Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom ...

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter

  Notater 2020/2

  Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.

  Publikasjon
 • 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning

  I 2018 var 8 500 personer ansatt i den kommunale barnevernstjenesten. 4 av 5 hadde utdanning på bachelornivå eller høyere. De fleste er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.

  Artikkel
 • 3 prosent var akuttplasserte i barnevernet

  På slutten av 2018 var nesten 3 prosent av plasserte barn og unge akuttplasserte og vel 1 prosent åtferdsplasserte. Dei fleste, 59 prosent, var plasserte i barnevernet som eit omsorgstiltak og resten som eit hjelpetiltak.

  Artikkel
 • Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene

  Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i 2018, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Det blir stadig flere barn som deltar i meklinger på familievernkontorene.

  Artikkel
 • Nesten alle straffereaksjoner er en bot

  Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, men mindre markant. Med rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner dominerer ulike typer bøter fortsatt statistikken, alene eller kombinert med annen straff.

  Artikkel
 • Flest opphold i private institusjoner

  Vel 56 prosent av alle oppholdsdager i løpet av 2018 var i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn eid av private.

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • Metoder for sosial rapportering

  Rapporter 2019/32

  De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en rekke land. I denne rapporten blir det gitt en bred oversikt over forskjellige systemer for dette, i og utenfor Norge.

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Rapporter 2019/33

  De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinnte...

  Publikasjon
 • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

  Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før. Fortsatt nedgang i oppklarte lovbrudd ga færre siktede personer.

  Artikkel
 • Dyrere opphold på de fleste krisesentre

  De siste tre år har antall overnattingsdøgn ved krisesentrene ligget noenlunde stabilt. Kommunenes betaling for tjenestene har imidlertid økt i samme periode.

  Artikkel
 • Mindre fengsling i 2017

  Sammenlignet med det historiske toppåret 2016, var antallet fengslingsdager lavere i 2017 for de fleste typer fengslinger.

  Artikkel
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Nye tabeller for siktede personer kategorisert for innvandringsbakgrunn og landbakgrunn bekrefter tendensene fra  tidligere undersøkelser. Tabellene viser samtidig noen flere nyanser når det gjelder type hovedlovbrudd, landbakgrunn og antall medsk...

  Artikkel
 • 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad

  Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si at det blir færre i målgruppen som programmet var utformet for.

  Artikkel