Statistikkområde

Svalbard

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). Lenke til statistikkene som har tall bare for Svalbard finner du i bunnen av siden.

Alt innhold for området svalbard

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den største nedgangen i ove...

  Artikkel
 • Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn

  For ti år siden hadde over 40 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund bakgrunn fra Nord-Norge. Nå er andelen nesten halvert, mens det blir stadig flere utenlandske statsborgere.

  Artikkel
 • Overnattingar nær normalt nivå i juli

  Etter fleire månader med kraftige fall i totale overnattingar var det i juli berre ein liten nedgang samanlikna med juli 2019. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding frå ut...

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 4,4 prosent i 2019. Antall årsverk totalt har gått ned med 2,6 prosent, og her er det bergverksdriften som har hatt størst nedgang med 32,3 prosent.

  Artikkel
 • Norske overnattingar nær normalt nivå

  Talet på norske overnattingar fall med 18 prosent for juni i år målt mot same periode året før. Etter fleire månader med kraftige fall i norske overnattingar, ser vi no nesten like mange norske overnattingar for heile landet som i 2010. Utanlandsk...

  Artikkel
 • Nordmenn valde camping i mai

  Talet på norske overnattingar på campingplassar har auka med 11 prosent i mai samanlikna med mai i fjor. For hotella, derimot, vart mai nok ein krevjande månad med ein reduksjon i overnattingar på heile 78 prosent.

  Artikkel
 • Bråstopp for overnattingsbransjen i april

  Talet på overnattingar i april er det lågaste som er målt for nokon månad sidan SSB starta med overnattingsstatistikk i 1985. Samanlikna mot april 2019 var meir enn 8 av 10 overnattingar borte.

  Artikkel
 • Koronautbrotet råka overnattingsbransjen hardt

  Talet på overnattingar vart meir enn halvert i mars i år samanlikna mot mars 2019.

  Artikkel
 • Flere flytter til Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

  Artikkel
 • Liten korona-effekt på overnattingar i februar

  Talet på overnattingar auka i februar. Utbrotet av korona-viruset hadde ingen merkbar effekt på det totale talet på overnattingar i Noreg. Derimot var det ein halvering i talet på overnattingar frå Kina.

  Artikkel
 • Fleire overnattingar i januar

  Samla sett var det 9,3 prosent fleire overnattingar i januar 2020 enn i same månaden i fjor. Det var fleire overnattingar ved alle innkvarteringstypar, samt fleire i nesten alle fylker.

  Artikkel
 • Utlendingene strømmet til Svalbard

  Fra 2015 til og med 2019 økte antall overnattinger på Svalbard med 30 prosent. Økning i antall utenlandske overnattinger bidro klart mest til veksten.

  Artikkel
 • Fleire nordmenn enn utlendingar overnatta

  Frå 2018 til 2019 har talet på overnattingar i Noreg auka med 4 prosent, der sju av ti overnattingar i 2019 vart gjort av nordmenn. 2019 var det sjette året på rad med rekord i totale overnattingar.

  Artikkel
 • Fleire norske hotellovernattingar

  Det var ein auke i talet på overnattingar ved hotell i Noreg i november i fjor målt mot november året før. Det var særleg ein auke i norske hotellovernattingar som bidrog til dette.

  Artikkel
 • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

  Det ble levert inn cirka 1,54 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2018. Det er nærmere 7 prosent mindre enn året før og første nedgang siden 2009.

  Artikkel