Slik har vi det – livskvalitet og levekår: utgave 2017

Hvordan har vi det i Norge? For å si noe om dette har vi satt sammen data fra ulike kilder i SSB om utvalgte tema, eller livsområder, som er viktige for folks livskvalitet og levekår.

Temaene finner du her. Lenger ned kan du klikke deg inn på det enkelte tema, og se at hvordan vi har det varierer med blant annet livsfase og økonomi.

 

Artikler

 • Slik har vi det – om målene på livskvalitet og levekår i Norge

  Hva er levekår og livskvalitet, hvorfor måler vi det og hvordan?

 • Livskvalitet

  Hvor fornøyd er folk med livet sitt, og opplever de det de gjør i livet som meningsfullt? Er unge og gamle like tilfredse?

 • Helse

  Hvordan står det til med nordmenns helse? Har menn og kvinner like god helse? Har enslige dårligere helse enn dem om lever i parforhold?

 • Sosiale relasjoner

  Har folk noen som stiller opp om de får problemer eller trenger praktisk hjelp? Hvilke grupper stoler mest på andre mennesker?

 • Arbeidsmiljø

  Hvordan har vi det på jobb? Hvem av de sysselsatte er mest tilfredse og hvem er mest utsatt for arbeidsmiljøproblemer?

 • Arbeid og utdanning

  Hvor stor andel av befolkningen frykter de vil miste jobben, og hvilke grupper står oftest utenfor?

 • Bolig og nærmiljø

  Er boforholdene like gode rundt om i landet vårt? Hvilke grupper sliter på boligmarkedet?

 • Fritid

  Hvilke grupper i befolkningen har mest fritid og hvem er mest tilfreds med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker?

 • Trygghet

  Utsettes kvinner og menn like ofte for mobbing eller seksuell trakassering på arbeidsplassen? Hvem utsettes i størst grad for vold eller trusler om vold?

 • Økonomiske ressurser

  Hva har penger å si for livskvaliteten? Er det de samme gruppene som har lav inntekt og som selv opplever økonomien som trang?

 • Politiske ressurser og deltakelse

  Er det de samme gruppene som har høy tillit til det politiske systemet og som oftere deltar aktivt gjennom stemmegivning, fagforeningsarbeid og andre former for politisk engasjement?

 • Slik har vi det – 2017

  Er det slik at «alle har sitt», eller hoper det seg mer opp med levekårsutfordringer hos noen grupper? Hvem i befolkningen kommer generelt godt ut av det?

Redaksjon