Mindre bruk av institusjoner i barnevernet

Publisert:

Det er 5 prosent færre oppholdsdager i de ulike institusjonene i barnevernet i 2019 sammenlignet med året før. Størst nedgang er det i bruk av privateide institusjoner med 7 prosent reduksjon i oppholdsdager.

I løpet av 2019 var det i alt 408 500 oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige og sentre for foreldre og barn. Selv om nedgangen er størst i privateide institusjoner, er andelen oppholdsdager fortsatt stabil, med 55 prosent i 2019 mot 56 prosent i privateide i 2018, viser nye tall fra statistikken Barnevernsinstitusjoner.

Eierskap og institusjonstype i statistikk over institusjoner i barnevernet

Ideelle og andre private institusjoner: En institusjon er ideell dersom den eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/ utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret.

Offentlige institusjoner Institusjonene eid av de fem statlige barnevernsregionene i tillegg til institusjoner eid av Oslo kommune.

Fra 2016 er det lagt inn en ny klassifikasjonsvariabel i alle statistikkbanktabellene. Ved hjelp av institusjonstype fordeles statistikken mellom 'Barnevernsinstitusjoner', 'Omsorgssentre for mindreårige' og 'Sentre for foreldre og barn'. I statistikkbanken er summen av de tre typene kalt 'Alle institusjoner', mens de i denne artikkelen omtales som institusjoner.

Reduksjonen i oppholdsdager i de offentlige institusjonene er i stor grad knyttet til omsorgssentrene som tilhører region Øst. Nedgangen er en naturlig følge av at antallet enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger som har kommet til Norge, har gått ned.

Figur 1. Oppholdsdager i institusjoner i barnevernet, etter region

2018 2019
Hele landet 429388 408534
Nord (Nordland, Troms og Finnmark) 37498 38395
Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) 62681 57055
Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) 83896 91469
Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark , Aust-Agder og Vest-Agder) 73095 68521
Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) 121551 112575
Oslo kommune 50667 40519

1 av 4 oppholdsdager er borte

Aktiviteten i institusjonene i barnevernet er redusert fra 553 900 oppholdsdager i 2010 til 408 500 i 2019, eller en nedgang på 26 prosent i løpet av disse årene.

Oppholdsdagene i privateide institusjoner utgjorde 55 prosent av det totale antallet oppholdsdager i løpet av 2019. Tilbake i 2010 var denne andelen omtrent 49 prosent. Fordelingen av oppholdsdager mellom institusjoner eid av ideelle organisasjoner og eid av andre private, har ikke endret seg fra 2010 til 2019. Noe over 40 prosent var i ideelle og i underkant av 60 prosent var i institusjoner eid av andre private organisasjoner.

Figur 2. Oppholdsdager i institusjoner i barnevernet, etter eierskap

2010 2019
Alle institusjoner 553857 408534
Offentlige 280500 184425
Privat, ideelle 115268 95438
Andre private 158089 128671

Det er grunn til å nevne at det helt fra barnevernloven av 1992 ble utarbeidet, har vært en ønsket utvikling at barnevernsinstitusjon skal benyttes mindre som plasseringsalternativ i barnevernet. Dette er både faglig og økonomisk begrunnet. Hjelpetiltak og fosterhjem skal vurderes før institusjonsplassering.

4,8 milliarder til drift av institusjonsplasser i barnevernet

Det har vært en svak økning i driftsutgiftene fra 2018 til 2019 med 185 millioner kroner. I årene før 2019, i 2017 og 2018, var det en nedgang i utgiftene som kan forklares med stadig mindre utgifter knyttet til omsorgssentrene for enslige mindreårige. Også for 2019 fortsetter utgiftene til omsorgssentrene for enslige mindreårige å falle.

Økningen i utgiftene fra 2018 til 2019 kan knyttes til barnevernsinstitusjonene, som for øvrig utgjør over 92 prosent av alle institusjoner i barnevernet som er inkludert i denne statistikken.

Noe færre årsverk

Det var 5 239 årsverk totalt i institusjoner i barnevernet ved utgangen av 2019. Dette er 270 årsverk færre enn i 2018. Omtrent 190 årsverk av denne nedgangen er knyttet til sentre for foreldre og barn som er eid av det offentlige i regionene Sør og Øst. Denne nedgangen skyldes at det for 2019 har vært mulig å skille ut årsverkene i sentre for foreldre og barn i virksomheter som også har annen type drift, drift som ikke skal inkluderes i denne statistikken.

Stor reduksjon i Oslo

Det er en stor reduksjon i bruken av institusjon i Oslo kommune, med hele 20 prosent færre oppholdsdager enn året før. Reduksjonen er både i offentlige og private institusjoner, og aller størst i de ideelle institusjonene der det var 38 prosent færre oppholdsdager i 2019.

Driftsutgiftene for institusjonene som er eid av ideelle organisasjoner er også redusert med 17 prosent fra 2018 til 2019, mens driftsutgiftene for institusjoner i Oslo som helhet er en prosent høyere enn i 2018.

Mindre bruk av sentre for foreldre og barn

Bruken av sentre for foreldre og barn gikk ned med vel 3 prosent, til 34 100 oppholdsdager i løpet av 2019. Her er det imidlertid noen forskjeller etter sentrenes eierskap. I sentre for foreldre og barn eid av ideelle organisasjoner er tallet på oppholdsdager redusert med 14 prosent. I de offentlig eide sentrene, som utgjorde mer enn to tredjedeler av sentrene, var det en liten økning på 2 prosent til 23 700 oppholdsdager.

Kontakt