SSB analyse 2020/17

Livskvalitet i lavinntektsgrupper

Publisert:

Mottakere av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger oppgir lavest livskvalitet blant lavinntektsgruppene. Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Forskjeller i livskvalitet kan ha sammenheng med ulike livssituasjoner og ulik grad av utsatthet for økonomiske vansker og andre levekårsproblemer.

Flere undersøkelser har vist at personer med lav inntekt oppgir å ha lavere livskvalitet enn personer med høy inntekt (Vrålstad, 2017, Støren, Rønning & Gram, 2020, Barstad 2020), men hvilke forskjeller kan vi se mellom ulike utsatte grupper? I denne artikkelen skal vi se nærmere på den subjektive livskvaliteten for personer i noen utvalgte lavinntektsgrupper.

Med lavinntektsgrupper menes her grupper der en stor andel personer har lav inntekt og dermed står i en økonomisk utsatt posisjon. Gruppene som vi skal se på inngår i SSBs rapporter om lavinntekt og er blant gruppene der personer ofte opplever at den økonomiske situasjonen er vanskelig og gjerne har dårligere levekår generelt. I denne artikkelen skal vi se på den opplevde livskvaliteten blant enslige forsørgere, barnefamilier med lav inntekt, minstepensjonister og mottakere av arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp og uføretrygd.

Mange har god livskvalitet, men forskjeller mellom grupper

Subjektiv livskvalitet handler om hvordan livet og livsbetingelsene oppleves av den enkelte. Sammen med mer objektive mål kan opplysninger om subjektiv livskvalitet gi viktig informasjon om hvordan befolkningen, eller deler av befolkningen, har det.

Om subjektiv livskvalitet

Subjektiv livskvalitet handler om hvordan livet oppleves for den enkelte på ulike livsområder og den kan vurderes som god eller dårlig. Mer objektive mål på levekår, som bo- og arbeidssituasjon, samfunnsforhold, økonomi og helse, er godt dekket i statistikk. Statistikk om subjektiv livskvalitet har derimot ikke hatt så stort fokus, og har først de siste årene fått større oppmerksomhet.

Subjektiv livskvalitet blir i faglitteraturen delt inn i tre dimensjoner; kognitiv, eudaimonisk og affektiv livskvalitet (Nes, Hansen & Barstad, 2018). Kognitiv livskvalitet handler om personers vurdering av tilfredshet med livet sitt generelt, og med viktige livsområder. Eudaimonisk livskvalitet omfatter ulike aspekter av psykologisk fungering og realisering av sitt potensiale, hvor mening og engasjement er spesielt viktige. Affektiv livskvalitet omhandler tilstedeværelse av positive og negative følelser. De tre indikatorene som blir brukt i denne artikkelen representerer således hver sin dimensjon.

I Levekårsundersøkelsen EU-SILC har det blitt samlet inn informasjon om blant annet subjektiv livskvalitet ved å spørre om tilfredsheten med livet, om man opplever det man gjør i livet som meningsfullt, og om tilstedeværelse av positive og negative følelser. I alt oppga 37 prosent høy tilfredshet med livet og høy grad av mening i perioden som vi her skal se på (2013-2019), og gjennomsnittet for alle var 7,9 på en skala fra 0-10 på begge disse indikatorene. Norge ligger med dette på nivå med de andre nordiske landene, og over gjennomsnittet i EU som var 7,2 på tilfredshet med livet i perioden 2013-2018 (Eurostat, 2020).

Indikatorer for subjektiv livskvalitet brukt i artikkelen

Indikatorene for tilfredshet med livet og opplevelse av mening er basert på følgende spørsmål:

Alt i alt, hvor fornøyd er du med livet ditt for tiden?

Alt i alt, i hvilken grad opplever du at det du gjør i livet er meningsfullt?

Svarene er angitt på en skala fra 0-10, der 0 betyr ikke fornøyd/meningsfullt i det hele tatt og 10 betyr svært fornøyd/meningsfullt. I denne artikkelen er svarene delt i tre kategorier, etter modell fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat, der 0-5 er lav, 6-8 er middels og 9 og 10 er høy tilfredshet/opplevelse av mening.

Den tredje indikatoren er basert på tre spørsmål om følelser (affekt):

Hvor stor del av tiden var du glad/bekymret/nedfor og trist i går?

Svarene er angitt på en skala fra 0-10 der 0 betyr ikke i det hele tatt og 10 betyr hele tiden. Det er laget en sumskåre der gjennomsnittet for de negative følelsene (bekymret og nedfor/trist) er trukket fra skåren for den positive følelsen (glede). Negative verdier tilsier at personen har opplevd en overvekt av negative følelser. Positive verdier tilsier at personen har opplevd en overvekt av positive følelser.

Figur 1 viser hvordan tilfredsheten med livet og opplevelsen av mening varierer mellom de økonomisk utsatte gruppene som vi ser på i denne artikkelen. Vi ser et mønster der mottakere av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger (AAP) skårer betydelig lavere enn gjennomsnittet i befolkningen på begge disse indikatorene. Aleneboende minstepensjonister, enslige forsørgere og uføretrygdede ligger noe høyere, men fortsatt lavere enn gjennomsnittet, mens par med barn og lav inntekt og minstepensjonister som bor sammen med andre ligger på nivå eller litt over gjennomsnittet for alle i befolkningen.

Om datagrunnlaget, gruppene og gjennomsnittsskårer

Artikkelen er basert på data fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC som gjennomføres av SSB. Dette er en undersøkelse som samles inn i alle EU/EØS-land, og som skal gi sammenliknbar informasjon om bl.a. arbeidsforhold, økonomi, boforhold og helse. I tillegg til den EU-regulerte delen, gjennomføres også en nasjonal del av levekårsundersøkelsen med roterende temamoduler og en årlig modul med faste spørsmål. Livskvalitet var tema i den EU-regulerte delen i 2013 og 2018, og noen av spørsmålene er med årlig fra 2017.

Definisjonene av de utsatte gruppene er gjort på samme måte som i rapporten Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 der levekårsindikatorer beskrives med grunnlag i data fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

Personer blir kategorisert i grupper etter egenskaper ved husholdningen (enslig forsørger, aleneboende, par med barn) og ved informasjon om inntekt og mottak av stønader eller ytelser fra folketrygden fra inntektsregisteret. Gruppene er ikke gjensidig utelukkende, og en person kan inngå i flere utsatte grupper, for eksempel både i gruppen enslig forsørger og uføretrygdet. For mer informasjon om overlapp mellom gruppene, se (Omholt, 2019, s. 203).

Tallene som oppgis i denne artikkelen er basert på et gjennomsnitt av de aktuelle gruppenes skårer på livskvalitetsindikatorene for alle de fire årene 2013, 2017, 2018 og 2019 (2017-2019 for affektindikatoren). Som figur 1 illustrerer, er det noe variasjon i de årlige skårene for hver gruppe. De årlige variasjonene kan skyldes reelle endringer i gruppenes livskvalitet, tilfeldigheter (små grupper) eller endringer i spørreskjema/intervjusituasjonen. Forskjellene mellom gruppene er likevel relativt stabile i hele perioden, og et gjennomsnittlig mål gjør skårene mer robuste.

I alle utvalgsundersøkelser er det en viss usikkerhet knyttet til resultatene. Utvalgsusikkerheten i Levekårsundersøkelsen EU-SILC er beskrevet i serien Notater, 2020/2.

Lavinntektsfamilier opplever livet som meningsfullt

Familier med barn under 18 år har generelt et høyt inntektsnivå i forhold til andre husholdninger. De siste årene har det imidlertid vært en økende andel barnefamilier med lav inntektEnslige forsørgere og par med barn og lav inntekt skiller seg fra barnefamilier generelt med betydelig oftere økonomiske vansker og dårligere levekår.

Langt fra alle enslige forsørgere har det trangt økonomisk, men rundt 30 prosent har inntekt som defineres som lavinntekt, mot 9 prosent blant alle par med barn 0-17 år. Enslige forsørgere regnes derfor her som en lavinntektsgruppe. Både blant enslige forsørgere og blant par med barn som tilhører den femtedelen av barnefamilier med lavest inntekt (første kvintil), har nesten annenhver familie problemer med å betale en uforutsett utgift på 15 000 kr, som er tre ganger så ofte som blant barnefamilier generelt (15 prosent).

Enslige forsørgere oppgir i gjennomsnitt en lavere tilfredshet med livet, sammenlignet med både befolkningen i alt og med alle par med barn. Enslige forsørgere har i snitt oppgitt en tilfredshet med livet på 7,3 på en skala fra 0-10, mens gjennomsnittet i befolkningen ligger på 7,9. Som vi ser av figur 2a, opplever 18 prosent av enslige forsørgere lav tilfredshet med livet, som er en høyere andel enn i befolkningen generelt (10 prosent), og 25 prosent opplever høy tilfredshet, som er lavere enn i befolkningen generelt (37 prosent).

Par med barn og lav inntekt skiller seg derimot ikke signifikant fra resten av befolkningen når det gjelder tilfredshet med livet. Denne gruppen skårer nær gjennomsnittet til tross for at den i økende grad har falt utenfor arbeidslivet og oppgir økonomiske vansker.

På spørsmål om i hvilken grad man opplever det man gjør i livet som meningsfullt, skiller ikke enslige forsørgere seg vesentlig fra resten av befolkningen. Både enslige forsørgere og par med barn og lav inntekt opplever relativt høy grad av mening, sammenliknet med andre lavinntektsgrupper. En forklaring kan være at det å ha barn i seg selv er beskyttende, altså at det å ha barn oppleves som meningsfullt, og at den økonomiske situasjonen spiller en mindre rolle for denne siden av subjektiv livskvalitet. Barnefamilier generelt oppgir høyere livskvalitet enn befolkningen som helhet, både når det gjelder tilfredshet med livet og på opplevelse av mening, med gjennomsnittsskårer på henholdsvis 8,1 og 8,2 for alle par med barn.

Ikke alle studier av livskvalitet viser det samme når det gjelder barnefamilier og livskvalitet, tvert imot er det mye internasjonal forskning som viser at foreldre har lavere tilfredshet enn par uten barn. Samtidig finner noen studier høyere tilfredshet blant foreldre i land med gode sosiale velferdsordninger, som i skandinaviske land, enn land uten tilsvarende støtte for barnefamilier.

Aleneboende minstepensjonister skiller seg ut

Barnefamilier skårer altså generelt høyt på målene for subjektiv livskvalitet, med et delvis unntak for enslige forsørgere. Det samme gjelder for personer som er 67 år og eldre, som i gjennomsnitt opplever en livskvalitet litt over nivået for befolkningen som helhet, med henholdsvis 8,1 og 8,0 på tilfredshet med livet og opplevelse av mening.

Mens pensjonister generelt har god økonomi, er minstepensjonister en mer utsatt gruppe. Blant minstepensjonister kan det være store forskjeller i økonomi og levestandard, til tross for at alle mottar minste ytelse fra folketrygden. Omtrent en tredjedel i denne gruppen er uføre under 67 år, mens resten er alderspensjonister. En del minstepensjonister lever med en partner med høyere inntekt, og det er også en del som har oppsparte midler og formue, særlig blant alderspensjonistene. Alle minstepensjonister er derfor ikke dårlig stilt økonomisk, selv om pensjonen er lav.

På gruppenivå ser vi store forskjeller i husholdningsøkonomien avhengig av om minstepensjonisten bor alene eller sammen med andre. 40 prosent av minstepensjonistene i vårt utvalg bor alene og denne gruppen har et klart lavere inntektsnivå enn andre minstepensjonister, også når antall personer i husholdningen er tatt hensyn til (Omholt, 2019, s. 133).

Aleneboende minstepensjonister har i tillegg til dårligere økonomi også lavere subjektiv livskvalitet, både sammenlignet med minstepensjonister som bor med andre og eldre generelt. Omkring hver fjerde aleneboende minstepensjonist opplever lav tilfredshet med livet (24 prosent) og lav grad av mening (23 prosent), mens tilsvarende andeler blant minstepensjonister som ikke bor alene og alle 67 år og eldre er rundt én av ti.

Aleneboende minstepensjonister skiller seg dermed fra andre minstepensjonister og den eldre befolkningen generelt, med en betydelig lavere opplevelse av livskvalitet. Sammenligner vi med alle som bor alene, ser vi at aleneboende minstepensjonister er mer på nivå med disse. Det kan tyde på at det å bo alene, heller enn - eller i tillegg til - det å ha lav inntekt, påvirker den subjektive livskvaliteten negativt. Dette stemmer med funn fra annen forskning på livskvalitet, der man har sett at de som lever i samliv eller har kjæreste er mer fornøyde enn dem som er enslige (Nes & Nilsen (red), 2020, s. 36). Som vi har sett skårer også enslige forsørgere lavere på tilfredshet med livet sammenlignet med par med barn.

Mottakere av sosialhjelp og AAP skårer lavest

Av de gruppene vi ser på i denne artikkelen, er sosialhjelpsmottakere og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) de som i snitt skårer lavest på både tilfredshet med livet og opplevelse av mening. Begge gruppene oppga i snitt 6,7 på tilfredshet med livet og 6,9 på opplevelse av mening i perioden 2013-2019. I noen europeiske land ligger landsgjennomsnittet under dette nivået, så i internasjonal sammenheng er ikke dette veldig lave skårer. Relativt til andre grupper i Norge derimot, oppgir mottakere av sosialhjelp og AAP en del lavere subjektiv livskvalitet.

Det har de siste årene vært en økning i både antall sosialhjelpsmottakere og i andelen blant disse som lever i husholdninger med lavinntekt, fra 49 prosent i 2010 til 70 prosent i 2018. Økonomiske vansker er utbredt blant sosialhjelpsmottakere og åtte av ti kan ikke betale en uforutsett utgift på 15 000 kroner. Sosialhjelpsmottakere står i stor grad utenfor arbeidslivet og har svak yrkestilknytning – rundt sju av ti sosialhjelpsmottakere i utvalget vårt tilhørte en husholdning uten noen helårsyrkesaktive.

Mange sosialhjelpsmottakere er innvandrere, rundt 40 prosent i dette datagrunnlaget, og flesteparten av disse er fra ikke-vestlige land. Det er en stor andel aleneboende (35 prosent i dette datagrunnlaget), enslige forsørgere (12 prosent) og par med barn og lav inntekt (17 prosent) blant sosialhjelpsmottakere. Det er også en del som i tillegg til sosialhjelp mottar AAP (18 prosent) eller uføretrygd (9 prosent). Det er dermed stor overlapp mellom denne gruppen og de andre utsatte gruppene i denne artikkelen.

AAP gis i en begrenset periode til personer med nedsatt arbeidsevne på grunn av skade eller sykdom, og i denne gruppen er det mange med helseproblemer. Det er overlapp mellom AAP-mottakere og andre utsatte grupper, men i noe mindre grad enn blant sosialhjelpsmottakere. Sammenlignet med sosialhjelpsmottakere, er andelen med lavinntekt noe lavere blant mottakere av AAP (32 prosent i 2018), men også i denne gruppen er økonomiske vansker utbredt og en økende andel klarer ikke å betale en uforutsett utgift (53 prosent i 2019).

Både blant mottakere av sosialhjelp og AAP oppgir rundt 30 prosent lav tilfredshet med livet og lav opplevelse av mening. Disse andelene har holdt seg stabile i perioden som vi her ser på, og er betydelig høyere enn i befolkningen generelt, der 10 prosent oppgir lave skårer på indikatorene.

Gruppen av uføretrygdede oppgir også i gjennomsnitt lavere livskvalitet enn de andre utsatte gruppene, men noe høyere enn mottakere av sosialhjelp og AAP, med et snitt på 7,2 på tilfredshet med livet og 7,3 på opplevelse av mening. Som blant mottakere av sosialhjelp og AAP er også uføretrygdede en gruppe med økende andel økonomiske vansker, og også her er helseproblemer utbredt. Andelen med lavinntekt blant uføretrygdede er imidlertid lavere (22 prosent i 2018). Vi ser at det er færre som opplever lav tilfredshet (23 prosent) og lav opplevelse av mening (20 prosent) enn i de to andre gruppene, men samtidig betydelig flere enn blant alle i aldersgruppen 16-66 år.

Lavinntektsgrupper opplever oftere negative følelser

I tillegg til spørsmål om tilfredshet med livet og om man opplever det man gjør som meningsfullt, spørres det i undersøkelsen også om hvor stor del av tiden man føler seg glad (positiv affekt), bekymret og nedfor/trist (negativ affekt). Svarene som er gitt på disse spørsmålene om følelser samsvarer i stor grad med de utsatte gruppenes skårer på de to indikatorene om tilfredshet med livet og opplevelse av mening. Vi ser en tilsvarede fordeling av gjennomsnittlige skårer, der enslige forsørgere er noe mer bekymret eller triste enn andre barnefamilier, og aleneboende minstepensjonister opplever mer negativ affekt enn andre minstepensjonister og særlig andre eldre. Par med barn og lav inntekt skiller seg heller ikke her vesentlig fra gjennomsnittet i befolkningen og er like ofte glade. Mottakere av uføretrygd, AAP og sosialhjelp er gruppene som kommer dårligst ut og som opplever mest bekymring eller tristhet. Likevel opplever omtrent åtte av ti overvekt av positive følelser også i disse gruppene, som vist i figur 5.

Utsatt på flere områder

Felles for gruppene som vi har sett på er at de er økonomisk utsatte grupper hvor mange har lav inntekt og økonomiske vansker. Utfordringene kan imidlertid være sammensatte, og ikke kun knyttet til dårlig økonomi. Boforhold, arbeidstilknytning og helse er eksempler på andre levekårsområder hvor lavinntektsgruppene kommer dårligere ut enn andre.

Innenfor de ulike lavinntektsgruppene oppgir personer som tilhører husholdninger med helårsyrkesaktive høyere livskvalitet enn personer uten helårsyrkesaktive i husholdningen. Det samme gjelder for helse; livskvaliteten er i snitt høyere blant personer med god helse enn blant dem med dårlig helse i alle de utsatte gruppene.

Helse og arbeidstilknytning er altså viktig for opplevelse av livskvalitet, i tillegg til inntekt. Dette er i tråd med andre undersøkelser og forskning på livskvalitetsfeltet (Nes, et al., 2020, Gram, 2020, Barstad, 2020). Helse, arbeid og inntekt er alle viktige levekårsområder som påvirker og forsterker hverandre, noe som gjør enkelte grupper ekstra sårbare og utsatte. Lavinntektsgruppene som oppgir lavest livskvalitet, mottakere av sosialhjelp, AAP og uføretrygd, er også gruppene som i størst grad har økonomiske vansker, lavest arbeidstilknytning og til dels også mest helseproblemer blant gruppene som vi har sett på.

 

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet.

Barstad, A. (2020). Økonomi, helse og livskvalitet. En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 (Rapport 2020/29). Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. 

Epland, J. & Normann, T.M. (2020). Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/nesten-111-000-barn-vokser-opp-med-vedvarende-lave-husholdningsinntekter

Eurostat (2020). Average rating of satisfaction by domain, sex, age and educational attainment level.Hentet fra: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_PW01__custom_126145/default/table?lang=en

Glass, J., Simon, R. W. & Andersson. M. A. (2016). Parenthood and Happiness: Effects of Work-Family Reconciliation Policies in 22 OECD Countries. American Journal of Sociology: Vol 122, No 3, November 2016https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5222535/ 

Gram, K. H (2020). Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/darligere-livskvalitet-blant-arbeidsledige-og-ufore

Hansen, T. (2012). Parenthood and Happiness: A Review of Folk Theories Versus Empirical Evidence. Social Indicators Research · August 2012. DOI: 10.1007/s11205-011-9865-y https://www.researchgate.net/publication/227009836_Parenthood_and_Happiness_A_Review_of_Folk_Theories_Versus_Empirical_Evidence

Nes, R.B., Hansen, T. & Barstad, A. (2018). Livskvalitet – Anbefalinger for et bedre målesystem. (IS-2727). Oslo: Helsedirektoratet.

Nes, R. B. og Nilsen T. S. (red.), Hauge L. J., Eilertsen, M., Gustavson, K., Aarø, L. E. & Røysamb, E. (2020). Livskvalitet i Norge 2019. Fra nord til sør. Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Omholt, E. L. (red.) (2019). Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019. Rapporter, 2019/33. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/okonomi-og-levekar-for-lavinntektsgrupper-2019

Vrålstad, S. (2017). Slik har vi det – livskvalitet og levekår: Livskvalitet. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/livskvalitet

Statistisk sentralbyrå (2020a) Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, tabell 12599: Personer i husholdninger med lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike grupper. Antall og prosent 2008 – 2018. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/12599/

Statistisk sentralbyrå (2020b). Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, tabell 12128: Andel personer 16 år og over (prosent), etter inntektsgruppe, statistikkvariabel, år og økonomisk romslighet og betalingsvansker. Hentet fra: https://www.ssb.no/statbank/sq/10042069

Støren, K. & Lundgaard, L. B. (2020). Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter. Dokumentasjonsnotat. Notater, 2020/2. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/levekarsundersokelsen-eu-silc-2019.tema-idrettsaktiviteter 

Støren, K., Rønning, E. & Gram, K. G. (2020) Livskvalitet i Norge 2020. Rapporter, 2020/35. Oslo/Kongsvinger:Statistisk sentralbyrå. 

Kontakt