Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

  Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

  Artikkel
 • Report from the Norwegian SILC web pilot 2019

  Notater 2020/29

  Publikasjon
 • System for persondata

  Notater 2020/28

  I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årgangene 2008 – 2019. SFP består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å ko...

  Publikasjon
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  Rapporter 2020/29

  Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det er en sammenheng mellom økonomi og helse. Personer med lav inntekt og liten finanskapital rapporterer betydelig oftere om helseproblemer enn de rikeste og mest formuende.

  Publikasjon
 • Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram

  Flere enn 2 av 5 av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet i 2019, gikk over i ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Denne andelen har hatt en jevn økning de siste årene.

  Artikkel
 • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

  36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere kvinner enn menn fikk hjelpemidler og var uføre.

  Artikkel
 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fortsetter. Antall mottakere per måned er relativt stabilt gjennom året.

  Artikkel
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandrarar medan nokre fleire norskfødde med innvandrarforeldre fekk tiltak.

  Artikkel
 • 1 av 10 er uføretrygdet

  I 2019 var 364 000 personer uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. Verken gradert uføretrygd eller kombinasjon av trygd og arbeid ser ut til å øke.

  Artikkel
 • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

  En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4 prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.

  Artikkel
 • Hvem utsetter alderspensjon?

  De aller fleste har tatt ut alderspensjon når de fyller 67 år. Mest vanlig er det å utsette alderspensjonen blant personer med høy utdanning. Det er også de med høy utdanning som i størst grad kombinerer uttak av alderspensjon med arbeid etter 67 år.

  Artikkel
 • Færre i fengsel også i 2018

  Det var en betydelig nedgang i bruken av fengsel i 2018, i størst grad som følge av mindre soning i fengselsanstaltene.

  Artikkel
 • De over 80 lever sunnere

  Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

  Artikkel
 • Nedgang i lovbrudd uten ofre

  Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte...

  Artikkel