Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fortsetter. Antall mottakere per måned er relativt stabilt gjennom året.

  Artikkel
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandrarar medan nokre fleire norskfødde med innvandrarforeldre fekk tiltak.

  Artikkel
 • 1 av 10 er uføretrygdet

  I 2019 var 364 000 personer uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. Verken gradert uføretrygd eller kombinasjon av trygd og arbeid ser ut til å øke.

  Artikkel
 • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

  En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4 prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.

  Artikkel
 • Hvem utsetter alderspensjon?

  De aller fleste har tatt ut alderspensjon når de fyller 67 år. Mest vanlig er det å utsette alderspensjonen blant personer med høy utdanning. Det er også de med høy utdanning som i størst grad kombinerer uttak av alderspensjon med arbeid etter 67 år.

  Artikkel
 • Færre i fengsel også i 2018

  Det var en betydelig nedgang i bruken av fengsel i 2018, i størst grad som følge av mindre soning i fengselsanstaltene.

  Artikkel
 • De over 80 lever sunnere

  Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

  Artikkel
 • Nedgang i lovbrudd uten ofre

  Politiet og påtalemyndigheten registrerte til sammen 310 000 lovbrudd i løpet av 2019, som er 2,5 prosent færre enn året før. Nedgangen henger særlig sammen med et ytterligere fall i antall narkotikaovertredelser og andre lovbrudd uten registrerte...

  Artikkel
 • Fra overgrep til straff

  Rapporter 2020/22

  Anmeldelsene av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn har i de siste 15 årene medført store endringer i den registrerte voldskriminaliteten. Men hva skjer i rettssystemet etter at vold i nære relasjoner eller overgrep mot barn er anmeldt hos...

  Publikasjon
 • Én av fire hadde det trangt økonomisk allerede før koronakrisen

  Én av fire har ikke økonomisk romslighet til å betale en uforutsett utgift på 18 000 kroner. Arbeidsledige opplever dette i langt større grad enn befolkningen som helhet.

  Artikkel
 • Mer bekymring og mindre glede etter korona-tiltakene

  Flere opplever mye bekymring etter at korona-tiltakene ble innført 12. mars enn i dagene før. Folk er også mindre glade og mindre fornøyde med livet, men flere oppgir å ha mange personer de kan regne med ved personlige problemer.

  Artikkel
 • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom ...

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter

  Notater 2020/2

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.

  Publikasjon
 • 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning

  I 2018 var 8 500 personer ansatt i den kommunale barnevernstjenesten. 4 av 5 hadde utdanning på bachelornivå eller høyere. De fleste er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.

  Artikkel
 • 3 prosent var akuttplasserte i barnevernet

  På slutten av 2018 var nesten 3 prosent av plasserte barn og unge akuttplasserte og vel 1 prosent åtferdsplasserte. Dei fleste, 59 prosent, var plasserte i barnevernet som eit omsorgstiltak og resten som eit hjelpetiltak.

  Artikkel