Kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge 2013

Utvidet kvoteplikt fra 2013

Publisert:

Utslippene av klimagasser fra kvotepliktige virksomheter, unntatt luftfart, var på 24,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2013. De kvotepliktige utslippene utgjorde 47 prosent av Norges samlede utslipp, mot 36 prosent i 2012. Dette må sees i sammenheng med utvidet kvoteplikt for landbasert industri.

Kvotepliktige virksomheter må hvert år levere inn klimakvoter til myndighetene tilsvarende deres faktiske kvotepliktige utslipp. Klimakvotene anskaffes enten ved at man får tildelt gratis kvoter fra myndighetene, eller ved at man kjøper kvoter i det europeiske kvotemarkedet (ETS). Kvotesystemet skal bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene ved at virksomhetene får et valg mellom å redusere utslippene eller anskaffe klimakvoter.

Figur

Utslipp og kvotepliktige utslipp etter næringsgrupper. 2013

Utvidet kvoteplikt

Fra 2013 ble kvoteplikten utvidet til å gjelde flere virksomheter, spesielt i de landbaserte industrinæringene. Samlede kvotepliktige utslipp i 2013 var 24,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter mot 18,5 millioner tonn året før. Dette tilsvarer 47 prosent av norske klimagassutslipp i 2013 og 36 prosent i 2012.

Nye kriterier for gratis tildeling

Kriteriene for tildeling av gratis klimakvoter ble fra 2013 endret, slik at de virksomhetene som har lave utslipp i forhold til andre med liknende produksjon, i større grad blir tilgodesett. Med de nye tildelingskriteriene og utvidelsen av antall virksomheter som er omfattet av kvoteplikten, ble klimakvoter for 71 prosent av utslippene tildelt gratis i 2013. Samtidig ble det også adgang til å dele ut gratis klimakvoter til olje- og gassnæringen. Omkring halvparten av olje- og gassnæringens utslipp dekkes nå av gratis klimakvoter.

Én av tre virksomheter hadde et overskudd av klimakvoter

36 prosent (47 enheter) av de kvotepliktige virksomhetene i 2013 hadde lavere utslipp enn antall gratis tildelte klimakvoter. Det betyr at disse virksomhetene kan spare klimakvoter til året etter eller selge disse i markedet. Til sammen utgjorde de ubrukte kvotene 1,1 millioner klimakvoter. De øvrige 71 virksomhetene måtte levere inn 8,2 millioner klimakvoter i tillegg til sine gratis tildelte kvoter.

Flyselskapene har fått utsatt innlevering av klimakvoter

Innenriks luftfart og flygninger til og fra EØS-landene ble omfattet av kvoteplikt fra 2012. Også flyselskaper som ikke er registrert i et EØS-land, må levere klimakvoter. I påvente av store endringer av luftfartsdirektivet er rapporteringsfristen for 2013-utslipp utsatt til 2015, Selskapene må da rapportere for både 2013 og 2014. Det foreligger derfor ingen informasjon om kvotepliktige utslipp fra luftfartsnæringen i 2013.

Kontakt