Notater 2021/12

Dokumentasjonsnotat

Forløp i barnevernsdata, 2013-2019

Bestillingen av forløpsdata er tilgjengelig fra 19.11.2021. Mer informasjon om bestillingen av mikrodata ligger på SSB sine sider: https://www.ssb.no/data-til-forskning/utlan-av-data-til-forskere  

Notatet dokumenterer resultatet av prosjektet om utvikling av forløpsdata på barnevernsområdet, gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Grunnlaget for forløpsdata på barnevernsområdet er SSBs årlige datainnsamling fra den kommunale barnevernstjenesten gjennom KOSTRA til statistikk-, styrings- og analyseformål for årgangene 2013 – 2019.

Initiativet til prosjektet springer ut av behovet for mer nyansert kunnskap på barnevernsområdet, som kan brukes blant annet til å berike allerede eksisterende statistikk, gi bedre grunnlag til beslutningstakende organer, samt åpne nye muligheter for forskere innenfor forløpsanalyser. Modellering av forløpet på barnevernsområdet gjør det mulig å trekke ut informasjon om blant annet hyppighet, varighet, første og siste registrering, samt gir innsikt i typiske forløp i barnevernet.

Dagens datastruktur tillater opptellinger gjennom et statistikkår og brukes til å presentere et bilde av tilstanden i den kommunale barnevernstjenesten i løpet av året og per 31.12. de aktuelle årene. Datagrunnlaget inneholder også en tidsdimensjon, denne har blitt brukt for utvikling av forløpsdata for barnevern.

Arbeidet med bygging av forløp har i hovedtrekk inneholdt utvikling av datastruktur for forløpsdata, analyse av barnevernsdata for utforming og implementering av regler for dubletthåndtering og behandling av overlapp, samt testing og kvalitetssikring av forløpsgrunnlaget.

I prosjektet har SSB hatt et tett samarbeid med representanter fra Bufdir, forskningsmiljøet og Oslo kommune om dataanalyse og utforming av regelsett for behandling av data. Faglig erfaring og kompetanse fra saksbehandling i barnevernet, kjennskap til struktur og innhold i fagsystemene dataene er hentet fra, samt juridisk kunnskap om barnevernet, har vært helt sentrale for å identifisere riktige tiltaksforløp.

Tiltaksforløp og sammensetning på individnivå, er ofte komplekse. Utvikling av en forløpsfil på barnevernsfeltet stiller dermed krav til en helhetlig forståelse av barnevernstiltak for å identifisere og korrigere faktiske feilregistreringer på den ene siden, og situasjoner der overlapp og dubletter er mulig og dermed ikke skal korrigeres på den andre siden. Disse vurderingene har vært nødvendige, da feilregistreringer kan føre til modellering av forløp på feil grunnlag, som kan potensielt føre til feiltolkning av data.

I tillegg til selve datagrunnlaget for forløp i form av forløpsfiler, er resultatet av prosjektets arbeid blant annet standardiserte og kvalitetssikrede rutiner for bygging av forløp. Prosjektets løsning for forløpsbygging setter dermed rammer for utforming av forløp innenfor barnevernsområdet. Det er lagt opp til at rutiner for utforming av forløpsfiler håndterer oppdatering med nye årganger.

Bestillingen av informasjon fra forløpsfilene blir først tilgjengelig etter publisering av offisiell forløpsstatistikk på barnevernsområdet. Aktuelle variabler fra forløpsfilene vil på sikt være tilgjengelige i Microdata.no1 - en tjeneste utviklet i samarbeid mellom NSD - Norsk senter for forskningsdata og SSB. Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av SSBs registerdata om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd.

-------------

1 Informasjon om tjenesten ligger på Microdata.no

 

Behandlingsregler for overlapp mellom plasseringstiltak (excel)

 

Om publikasjonen

Tittel

Forløp i barnevernsdata, 2013-2019. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Svetlana Beyrer, Tone Dyrhaug

Serie og -nummer

Notater 2021/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1307-1

ISSN

2535-7271

Antall sider

25

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt