Mindre utslipp fra togtransport

Publisert:

Utslippene av CO2 fra transport med jernbane har blitt redusert med 25 prosent fra 2010 til 2017. Samtidig blir det fraktet flere passasjerer og mer gods på norske skinner enn noen gang.

Endringer i datagrunnlaget i utslippsstatistikken og korrigerte utslippsindikatorer har medført endringer for hele tidsserien. Tall er oppdatert i nyere artikkel hvor utslippsindikatorer for veitrafikk, lufttransport og jernbane er samlet.

Tall fra statistikken Utslipp til luft viser at det ble sluppet ut rundt 44 000 tonn CO2 fra jernbanetransport i 2017. Det er en nedgang på noe over en firedel sammenlignet med 2010. I samme periode har både antall togpassasjer og den transporterte godsmengden i Norge økt med nærmere en tredel.

1 Utslippstallene for jernbane i 2018 er estimert.

Figur 1. Utvikling i utslipp, passasjerkilometer og tonnkilometer for jernbanetransport

Utslipp til luft fra jernbane Passasjerkilometer Tonnkilometer
2010 100 100 100
2011 99.1583908 98.1493299 102.171374
2012 101.937384 98.6598596 103.639135
2013 89.4512708 104.020421 109.313614
2014 73.1240532 109.76388 112.720575
2015 68.365595 113.433312 113.34084
2016 68.5019357 117.900447 120.497342
2017 73.5280256 114.358647 125.464278
2018¹ 74.4083488 118.761966 128.645521

Spesielt i 2013 og 2014 gikk CO2-utslippene fra den samlede jernbanetransporten mye ned, blant annet som følge av mer energieffektiv teknologi og drift.

Økt aktivitet innenfor dieseldrevet godstransport de siste årene har derimot ført til at utslippene har gått litt opp igjen fra det foreløpige bunnivået i 2015. Det vil si at godstransporten nå står for en større andel av de samlede utslippene fra tog enn i 2010.

Halverte utslipp per passasjerkilometer

Transporten av passasjerer og gods med jernbane har økt markert de siste årene, også når lengden på transportene blir tatt med i betraktningen. I 2018 var persontransportarbeidet og godstransportarbeidet med tog henholdsvis 19 og 29 prosent høyere enn i 2010.

I og med at de samlede utslippene fra togtransporten gikk ned i samme periode, innebærer det at utslippene av CO2 per passasjerkilometer og tonnkilometer var betydelig mindre for jernbanetransporten i 2018 enn i 2010.

1 Utslippstallene for jernbane i 2018 er estimert.

Figur 2. Utslipp fra jernbanetransport i gram CO2 per passasjer- og tonnkilometer

Utslipp i g/pkm Utslipp i g/tkm
2010 10.8807503 9.50829075
2011 10.0969814 10.2292178
2012 10.4820658 10.1940453
2013 8.7232371 8.48100606
2014 6.75812848 6.72355127
2015 5.83870529 6.57485073
2016 5.62149685 6.20496569
2017 5.96483361 6.67025714
2018¹ 5.50553108 6.91748464

For 2018 er utslippene av CO2 fra persontransport med jernbane estimert til 5,5 gram per passasjerkilometer, mens utslippene fra godstransport er estimert til 6,9 gram CO2 per tonnkilometer når kun utslippene fra dieseldrevne tog tas med. Sammenlignet med 2010 er dette nesten en halvering av utslippene av CO2 per passasjerkilometer for persontransport med tog, og en nedgang på rundt 30 prosent per tonnkilometer for godstransport med tog.

Større andel elektrifisert transport

En stor del av den norske jernbanetransporten skjer med elektrisk drevne tog, og i utslippsstatistikken blir CO2-utslippene fra elektriske togsett satt lik null. På seks jernbanestrekninger som tilsammen utgjør rundt en tredel av det norske jernbanenettet i lengde, er det imidlertid ikke lagt til rette for elektrisk drift. De seks strekningene er Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen, Solørbanen, Meråkerbanen og Stavne-Leangenbanen. Det vil imidlertid også kunne være et visst innslag av dieseldrevne tog på de elektrifiserte strekningene.

En av årsakene til nedgangen i utslippene per passasjerkilometer over tid er at mye av økningen i passasjertransporten skjer med elektriske tog. Tall fra statistikken Jernbanetransport viser at selv om det fraktes flere passasjerer også på mange av de ikke-elektrifiserte strekningene, er veksten i passasjervolumet høyere på strekningene som er elektrifisert.

Med unntak av økningen i dieseldrevet transport de siste to-tre årene, er bildet noe av det samme for utslippene fra godstransport med tog over tid. I tillegg vil som nevnt innfasing av mer energieffektiv teknologi og togdrift føre til lavere utslipp per tonnkilometer. Mer energieffektive dieselmotorer, bremsesystemer som generer elektrisk energi og kjøring med lavere hastighet er eksempler på teknologi og drift som gir lavere utslipp.

Beregning av indikatorer for utslipp per passasjer- og tonnkilometer fra jernbane

Statistisk sentralbyrå publiserer tall for CO2-utslipp fra jernbanetransport i statistikken Utslipp til luft. Utslippsberegningene i denne statistikken tar utgangspunkt i dieselforbruket til jernbanetransport i Norge. Elektrisk togdrift regnes som nullutslipp i beregningene.

Statistisk sentralbyrå henter også inn data om passasjer- og tonnkilometer fra togselskapene som opererer i Norge til bruk i statistikkene Jernbanetransport og Innenlandske transportytelser. Avgrensningene og definisjonene som brukes i disse to statistikkene er imidlertid noe ulike.

I passasjer- og tonnkilometertallene som brukes i denne artikkelen, har vi valgt å bruke den samme geografiske avgrensningen som i jernbanestatistikken for å sikre sammenlignbarhet med utslippsberegningene. Det vil si at tallene dekker all transport på norsk landområde, også den delen av en transport mellom Norge og utlandet som går på norske skinner.

For godsvekten som ligger til grunn for tonnkilometerberegningene, har vi valgt å bruke samme definisjon som i transportytelsesstatistikken for å sikre sammenlignbarhet med utslippsindikatorer for andre transportformer. Det vil si at godsvekten beregnes som vekten av godset med innpakning, men uten egenvekten av lastbærere som containere, vekselflak og semitrailere.

For å lage utslippsindikatorer fordelt på passasjerkilometer og tonnkilometer, ble det hentet inn tilleggsopplysninger om dieselforbruk fra operatørene på det norske jernbanenettet. Denne informasjonen er brukt til å fordele totalutslippet fra jernbane på henholdsvis person- og godstransport.

Kontakt