Utslipp av klimagasser

Fylkestall for utslipp av klimagasser

Publisert:

Statistisk sentralbyrå utvider statistikken over utslipp av klimagasser med tall for fylkene og Svalbard. Fylkestallene gjelder for perioden 2009-2012, er fordelt på 13 utslippskilder og omfatter utslippene av karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ) og lystgass (N 2 O).

Mest utslipp i Hordaland

Resultatene viser at Hordaland var fylket som hadde de største utslippene i 2012. Finnmark og Hordaland hadde den største økningen i utslippene fra 2009 til 2012. Økningen i Hordaland henger sammen med økte utslipp fra industri og energiforsyning. I Finnmark skyldes økningen økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten. Fylkestallene er tilgjengelig i Statistikkbanken sammen med de nasjonale utslippstallene .

 

utslipp-2014-09-15-01

 

Hva er inkludert i fylkestallene?

Mens utslippsstatistikken for hele landet gir tall for 76 ulike utslippskilder, er utslippene på fylkesnivå fordelt på 13 grovere kilder. Større usikkerhet i datagrunnlaget på fylkesnivå gjør det nødvendig med en slik aggregering for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i tallene.

I tillegg er en del utslipp som inngår i de nasjonale tallene holdt utenfor fylkestallene. Det gjelder blant annet utslipp som ikke lar seg plassere til fylke, som off-shore, luftrom og havområder. Noen utslippskilder er utelatt fordi en mangler god nok informasjon for å kunne plassere utslippene regionalt. Det gjelder skipstrafikk langs kysten, bruk av produkter mv. Flere detaljer finnes i dokumentasjonen til utslippstallene .

Fylkestallene mindre nøyaktige enn de nasjonale utslippstallene

Som følge av begrensninger i datagrunnlaget på fylkesnivå vil utslippstallene på fylkesnivå oftest være mer usikre enn de nasjonale utslippstallene. Forskjellen i usikkerhet mellom nasjonalt nivå og fylkesnivå er først og fremst avhengig hvor god informasjon man har om hvor utslippene finner sted.

Prosessutslippene fra industrien og utslippene fra landanleggene for olje- og gassutvinning er basert på oppgaver fra de enkelte virksomhetene, og for disse utslippene vil fylkestallene ha samme nøyaktighet som i landstallene.

Der man ikke vet hvor utslippene finner sted, beregnes utslippet i fylkene ved å fordele det nasjonale utslippstallet til fylkene ved hjelp av annen statistikk på fylkesnivå som er relatert til utslippet. For eksempel fordeles utslippene fra veitrafikk ut fra trafikktellinger, mens utslipp fra oppvarming er basert på fylkesvise salgstall for fyringsolje og parafin. I tilfellene der annen statistikk brukes for å fordele utslippene, vil usikkerheten i stor grad være bestemt av hvor god sammenhengen er mellom de virkelige utslippene, og dataene som brukes til fordeling.

Tabellen viser en oversikt over hvilke variabler utslippene fordeles etter, og en vurdering av kvaliteten i tallene sammenlignet med beregnet utslipp på nasjonalt nivå.

Utslippskilde Variabler som brukes for å fordele utslippene på fylker Kvalitetsforringelse sammenlignet med nasjonale utslippstall
01 Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning Utslipp punktkilder Liten/ingen
02 Olje- og gassutvinning - prosessutslipp Utslipp punktkilder Ingen
03 Industri og bergverk - stasjonær forbrenning Utslipp punktkilder Liten/ingen
04 Industri og bergverk - prosessutslipp Utslipp punktkilder Ingen
05 Energiforsyning Utslipp punktkilder Liten/Ingen
06 Oppvarming i andre næringer og husholdninger Fylkesfordelt salg av fyringsolje og parafin Liten
07 Veitrafikk - lette kjøretøy Trafikktellinger Moderat
08 Veitrafikk - tunge kjøretøy Trafikktellinger Moderat
09 Dieseldrevne motorredskaper Fylkesfordelt salg av avgiftsfri diesel Liten/moderat
10 Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel Husdyr og utslipp fra gjødsel Liten/moderat
11 Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk Jordbruksareal og salg av kunstgjødsel Moderat
12 Avfallsdeponigass Avfall deponert Moderat
13 Avløp og avløpsrensing Tilførsler og ledninger Moderat

En nærmere beskrivelse av hvordan utslippene for de forskjellige utslippskildene er fordelt på fylker, finnes i dokumentasjonen til utslippstallene .

Utslippstallene for fylkene er beregnet slik at summen alltid tilsvarer det nasjonale utslippstallet for tilsvarende kilde og komponent.

Hva kan fylkesstatistikken si om effekten av tiltak mot utslipp?

Selv om en reduksjon i utslipp som følge av tiltak fanges opp i de nasjonale tallene, vil reduksjonen ikke alltid fordeles riktig til fylkene. Det vil skje når dataene som utslippene fordeles etter, ikke fanger opp tiltakene, og tiltakene samtidig har ulikt omfang i fylkene.

Et eksempel på dette er bruk av elbiler. Virkningen på CO 2 -utslipp på landsbasis fanges opp i totalen for hele landet. Men veitrafikkutslippene fordeles til fylkene basert på trafikktellingene. Disse tellingene skiller ikke på drivstofftype i bilene, og den effekten bruk av elbiler har på utslippene, vil dermed bli fordelt til fylkene etter hvordan trafikk med lette kjøretøy er fordelt.

Kontakt