Avfall fra samferdsel

Publisert:

Kasserte dekk, blybatterier og vrakede biler er noe av avfallet som oppstår som følge av at vi kjører bil. I denne artikkelen ser vi på noe av avfallet som er knyttet til biltransport og andre former for samferdsel.

121 838 personbiler og 15 296 varebiler ble vraket mot pant i 2018. Totalt antall vrakede biler for 2018 er omtrent på samme nivå som de tre foregående årene, viser figur 1. Antall vrakede varebiler er det høyeste noen gang målt. I 1996 gjorde en midlertidig forhøyet vrakpant til at det ble vraket hele 211 300 personbiler og 12 200 varebiler. Året etter, i 1997, var antallet biler vraket mot pant det laveste noen gang.

Figur 1. Biler vraket mot pant

Personbiler Varebiler
1985 50699 2856
1986 77722 4334
1987 71335 3987
1988 69946 4212
1989 63224 4044
1990 51623 3306
1991 51854 3101
1992 53741 3155
1993 55168 3129
1994 53339 3035
1995 60857 3528
1996 211311 12188
1997 42152 2930
1998 76221 4224
1999 91941 5525
2000 89677 5960
2001 90734 5986
2002 99522 6976
2003 95224 7117
2004 101915 6965
2005 95589 6455
2006 98359 6965
2007 93193 6692
2008 98552 8601
2009 87137 7360
2010 90758 7904
2011 107787 9733
2012 107373 10205
2013 137239 13666
2014 130966 13419
2015 122566 13235
2016 121484 13397
2017 121385 14818
2018 121838 15296

Stabil alder på bilene ved vraking

Alderen på bilene som ble vraket i 2018, var henholdsvis 18 år for personbiler og 15 år for varebiler, viser figur 2. På 30 år har gjennomsnittsalderen ved vraking økt med 4 år for personbiler og med 2 år for varebiler.

Figur 2. Gjennomsnittsalder ved vraking. Personbiler og varebiler

Personbiler Varebiler
1985 14.0 13.0
1986 14.0 13.0
1987 14.0 13.0
1988 14.0 13.0
1989 15.0 13.0
1990 15.0 13.0
1991 16.0 13.0
1992 16.0 14.0
1993 16.5 13.8
1994 17.0 14.2
1995 17.4 14.5
1996 17.4 14.5
1997 17.4 14.2
1998 17.3 14.2
1999 17.5 14.6
2000 17.6 15.0
2001 17.8 15.4
2002 18.0 15.7
2003 18.4 16.0
2004 18.6 16.0
2005 18.9 16.0
2006 19.0 15.5
2007 18.9 15.3
2008 18.7 15.5
2009 18.5 14.9
2010 18.4 14.9
2011 19.2 16.2
2012 18.1 15.0
2013 18.4 15.4
2014 18.5 15.6
2015 18.4 15.5
2016 18.3 15.3
2017 18.2 15.2
2018 18.1 15.1

Det er i Finnmark de beholder personbilene lengst før vraking, i hele 20 år og 4 måneder i 2018. Oslo er fortsatt det fylket hvor personbilene er yngst ved vraking – 16 år og 10 måneder i 2018.  

Tabell 1. Biler vraket mot pant, etter fylke

Til tabellen

Innsamlet mengde blybatterier har økt

18668 tonn blybatterier ble samlet inn i 2018, viser tall fra Miljødirektoratet. Det er 6 prosent mer enn i 2017, men mindre sammenlignet med toppåret 2016, da hele 19583 blybatterier ble samlet inn. En god del mer blybatterier ble samlet inn sammenlignet med det som ble tilført markedet gjennom salg, viser figur 3. Tallene kommer fra godkjente returselskaper for batterier.

Bruksområder for blybatterier er som startbatteri i biler og andre fossildrevne kjøretøy, og til drift av trucker og elbiler. Kasserte blybatterier regnes som farlig avfall, da det kan gjøre skade på miljøet hvis avfallet ikke blir forsvarlig tatt hånd om. Innsamling og behandling av batterier blir regulert gjennom avfallsforskriftens kapittel 3.

Figur 3. Solgte og innsamlede mengder blybatterier

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilført markedet 12260 17570 11990 11740 14560 14700 15300 15600 15900 16159 16558 16448 17265 17565 16143 17203 15728 15727 16976 16136 17828 17010 16856 17059
Innsamlet mengde 11700 12700 12300 13600 14200 14400 14600 14700 15900 15556 16352 15854 16766 17284 15948 16589 15739.74 16125.83 17115 17825 18779 19583 17543 18668

Mer kasserte dekk enn noen gang

60 438 tonn kasserte dekk ble samlet inn i 2018, ifølge Norsk Dekkretur. Figur 4 viser at det er den største mengden innsamlede dekk noensinne. Størstedelen av den kasserte dekkmengden går til energigjenvinning. Om lag 20 prosent går til materialgjenvinning i form av gummigranulat på kunstgressbaner. Tallene omfatter person- og varebildekk, motorsykkeldekk og lastebil-/bussdekk. Innsamling og behandling av kasserte dekk blir regulert gjennom avfallsforskriften kapittel 5.

Figur 4. Innsamlet mengde dekk i Norge

Innsamlet mengde
1995 16100
1996 15605
1997 16278
1998 30670
1999 48375
2000 29258
2001 34367
2002 33503
2003 38943
2004 42055
2005 41642
2006 41832
2007 47748
2008 50695
2009 48275
2010 48663
2011 50156
2012 49000
2013 51621
2014 52028
2015 55494
2016 56618
2017 57462
2018 60438

Avfallsforskriftens kapittel 5 om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk

Avfallsforskriften kapittel 5 om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk gir dekkbransjen ansvar for å sikre innsamling og gjenvinning av dekk. Forskriften innebærer et forbud mot deponering av kasserte dekk på fyllplass. Forhandlere av dekk har plikt til å samle inn kasserte dekk, en rimelig mengde av den kategorien dekk de omsetter. Produsenter/importører har plikt til å samle inn kasserte dekk i det geografiske området de omsetter dekk, og til å sørge for gjenvinning av disse dekkene (Avfallsforskriften, 2004, §5-1- 5-7).

Tall på kasserte fritidsbåter

Siden 1. oktober 2017 har det eksistert en nasjonal tilskuddsordning for innlevering av kasserte fritidsbåter til kommunalt eller annet godkjent anlegg og behandling av disse. Vrakpantordningen gjelder fritidsbåter med skroglengde under 15 fot. Ifølge Miljødirektoratet ble det i 2017 samlet inn 279 båter, og 11687 båter i 2018. Hensikten med ordningen er å stimulere til innsamling av, og materialgjenvinning av fritidsbåter, framfor at de skal komme på avveie i naturen og bidra til forurensning og spredning av mikroplast.

Mindre avfall fra flyplasser

Det ble generert totalt 10 387 tonn avfall fra norske flyplasser i 2018, ifølge tall fra Avinor (2019a). Oslo lufthavn sto for 6 677 tonn av de totale mengdene (Avinor, 2019b). Sammenlignet med 2017 har avfallsmengdene gått kraftig ned, og det har sammenheng med en stor opprydding av forurenset masse som ble gjennomført i 2017, og som derfor ga forhøyede tall dette året.

Tabell 2. Avfall fra Avinors lufthavner

Til tabellen

Avfallstallene for 2016-2018 kan ikke direkte sammenlignes med tidligere årganger som vises i tabell 1 på grunn av ny definisjon på sortert avfall fra 2016, og at totale avfallsmengder for Oslo lufthavn ikke lenger inkluderer avfall fra eksterne aktører som opererer på lufthavnen. Mengdene omfatter avfall fra publikumsarealer med sikkerhetskontroll, servering, butikker og ventearealer, i tillegg til renhold av fly, fra verksted, garasjer, kontorarealer og bygging (Avinor, 2019a).

Avfallsforskriften (2004). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (FOR-2004-06-01-930). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930

Avinor (2019a). Års- og samfunnsansvarsrapport 2018. Hentet fra https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinors-ars--og-samfunnsansvarsrapport-2018.pdf

Avinor (2019b). Miljøårsrapport 2018. Hentet fra https://avinor.no/globalassets/_oslo-lufthavn/om-oslo-lufthavn/om-oss/rapporter/miljoarsrapporter/miljoarsrapport-2018-norsk-versjon.pdf

Miljødirektoratet (u.å). Vrakpant på båt - levering av båtvrak. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/vrakpant-pa-bat/

Norsk Dekkretur (u.å). Statistikk. Hentet fra https://www.dekkretur.no/gjenvinning/statistikk/

Kontakt