Økte utslipp fra innenriks luftfart

Publisert:

Utslippene av CO2 fra innenriks flytrafikk økte med 3 prosent fra 2017 til 2018. Hovedårsaken var flere reisende mellom norske flyplasser, spesielt mellom de største byene.

Endringer i datagrunnlaget i utslippsstatistikken og korrigerte utslippsindikatorer har medført endringer for hele tidsserien. Tall er oppdatert i nyere artikkel hvor utslippsindikatorer for veitrafikk, lufttransport og jernbane er samlet.

Tall fra statistikken Utslipp til luft viser at det ble sluppet ut nærmere 1,3 millioner tonn CO2 fra innenriks luftfart i 2018. Rundt en firedel av disse utslippene kom under landings- og avgangsfasen under 1 000 meter over bakken, mens tre firedeler ble gjort i luftrommet over 1 000 meter.

1 Alle flygninger.

Figur 1. Utslipp av CO2 fra innenriks luftfart¹

Innenriks luftfart < 1000 m Innenriks luftfart > 1000 m Innenriks luftfart i alt
2010 310078 904413 1214491
2011 305548 917926 1223474
2012 320213 954963 1275176
2013 291847 861890 1153737
2014 314783 931016 1245799
2015 311727 928021 1239748
2016 308795 917327 1226122
2017 302286 939676 1241962
2018 314975 964691 1279666

Beregningene viser at de årlige utslippene av CO2 fra innenriks luftfart stort sett har ligget mellom 1,2 og 1,3 millioner tonn siden 2010. Økningen på 3 prosent fra 2017 til 2018 kom i hovedsak som følge av en tilsvarende økning i den innenlandske passasjertransporten med fly. Samlet sett utgjorde utslippene fra innenriks luftfart i underkant av 3 prosent av de totale utslippene av CO2 fra norsk territorium i 2018.

Flere passasjerer mellom de største byene

Tall fra statistikken Innenlandsk transport viser at persontransportarbeidet med fly innenriks har økt med 14 prosent siden 2010. Til sammenligning økte de samlede utslippene av CO2 fra innenriks luftfart med noe over 5 prosent i samme periode.

1 Alle flygninger.

2 Kun kommersiell lufttransport av gods og passasjerer.

Figur 2. Utvikling i utslipp av CO2 og transportarbeid for innenriks luftfart

Utslipp av CO2 fra innenriks luftfart¹ Passasjerkilometer² Tonnkilometer²
2010 100.0 100.0 100.0
2011 100.7 107.0 96.8
2012 105.0 109.1 96.8
2013 95.0 112.8 78.5
2014 102.6 114.2 96.5
2015 102.1 111.0 98.2
2016 101.0 109.9 93.2
2017 102.3 112.2 95.1
2018 105.4 114.2 68.9

Fra 2017 til 2018 økte antall passasjerkilometer på innenriks flyginger i Norge med rundt 2 prosent. Tall fra statistikken Lufttransport viser at en stor del av økningen skyldes flere passasjerer på flygninger mellom byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Troms. I tillegg var det også en markert økning i antall reisende på enkelte andre strekninger som mellom Oslo og Alta, Ålesund, Harstad/Narvik, Kristiansand og Bodø.

I motsetning til økningen i passasjertransporten, ble godstransportarbeidet på innenriks flygninger redusert med nesten en tredel fra 2017 til 2018. Denne nedgangen i antall tonnkilometer skyldtes i hovedsak mindre frakt av post og pakker mellom norske flyplasser.

Relativt stabile utslipp per passasjer- og tonnkilometer

I og med at de beregnede tallene for både CO2-utslipp og transportarbeid for luftfart i det store og hele har hatt en lignende utvikling på totalnivå de siste årene, har utslippene per passasjer- og tonnkilometer også vært relativt stabile over tid.

1 Kun kommersiell lufttransport av gods og passasjerer.

Figur 3. Utslipp fra lufttransport i gram CO2 per passasjerkilometer og per tonnkilometer¹

Utslipp i g/pkm Utslipp i g/tkm
2010 196 2060
2011 196 2068
2012 196 2059
2013 188 1984
2014 204 2142
2015 194 2047
2016 183 1930
2017 181 1903
2018 192 2021

Med unntak av 2014, har de beregnede utslippene av CO2 fra persontransport med fly ligget noe under 200 gram per passasjerkilometer i perioden 2010-2018. Den estimerte økningen fra 181 til 192 gram per passasjerkilometer fra 2017 til 2018 kan til en viss grad sees i sammenheng med at mye av passasjerøkningen det siste året har kommet på kortere ruter med en større del av flygningen knyttet til landings- og avgangsfasen.

De estimerte tallene for utslipp av CO2 fra godstransport med fly viser en tilsvarende utvikling: Med unntak av 2014, har de beregnede utslippene ligget mellom 1 900 og 2 100 gram per tonnkilometer i perioden 2010-2018.

Det er imidlertid persontransporten som dominerer lufttransporten innenriks i Norge. I snitt har godstransport med fly utgjort i underkant av 3 prosent av lufttransporten innenriks i perioden 2010-2018, mens persontransport har stått for noe over 97 prosent. Beregningene for utslipp fra persontransport i denne artikkelen inkluderer transport av passasjerenes bagasje.

Beregning av indikatorer for utslipp per passasjer- og tonnkilometer for lufttransport

Statistisk sentralbyrå publiserer tall for CO2-utslipp fra innenriks luftfart i statistikken Utslipp til luft. Utslippsberegningene i statistikken tar utgangspunkt i salg av drivstoff til luftfart (flybensin og jetparafin) fra Salgsstatistikken for petroleumsprodukter, og dekker alle typer flygninger innenriks i Norge.

Et fly som lander og tar av fra en flyplass gjennomgår flere faser. En landing og avgang, med tilhørende tomgang og taksing på flyplassen, kalles en «Landing Take Off»-syklus (LTO). Alle flybevegelser under 1 000 meter over bakken regnes med til LTO. Beregningene av utslipp fra innenriks luftfart er derfor delt i to faser: utslipp fra flybevegelser under 1 000 meter og utslipp fra flybevegelser over 1 000 meter.

Statistisk sentralbyrå og Transportøkonomisk institutt henter også inn data om passasjer- og godsbevegelser ved norske flyplasser som grunnlag for beregningene av passasjer- og godstransport i statistikkene Lufttransport og Innenlandsk transport. Disse statistikkene dekker i hovedsak kun kommersiell transport av passasjerer og gods med fly og helikopter.

Tallene for CO2-utslipp per passasjerkilometer og tonnkilometer i denne artikkelen dekker dermed også i hovedsak kommersiell transport av passasjer og gods med fly og helikopter innenriks i Norge. Utslippstallene som brukes i indikatorene er justert for å sikre samme omfang av flygninger som for passasjerkilometer og tonnkilometer. I fordelingen av utslippene på passasjertransport og godstransport er det lagt til grunn en gjennomsnittsvekt på 95 kilo for en passasjer med tilhørende bagasje.

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.

Kontakt