Veitransporten øker i Europa

Publisert:

Godstransporten i EU-landene økte med 11 prosent fra 2012 til 2017. Mer bruk av lastebiler sto for to tredeler av denne veksten i europeisk godstransport.

Godstransporten i EU har økt år for år etter den økonomiske nedturen i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen i 2009. I perioden fra 2012 til 2017 økte det samlede godstransportarbeidet i EU-landene med nærmere 350 milliarder tonnkilometer, viser tall fra EUs statistikkmyndighet Eurostat.

1 Flytransport i EU-landenes luftrom. ² Transport på kanaler, elver og innsjøer i EU. ³ Transport med jernbane på EU-landenes territorium. ⁴ Kun sjøtransport innen EU. ⁵ Transport med lastebiler med tillatt nyttelast på minst 3,5 tonn.

Figur 1. Godstransport i EU etter transportform

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lufttransport¹ 14 14 15 15 15 16
Innenlandske vannveier² 150 153 151 147 147 147
Jernbane³ 407 407 411 416 412 421
Sjøtransport⁴ 1075 1089 1127 1109 1181 1176
Veitransport⁵ 1638 1661 1669 1720 1787 1870

Veitransport med lastebiler økte med 14 prosent i denne perioden, og sto for to tredeler av veksten i EU-landenes godstransport. Sjøtransporten innen EU, som økte med 9 prosent i samme periode, sto for det meste av den resterende veksten.

Godstransporten på kanaler, elver og innsjøer i EU ble samtidig redusert med 2 prosent, mens godstransporten med jernbanetransport økte med rundt 3 prosent. Lufttransport av gods økte også noe i denne perioden, men stod likevel kun for en svært liten andel av den samlede godstransporten i EU i 2017.

Mindre andel sjøtransport i EU enn i Norge

Veitransporten sto for mer enn halvparten av den samlede godstransporten i EU-landene i 2017 målt i tonnkilometer. Den tilsvarende andelen for veitransport i Norge var noe lavere, rundt 44 prosent.

Sjøtransport utgjorde på den annen side en vesentlige mindre andel av godstransporten i EU enn den gjorde i Norge. I kystnasjonen Norge sto sjøtransport for nær 48 prosent av den samlede godstransporten i 2017. I EU som også har medlemsland uten kystlinje, som Østerrike, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, utgjorde derimot sjøtransport kun rundt en tredel av godstransporten i alt.

1 Flytransport i luftrommet til EU-landene og Norge. ² Transport på kanaler, elver og innsjøer i EU. ³ Transport med jernbane i henholdsvis EU-landene og Norge. ⁴ Sjøtransport innen EU og sjøtransport mellom norske havner inkludert til/fra kontinentalsokkelen. ⁵ Transport med lastebiler med tillatt nyttelast på minst 3,5 tonn.

Figur 2. Andel tonnkilometer utført med ulike transportformer. 2017

EU Norge
Lufttransport¹ 0.4 0.1
Innenlandske vannveier² 4.1
Jernbane³ 11.6 7.9
Sjøtransport⁴ 32.4 47.6
Veitransport⁵ 51.5 44.3

For jernbanetransport var bildet motsatt. De mange jernbanelinjene på det europeiske kontinentet bidro til at nærmere 12 prosent av godstransporten i EU gikk med tog. Den tilsvarende andelen for godstransport med tog på norske skinner var nær 8 prosent i 2017.

Rundt 4 prosent av godstransporten i EU i 2017 ble utført på innenlandske vannveier, en viktig transportform i land med godt utbygd transportnett på kanaler, elver og innsjøer som Nederland, Belgia, Tyskland, Romania og Bulgaria. I Norge har derimot denne formen for godstransport liten betydning på nasjonalt nivå.

Tyskland har flest lastebiler på veiene

Nær en firedel av lastebiltransporten i EU- og EFTA-landene foregikk på tysk landområde i 2017. I alt 463 milliarder tonnkilometer ble utført med lastebil på tyske veier det året. Deretter fulgte Frankrike med 15 prosent og Spania med 10 prosent av den av den samlede godstransporten med lastebil.

1 Transport med lastebiler med tillatt nyttelast på minst 3,5 tonn. ² Transport med nasjonale og utenlandske lastebiler på landets territorium.

Figur 3. Godstransport med lastebil¹ på nasjonalt territorium² i utvalgte EU- og EFTA-land. 2017

2017
Kypros 1
Estland 3
Luxemburg 3
Latvia 5
Litauen 8
Slovenia 9
Kroatia 9
Irland 11
Bulgaria 12
Slovakia 16
Portugal 17
Romania 19
Hellas 20
Danmark 20
Sveits 22
Norge 23
Ungarn 26
Finland 27
Tsjekkia 43
Østerrike 46
Sverige 50
Belgia 52
Nederland 54
Italia 142
Storbritannia 162
Polen 174
Spania 198
Frankrike 278
Tyskland 463

EFTA-landene Norge og Sveits plasserte seg på henholdsvis 14. og 15. plass på listen over land med mest lastebiltransport på nasjonalt område i 2017, begge med rundt én prosent av den samlede lastebiltransporten i EU- og EFTA-området. Økningen i lastebiltransport på norsk område var på 13 prosent fra 2012 til 2017, omtrent det samme som i EU sett under ett, mens økningen i Sveits var noe lavere med 5 prosent.

Størst andel polske lastebiler i Norge

Det er store forskjeller på i hvilken grad lastebilene som er registrert i ulike land blir brukt til nasjonale eller internasjonale transporter. I Tyskland og Norge ble for eksempel henholdsvis 13 og 10 prosent av det totale transportarbeidet med nasjonale registrerte lastebiler brukt til internasjonale transporter i 2017.

I land som Litauen, Slovenia, Slovakia, Latvia, Romania og Bulgaria utgjorde derimot internasjonale transporter fra 70 til 90 prosent av kjøringen med nasjonalt registrerte lastebiler. For polskregistrerte lastebiler var andelen internasjonal kjøring 62 prosent i 2017.

1 Målt i tonnkilometer. ² Inkluderer transport til/fra Norge og kabotasjetransport i Norge.

Figur 4. Godstransport med utenlandske lastebiler i Norge¹ ², etter bilens nasjonalitet. Prosent. 2018

2018
Polen 28% 28
Litauen 15% 15
Sverige 12% 12
Latvia 9% 9
Danmark 6% 6
Estland 6% 6
Nederland 5% 5
Romania 5% 5
Finland 5% 5
Andre 9% 9

Dette stemmer godt overens med tallene for godstransport med utenlandske lastebiler i Norge. I 2018 sto polske lastebiler for 28 prosent av transporten med utenlandske lastebiler i Norge målt i tonnkilometer. Deretter fulgte lastebiler fra Litauen med 15 prosent og lastebiler fra Sverige med 12 prosent.

Ifølge rapportene fra Eurostat sto utenlandske lastebiler samlet sett for nærmere en tredel av godstransporten med lastebil inn og ut av Norge og mellom steder i Norge i 2017. Disse tallene for utenlandske lastebiler inkluderer rapportert kabotasjetransport i Norge. 

Nederland er størst på sjøtransport

Med nærmere 600 millioner tonn gods lastet og losset i 2017, var Nederland hovedporten for gods som transporteres inn og ut av Europa sjøveien. Deretter fulgte havnene i Spania og Storbritannia, med henholdsvis 486 og 482 millioner tonn gods lastet og losset i nasjonale havner. Italienske havner hadde et samlet godsomslag på 475 millioner tonn i 2017.

1 Summen av gods som er lastet og losset i landets havner.

Figur 5. Godsomslag¹ gjennom havner i utvalgte EU- og EFTA-land. 2017

Lastet Losset
Malta 0 4
Island 2 5
Kypros 2 5
Kroatia 6 15
Slovenia 7 16
Bulgaria 17 14
Estland 23 11
Romania 25 21
Litauen 32 18
Irland 18 35
Latvia 52 7
Polen 29 49
Portugal 37 57
Danmark 40 55
Finland 57 53
Sverige 82 94
Hellas 84 98
Norge 149 61
Belgia 118 140
Tyskland 120 179
Frankrike 96 207
Italia 171 304
Storbritannia 181 301
Spania 213 273
Nederland 194 401

Den klart største havnen i Europa, Rotterdam i Nederland, sto alene for rundt 430 millioner tonn av godset som ble lastet og losset i EU- og EFTA-landene i 2017. Det var mer enn dobbelt så mye som Antwerpen havn i Belgia. Hamburg i Tyskland var Europas tredje største havn med et godsomslag på nær 120 millioner tonn i 2017.

Med 48 millioner tonn gods var havneanleggene i Bergen og omland blant Europas 20 største havner i 2017, hovedsakelig som følge av betydelig lasting av olje og oljeprodukter for eksport blant annet til EU. Det samlede godsomslaget i norske havner på 211 millioner tonn plasserte Norge på åttende plass blant Europas havnenasjoner i 2017, etter Belgia og før Hellas.

Mest godstransport på skinner i Tyskland og Polen

Tyskland og Polen er stormaktene i europeisk jernbanetransport med til sammen nær 40 prosent av den skinnegående godstransporten i EU- og EFTA-landene. Deretter fulgte Frankrike, Italia, Østerrike og Sverige som alle rapporterte mer enn 20 milliarder tonnkilometer på nasjonale skinner i 2017.

1 Transport med nasjonale og utenlandske operatører på landets territorium.

Figur 6. Godstransport med jernbane på nasjonalt territorium¹ i utvalgte EU- og EFTA-land. 2017

2017
Irland 0
Luxemburg 0
Hellas 0
Estland 2
Kroatia 3
Danmark 3
Portugal 3
Bulgaria 4
Norge 4
Slovenia 5
Nederland 6
Slovakia 8
Spania 10
Finland 10
Sveits 12
Ungarn 13
Romania 14
Latvia 15
Litauen 15
Tsjekkia 16
Storbritannia 17
Sverige 22
Østerrike 22
Italia 22
Frankrike 33
Polen 55
Tyskland 112

Norge er relativt lite land i denne sammenhengen, med rundt én prosent av den samlede jernbanetransporten i EU- og EFTA-området. Det er omtrent på nivå med land som Slovenia, Bulgaria, Portugal og Danmark. Import av gods fra Russland og Hviterussland gjorde at volumet på jernbanetransporten i de baltiske landene Latvia og Litauen var betydelig høyere enn i Norge i 2017.

EU-tallene i denne artikkelen inkluderer Storbritannia.

 

Oppdragsgiver: Samferdeselsdepartementet.

Kontakt