Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Blir vi stadig mer ensomme?

  Verken norske eller internasjonale studier tyder på noen generell økning av ensomheten i samfunnet, men flere undersøkelser har vist en økning blant ungdom. Korona-pandemien ser også ut til å ha ført til mer ensomhet. Økningen fra 2012 til 2020 va...

  Artikkel
 • Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

  I 2019 ble 56 prosent av den økonomiske sosialhjelpen utbetalt til innvandrere. Samtidig utgjorde innvandrere 45 prosent av alle mottakerne, en andel som har økt de siste årene.

  Artikkel
 • En av fem har det trangt økonomisk

  Mer enn fem ganger så stor andel har betalingsproblemer blant personer uten arbeid sammenliknet med personer som har en jobb.

  Artikkel
 • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7 prosent i 2019, året før pandemien inntraff. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

  Artikkel
 • Offerbilder i endring

  Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent. Den kraftige nedgangen i lovbrudd og personofre har endret bildet på hvem som blir ofre for lovb...

  Artikkel
 • Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

  Nedgangen vi har sett i bruken av fengsel siden toppåret 2016 fortsatte i 2019, og spesielt markant er nedgangen i bøtesoning. Antallet forvaringsinnsatte har imidlertid aldri vært høyere.

  Artikkel
 • Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

  Notater 2021/12

  Notatet dokumenterer resultatet av prosjektet om utvikling av forløpsdata på barnevernsområdet, gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

  Publikasjon
 • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

  De fleste innvandrere er ikke ensomme. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for levekårsutfordringer som lav i...

  Artikkel
 • 1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykisk helse

  Seksuell orientering ser ut til å ha betydning for personers livskvalitet. Skeive oppgir i større grad at de er mindre tilfreds med livet sammenliknet med befolkningen generelt, særlig når det gjelder egen økonomi og psykiske helse.

  Artikkel
 • Svak inntektsutvikling for uføre

  I fireårsperioden fra 2015 til 2018 sank den personlige realinntekten etter skatt med 3,1 prosent for uføretrygdede. Samtidig har andelen uføre med lavinntekt økt.

  Artikkel
 • Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

  En av fire uføre jobber, som oftest deltid. Flest finner vi innenfor salgs- og serviceyrker - en yrkesgruppe hvor også relativt mange blir uføre. Uføre i jobb har opp mot 30 prosent høyere inntekt enn andre uføre. Men få uføre uten arbeid kommer s...

  Artikkel
 • Livskvalitet i lavinntektsgrupper

  Mottakere av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger oppgir lavest livskvalitet blant lavinntektsgruppene. Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Forskjeller i livskvalitet kan ha sammenh...

  Artikkel
 • Flest høyt utdannede mottakere av arbeidsavklaringspenger jobber

  En vesentlig andel av mottakere av arbeidsavklaringspenger kombinerte ytelsen med arbeid i fjor. Mest vanlig er det for de med høy utdanning.

  Artikkel
 • Mindre bruk av institusjoner i barnevernet

  Det er 5 prosent færre oppholdsdager i de ulike institusjonene i barnevernet i 2019 sammenlignet med året før. Størst nedgang er det i bruk av privateide institusjoner med 7 prosent reduksjon i oppholdsdager.

  Artikkel
 • Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika

  Forenklede forelegg for veitrafikk- og tollovertredelser økte med 5 prosent fra 2018 til 2019. Den nedadgående trenden fortsatte imidlertid for vanlige forelegg og straffede for blant annet tyveri og narkotikalovbrudd.

  Artikkel