162146_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
162146
Klimagassutslippene lite endret
statistikk
2014-05-14T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Utslipp av klimagasser (1990-2013). Omfatter CO2, CH4, N2O og fluorgasser. I 2013 var de totale klimagassutslippene 52,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fylkestall for utslipp av klimagasser

Statistikken over utslipp av klimagasser er utvidet med tall for fylkene og Svalbard. Fylkestallene er for perioden 2009-2012, og tallene er endelige.

Klimagassutslippene lite endret

De foreløpige tallene for 2013 viser at utslippene av klimagasser fra norsk territorium utgjorde 52,8 millioner tonn. Dette er en økning på 0,1 millioner tonn, eller 0,2 prosent, sammenliknet med 2012.

Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
2013Endring i prosent
Siden 19902012 - 2013
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Utslipp fra norsk territorium52,84,80,2
Olje- og gassutvinning14,081,02,1
Industri og bergverk11,7-38,60,6
Energiforsyning1,6376,90,8
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,4-45,9-2,0
Veitrafikk10,129,7-0,3
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.7,125,7-3,0
Jordbruk4,5-10,30,3
Andre kilder2,412,8-0,1

Olje- og gassutvinning var den største kilden til utslipp av klimagasser i 2013, med 14 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Det tilsvarer 27 prosent av de totale klimagassutslippene, og er en økning på om lag 2 prosent sammenliknet med året før. Høyere utslipp har sammenheng med økt forbruk av marint brensel på grunn av sterk vekst i antall boredøgn både på produksjonsfelt og letefelt.

Liten økning i utslipp fra energiforsyning

Klimagassutslippene fra energiforsyning utgjorde 1,5 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, eller 2,9 prosent av totalen i 2013. Utslippene steg med 0,7 prosent sammenliknet med 2012. Økningen kan forklares med et noe høyere kullforbruk i 2013 enn året før.

Lavere fyringsutslipp

I 2013 utgjorde fyringsutslipp 1,4 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette er litt over halvparten av utslippene fra denne kilden i 1990 og 2 prosent lavere enn i 2012. Nedgangen det siste året skyldes nedgang i forbruk av fyringsolje. Dette kan igjen sannsynligvis forklares med et mindre behov for oppvarming, som har sammenheng med at 2013 var et relativt varmt år. Gjennomsnittstemperaturen for dette året totalt var 1 grad over normalen, mot 0,4 grader over normalen i 2012.

Nesten uendrede utslipp fra veitrafikk

Salg av bensin gikk ned 6,3 prosent i 2013, men dette ble i stor grad oppveid av økningen i salg av autodiesel. Dette førte til en relativt liten nedgang i de beregnede utslippene fra veitrafikk. Sammenliknet med 2012 ble utslippene fra denne kilden redusert med 0,3 prosent, til 10 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette er imidlertid nesten 30 prosent høyere enn tilsvarende utslipp i 1990. Økningen i utslippene fra veitrafikk skyldes både flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy og overgang fra bensin til diesel - noe som gir lavere utslipp per kilometer - har i tillegg til innblanding av biodrivstoff, imidlertid bidratt til å dempe veksten.

Reduksjon i utslipp fra 'annen transport'

Utslippene av klimagasser fra 'annen transport' gikk ned 3,0 prosent i 2013 sammenliknet med året før, og utgjorde 7,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette tilsvarer 13,4 prosent av totalen. Andelen utslipp fra 'annen transport' har ligget stabilt mellom 11 og 14 prosent gjennom hele perioden 1990-2013. Nedgangen i utslippene fra 2012 kan forklares med lavere forbruk av drivstoff til innenriks sjøfart og fiske.

Foreløpige tall

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige, og vil bli revidert i januar/februar 2015. Da publiseres også tabeller med mer detaljerte kilde- og næringsfordelte utslipp.

Nasjonale mål om utslippskuttÅpne og lesLukk

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008 en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. Målet er at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I 2013 lå utslippene mellom 6 millioner og 8 millioner tonn over dette nasjonale målet.

Norges internasjonale forpliktelserÅpne og lesLukk

Norges forpliktelse under andre Kyoto-periode (2013-2020) innebærer at de gjennomsnittlige årlige utslippene av klimagasser skal begrenses til 84 prosent av egne utslipp i 1990. Dette er i tråd med målet fra klimaforliket om å redusere utslippene med 30 prosent i 2020.

Norge må dermed ta ansvar for å redusere utslipp av klimagasser med rundt 100 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2013-2020, tilsvarende 12–13 millioner tonn CO2-ekvivalenter i gjennomsnitt per år. Norge kan innfri denne Kyotoforpliktelsen gjennom tre fleksible mekanismer: felles gjennomføring, den grønne utviklingsmekanismen og kvotehandel.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB