Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

Publisert:

Elbiler trekker ned utslippet per personkilometer for personbiler, men elektriske kjøretøy gir foreløpig lite utslag på utslippet fra andre lette kjøretøy, busser og annen tungtransport.

Endringer i datagrunnlaget i utslippsstatistikken og korrigerte utslippsindikatorer har medført endringer for hele tidsserien. Tall er oppdatert i nyere artikkel hvor utslippsindikatorer for veitrafikk, lufttransport og jernbane er samlet.

Fra 1990 til 2018 har både utslipp til luft fra veitrafikk og persontransportarbeid og godstransportarbeid på veien økt. Indikatoren utslipp per personkilometer (pkm) og per tonnkilometer (tkm) har likevel gått ned, fordi utslippet har økt i mindre grad enn transportarbeidet.

Teknologisk utvikling er en faktor som påvirker utslippsindikatoren ved endret forhold mellom utslipp og kjørte kilometer. Redusert utslipp per kjørte kilometer etter 1990 skyldes blant annet at nyere biler har mindre drivstofforbruk enn gamle. I tillegg har andelen kjøretøy som går på diesel økt gradvis. Dieselbiler slipper ut mindre CO2 enn bensinbiler. De senere årene har også andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen, samt flere elektriske kjøretøy på veiene medvirket til utviklingen.

Denne artikkelen beskriver utviklingen i perioden 2009-2018. Det benyttes faste passasjer- og godsbelegg (se tabell 1). Påvirkning fra adferdsendringer, som økt belegg i personbiler og større bruk av kollektivtransport, vil dermed ikke fanges opp i indikatorberegningen.

Metode for å beregne indikatorer for utslipp per person- og tonnkilometer fra veitrafikk

SSB publiserer statistikk for både transportarbeid og utslipp fra ulike transportformer. På grunn av ulik definisjon av ulike transportformene kan disse tallene ikke sammenliknes direkte. Ulike avgrensninger medførte behov for å gå tilbake til disaggregerte grunnlagsdata i kjørelengdestatistikken.

Transportarbeidene (antall person- og tonnkilometer) beregnes ved å gange kjørelengdene for de ulike transportformene med faste belegg (se Tabell 1). Deretter aggregeres transportarbeidene tilsvarende grupperingen i utslippsstatistikken. Indikatorene beregnes ved å dele utslippsmengde på transportarbeid for hver av kategoriene fra utslippsstatistikken.

Utslippstallene er beregnet i veimodellen HBEFA 3.3, og er basert på kjøremønsteret til norske kjøretøy. Det er derfor noe avvik fra publiserte CO2-utslipp som baseres på drivstoffsalg i Norge. For å se effekten av bruk av biodrivstoff, korrigeres utslippstallene fra HBEFA 3.3 for andel biodrivstoff.

Tabell 1 Passasjer- og godsbelegg brukt til beregning av utslipp per person- og tonnkilometer fra veitrafikk

Til tabellen

Elbiler påvirker utslippsindikatoren

På tross av at kjørelengden til personbiler har økt fra 2009 til 2018, har utslippet gått ned. Samlet slapp personbiler ut 70 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer i 2018, noe som er en nedgang på 27 prosent siden 2009. Årlig reduksjon i utslippet er hovedsakelig et resultat av større andel av biodrivstoff i drivstoffblandingen, særlig etter 2015. I 2018 førte redusert import av palmeolje til mindre innblanding av biodrivstoff, og utslippet per personkilometer for dieseldrevne personbiler økte dette året. For bensindrevne personbiler sank utslippet, og sammen med økt bruk av elbiler førte det til en liten nedgang i indikatoren for personbiler totalt. Dette året lå indikatoren for personbiler totalt på et lavere nivå enn fossilbiler og gassdrevne biler. Årsaken er at elbiler nå utgjør en merkbar andel av personkilometer, og bruk av elbiler medfører ikke klimagassutslipp.

Figur 1. Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personbiler 95.5 93.5 91.7 89.4 87.8 86.1 83.3 76.2 70.7 69.5
Andre lette kjøretøy 123.1 123.6 124.5 124.0 124.2 124.0 122.9 115.4 105.9 112.2
Bybuss 94.6 91.9 89.4 87.1 86.3 85.3 81.0 75.7 70.1 72.5

Bybusser slipper nå ut noe mer klimagasser per personkilometer enn personbiler. Personbiler har lavere andel bykjøring og større andel landeveiskjøring enn bybusser, og bruken av elektriske bybusser er foreløpig for liten til at det påvirker utslippsindikatoren. Gassdrevne bybusser slipper ut betydelig mindre klimagasser enn dieselbusser. I 2015 var det stor økning i bruk av biogass i bybusser, og førte til stort fall i klimagassutslipp per personkilometer.

Andre lette kjøretøy har større utslipp per personkilometer enn personbiler og busser, og heller ikke her påvirkes utslippsindikatoren merkbart av elektriske kjøretøy. I 2018 slapp kjøretøyene ut 112 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, noe som tilsvarer en nedgang på 9 prosent fra 2009. Denne kategorien inneholder flere typer kjøretøy med ulike formål og passasjerbelegg, og utslippsindikatorene kan påvirkes av endring i sammensetningen av kjøretøytyper.

Bensindrevne personbiler og andre lette kjøretøy slipper ut mer klimagasser per personkilometer enn dieseldrevne kjøretøy. 

Tabell 2 Klimagassutslipp per personkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff, g CO2-ekv./pkm. 2009-2018 

Til tabellen

Mer utslipp fra varebiler enn fra tungtransport

I 2018 slapp varebiler og andre lette kjøretøy samlet ut 1 907 gram CO2-ekvivalenter per tonnkilometer. Mengden er mye høyere enn for tungtransport som slipper ut 287 gram per tonnkilometer. Hovedårsaken er at godsbelegget per kjørte kilometer er mye lavere for andre lette kjøretøy enn for tungtransport.

Utslippet per tonnkilometer påvirkes også av andel innblandet biodrivstoff. Det ser man særlig i 2017, hvor utslippsindikatorene gikk ned, og deretter økte igjen i 2018. Utslippet fra andre lette og tunge kjøretøy var lavere i 2018 enn i 2009, mens godstransportarbeid var høyere. I perioden sank utslippsindikatoren til tungtransport 20 prosent, og 14 prosent for lettere kjøretøy.

Bensindrevne kjøretøy slipper nå ut mer klimagasser per tonnkilometer enn dieseldrevne kjøretøy.

Figur 2. Klimagassutslipp per tonnkilometer fordelt på kjøretøy og drivstoff

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tunge kjøretøy diesel 359.3 356.6 348.6 341.1 337.6 330.2 321.3 299.0 274.7 286.5
Andre lette kjøretøy bensin 2071.5 2051.5 2028.0 2014.9 2007.4 2032.8 2030.5 2024.6 2030.0 2102.5
Andre lette kjøretøy diesel 2236.2 2192.8 2188.2 2158.5 2149.3 2135.4 2114.3 1980.5 1803.6 1913.5

 

Kontakt