell imputering av data for enheter som ikke har rapportert tidsnok til å bli med i statistikkgrunnlaget og hvor det er mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene (partielt frafall).

For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges stor vekt på å dekke store enheter i populasjonen målt ved størrelsene som skal rapporteres. Foreløpig er det ikke gjennomført beregninger av utvalgsfeilen for undersøkelsen.

Utvalgstrekingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det alt vesentligste av de enheter som har økonomiske mellomværende med utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike mellomværende, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte rapporteringsperiode.

Sammensetningen av poster i årsutvalget kan avvike vesentlig fra sammensetningen i kvartals- og månedsutvalgene. Det kan for eksempel være en overrepresentasjon av foretak med egenkapitalposter og en underrepresentasjon av foretak med kundefordringer og leverandørgjeld.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt