371133
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnut/aar
371133
statistikk
2019-10-04T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Utenriksøkonomi
no
regnut, Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, utanlandsgjeld, eigedelar i utlandet, fordringar, utanlandsgjeld, utanlandsinvesteringar, bankinnskott, landfordelingFordringer og gjeld overfor utlandet , Regnskap, Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 256

milliarder kroner i total gjeld til utlandet

Eigedelar og gjeld overfor utlandet (mill. kr)1
Mill. krProsent
20182017 - 20182015 - 2018
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Eigedelar i alt1 778 0592,33,0
Anleggsmidlar1 281 6641,04,5
Omløpsmidlar496 3955,9-0,9
 
Gjeld i alt1 256 210-7,2-21,1
Langsiktig gjeld854 097-12,1-24,3
Kortsiktig gjeld402 1134,9-13,3

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type. Millionar kroner1
2015201620172018
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Eigedelar i alt1 726 6801 734 6601 737 6731 778 059
Anleggsmidlar1 225 9381 270 4621 268 8991 281 664
Immaterielle eigedelar i utlandet865290282348
Varige driftsmidlar i utlandet67 83160 63656 58949 351
Finansielle anleggsmidlar i utlandet1 157 2431 209 5361 212 0291 231 965
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m937 149894 958886 763923 226
Lån til føretak i same konsern209 132300 438296 405283 783
Omløpsmidlar500 742464 198468 774496 395
Fordringar i utlandet327 437312 867335 654357 989
Investeringar i utlandet148 248126 128104 572104 655
Bankinnskot i utlandet25 05725 20428 54833 751
 
Gjeld i alt1 592 5791 491 3421 354 3591 256 210
Langsiktig gjeld1 128 7331 071 921971 142854 097
Obligasjonslån i utlandet416 199408 037333 513334 927
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar131 305144 690130 337127 786
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern546 742483 239464 236358 751
Kortsiktig gjeld463 846419 420383 216402 113
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern333 855283 725270 402270 826

Tabell 2 
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
2018
Eiendeler i altAnleggsmidlerOmløpsmidlerGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Alle land1 778 0591 281 664496 3951 256 210854 097402 113
 
Europa1 156 006784 291371 715868 830562 123306 707
Av dette
Belgia20 29510 7719 525153 893....
Sverige212 343159 72552 618114 37753 31261 065
Storbritannia200 12498 694101 430163 679113 75349 926
Tyskland62 02740 82421 20248 26230 33317 929
Nederland243 121223 60119 520120 09769 80650 291
Danmark125 90192 07233 82933 62122 89810 723
Russland4 8943 5011 3931 771....
Frankrike46 51813 65432 86341 96826 07815 890
Sveits20 9096 86914 04030 78518 69312 093
Finland33 57219 14514 42735 35522 37312 982
Irland45 02927 47417 55522 85015 0647 786
Kypros8 9666 7432 2234 4643 669794
Luxembourg25 2695 38019 88953 73642 49411 241
Island2 4792 1293501 503....
 
Nord- og Mellom-Amerika318 817248 44870 369283 950241 05242 898
Av dette
USA268 870221 13547 735224 339200 24424 095
Bermuda16 87810 6116 26729 62621 8027 824
Canada14 69910 7323 9665 8623 4912 371
 
Asia127 85595 56132 29476 63649 16327 473
Av dette
Singapore64 99453 31111 68314 6037 1897 415
Sør-Korea8 7246 1542 570902....
Kina11 2207 7723 4487 281....
 
Afrika48 66136 19312 46819 78963719 152
Av dette
Angola18 36313 8744 4894 399..4 399
Algerie8 089..........
 
Sør-Amerika114 841109 2945 5471 6891091 580
Av dette
Brasil94 87091 0373 833592....
 
Oseania10 8147 7743 0403 5045932 912
Av dette
Australia7 3875 2882 0992 169....
 
Uoppgitt1 0641039621 8114201 391

Om statistikken

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Statistikken definerer utlending som utenlandsregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet blir regnet som utlendinger.

I statistikken er det gjort et skille mellom anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld i forhold til utenlandske konsernselskaper. Det foreligger konsernforhold når et selskap (morselskap) har bestemmende innflytelse over et eller flere andre selskaper (datterselskaper). Bestemmende innflytelse innebærer at et foretak direkte eller indirekte har styringsrett over et annet foretak.

Det samme skillet er gjort for utenlandske tilknyttede selskaper. Et tilknyttet selskap er et selskap hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Etter regnskapsreglene anses betydelig innflytelse normalt å foreligge når investor har 20 prosent eller mer av stemmeberettiget kapital i slikt selskap. Anleggsmidler i utlandet omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk. Her inngår varige driftsmidler, immaterielle eiendeler (patenter, goodwill, lisenser osv.) og langsiktige kapitalplasseringer i utlandet (aksjer, andeler osv.). Fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst mer enn ett år etter rapporteringstidspunktet blir også regnet som anleggsmidler.

Omløpsmidler i utlandet er eiendeler knyttet til foretakets omsetning. Eiendeler regnes som omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. I omløpsmidler inngår betalingsmidler, kortsiktige kapitalplasseringer i utlandet (bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende) og fordringer på utlandet.

Gjeld til utlandet omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av foretakets ressurser. Gjeld deles i langsiktig og kortsiktig gjeld overfor utlandet.

Langsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling senere enn ett år fra rapporteringstidspunktet, og som ikke er knyttet opp til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Standard klassifikasjonar

Årsstatistikken publiseres etter landgruppering. Landgrupperingen bygger på ISO-standarden 3166.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Årsstatistikken er delt opp i land og ulike landgrupperinger.

Kor ofte og aktualitet

Den kvartalsvise statistikken frigis 10 uker etter kvartalets utløp. Foreløpige tall for den årlige statistikken frigis innen ett år etter undersøkelsesåret, endelige tall frigis sammen med påfølgende årgang.

Internasjonal rapportering

Statistikken inngår som en del av grunnlaget for utenriksregnskapet for ikke-finansielle foretak, samt i grunnlaget for rapportering av direkteinvesteringer og internasjonal investeringsposisjon til internasjonale organisasjoner som IMF, OECD og Eurostat.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Endelig statistikkfil blir lagret.

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet med statistikken er å belyse norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet. Frem til 2003 ble statistikken samlet inn som en del av Finanstellingen. Statistikken ble etablert på bakgrunn av at Norges Bank la ned utarbeidingen av vesentlige deler av grunnlaget for utenriksregnskapet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Se likebehandlingsprinsippet for mer informasjon.

Samanheng med annan statistikk

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, danner en del av grunnlaget for utenriksregnskapet og internasjonal investeringsposisjon (IIP). IIP viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet.

Ettersom både den årlige statistikken og kvartalsstatistikken gir tall for utvalget og ikke for hele populasjonen, er statistikken ikke direkte sammenlignbar med utenriksregnskapet.

Lovheimel

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §§2-1, 2-2 og 2-3 (tvangsmulkt).

EØS-referanse

Rådsforordning (EF) 184/2005.

Produksjon

Omfang

Undersøkelsen omfatter fordringer, gjeld, finansinntekter, finanskostnader og eierposisjoner i forhold til utlandet for ikke-finansielle foretak. Foretak regnes som en juridisk enhet som produserer varer og tjenester for salg i et marked. Foretaket er juridisk ansvarlig for dets handlinger, og eierne har ofte begrenset ansvar for foretakets forpliktelser.

Datakjelder og utval

Hovedkilden er opplysninger fra oppgavegiver. Deretter brukes ligningsopplysninger, regnskapsopplysninger, ad hoc kontakt med foretak, opplysninger i media for å kontrollere og komplettere opplysninger fra oppgavegiver. Vi benytter også opplysninger ved å koble til aksje- og regnskapsstatistikk og bedrifts- og foretaksregisteret.

Populasjonen bygger på opplysninger fra Finanstellingen i SSB og Valutastatistikken til Norges Bank. Disse statistikkene ble avviklet i 2003-2004.

Kvartalsutvalget inneholder rundt 600 av de største foretakene. Størrelse er her målt ved fordringer og gjeld overfor utlandet, aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

Årsutvalget inneholder omtrent 3000 ikke-finansielle foretak inklusive kvartalsutvalget, som oppdateres med årlig tilganger og avganger av foretak. Årsaker til tilganger av foretak kan være fusjoner og økning i økonomisk aktivitet i det aktuelle foretaket.

De 600 største enhetene som er med i kvartalsutvalget står for rundt 90% av beløpene for det totale årsutvalget. Dekningsgraden varierer noe med hvilke poster man ser på.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data samles i hovedsak gjennom elektroniske skjema i Altinn. Noen få av de største foretakene benytter filuttrekk.

De innsamlede data blir kontrollert fortløpende. Dataen kontrolleres mot regnskapsopplysninger, tidligere innrapporterte data og andre kilder. Ved vesentlige avvik kontaktes oppgavegiver.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom dette medfører fare for identifisering av enkeltenheter.

Samanlikningar over tid og stad

Revisjoner i regnskapslovverket kan føre til brudd i sammenlignbarheten mellom tidsperiodene.

Et annet aspekt som kan påvirke sammenlignbarhet er at selskaper følger ulike regnskapsregler. De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

De fleste foretak fører sine regnskaper etter norske regnskapsregler, men siden 2005 er det åpnet for å avlegge regnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). I IFRS klassifiseres før eksempel avsatt til utbytte som en egenkapitalstørrelse og ikke som kortsiktig gjeld som for øvrige selskaper. IFRS tillater hyppigere bruk av virkelig verdi.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan dette skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan dermed føre til mangler i statistikken. Det kan forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er at rapportørenes føring av enkelte poster kan avvike fra det definisjonsmessige korrekte ut fra SSBs spesifikasjon, og at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart.

Statistikkens kvalitet blir forringet av manglende innrapporteringer. For å redusere omfanget av frafallsfeil finner det sted maskinell imputering av data for enheter som ikke har rapportert tidsnok til å bli med i statistikkgrunnlaget og hvor det er mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene (partielt frafall).

For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges stor vekt på å dekke store enheter i populasjonen målt ved størrelsene som skal rapporteres. Foreløpig er det ikke gjennomført beregninger av utvalgsfeilen for undersøkelsen.

Utvalgstrekingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det alt vesentligste av de enheter som har økonomiske mellomværende med utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike mellomværende, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte rapporteringsperiode.

Sammensetningen av poster i årsutvalget kan avvike vesentlig fra sammensetningen i kvartals- og månedsutvalgene. Det kan for eksempel være en overrepresentasjon av foretak med egenkapitalposter og en underrepresentasjon av foretak med kundefordringer og leverandørgjeld.

Revisjon

Ikkje relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB