Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

  Ein stadig større del av dei som får tiltak frå barnevernet, er over 18 år. Vel 5 000 unge i alderen 18–22 år fekk tiltak på slutten av 2018 – ei dobling i talet dei siste 10 åra.

  Artikkel
 • Flere unge uføre

  10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Blant de eldste fortsetter andelen å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En større andel innvandrere som mottar sosialhjelp, alderssammensetning og familiesituasjon kan bidra til å forklare forskjellene.

  Artikkel
 • Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra

  I alt 31,9 prosent av alle 62-66 åringer mottok alderspensjon i 2018. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017, og en viktig årsak er at de yngste mennene i mindre grad en tidligere tar ut alderspensjon.

  Artikkel
 • Færre unge mottar sosialhjelp

  Fra 2017 til 2018 har det blitt færre under 30 år som mottar sosialhjelp. Det kan ha sammenheng med virkningene av vilkår for stønad til unge mottakere. I samme periode har det blitt flere sosialhjelpsmottakere over 30 år, mens andelen innvandrere...

  Artikkel
 • Færre meldingar til barnevernet

  Barnevernet fekk nesten 3 prosent færre meldingar i 2018 enn kva som var tilfelle i 2017. Dei fleste meldingane kjem frå barnevernstenesta sjølv, politi og skole, som for tidlegare år.

  Artikkel
 • Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

  I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

  Artikkel
 • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

  Notater 2019/26

  Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen. Dette notatet beskriver et steg i arbeidet med å etablere en plattform for måling av livs...

  Publikasjon
 • Laveste andel mottakere på 20 år

  20 år etter innføringen av kontantstøtten er bruken rekordlav. Dette gjelder hovedsakelig barn med innvandrerforeldre. Det har imidlertid vært en svak oppgang blant de med foreldre uten innvandrerbakgrunn.

  Artikkel
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

  Innvandrere opplever mer økonomiske vansker og dårligere boforhold enn både resten av befolkningen og voksne norskfødte med innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjel...

  Artikkel
 • Flere unge uføre – færre arbeider samtidig

  Flere og flere unge har fått arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd uten først å ha forsøkt seg i arbeidslivet. Tidligere var det vanligere at unge kombinerte disse ytelsene med arbeid eller utdanning.

  Artikkel
 • Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

  Par med barn og lav inntekt og enslige forsørgere er blant gruppene som har størst problemer med uforutsette utgifter og må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er også i disse gruppene flest ikke har råd til ferie.

  Artikkel
 • Minste antall straffedommer på 30 år

  I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987.

  Artikkel
 • Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018

  Politiet og påtalemyndigheten registrerte 317 900 lovbrudd i løpet av 2018. Det er på nivå med det rekordlave året 2017, og anmeldelsene viser en videre nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd.

  Artikkel
 • Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

  9 prosent av den voksne befolkningen oppga i levekårsundersøkelsen 2018 at de ble offer for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Andel ofre for trusler om vold var noe større enn i de to siste undersøkelsene.

  Artikkel