343478
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
343478
statistikk
2019-01-25T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Virksomheter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

581 956

virksomheter i Norge per 1. januar 2019

Antall virksomheter etter størrelse
2019Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2018 - 2019
Alle størrelsesgrupper581 956100,00,8
Ingen ansatte379 85565,30,7
1-4 ansatte99 65817,11,3
5-9 ansatte41 7327,2-0,1
10-19 ansatte30 0265,21,2
20-49 ansatte20 7743,60,6
50-99 ansatte6 3291,13,2
100 - 249 ansatte2 7680,52,0
250 ansatte og over8140,16,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Virksomheter etter størrelse og næring

Virksomheter etter størrelse og næring
2019
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer581 956379 85599 65841 73230 02620 7746 3292 768814
Jordbruk, skogbruk og fiske66 66159 3555 9786903981914270
Bergverksdrift og utvinning1 61590624012711893414446
Industri21 12211 4463 8191 9431 6251 355526303105
Kraftforsyning1 7741 00827614114913245185
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 2911 14937727224219146122
Bygge- og anleggsvirksomhet67 90843 16113 8054 8403 3252 08249216736
Varehandel, reparasjon av motorvogner71 54129 95516 49913 6058 1112 75944514027
Transport og lagring25 25014 2776 6601 8231 18781428813962
Overnattings- og serveringsvirksomhet16 3196 5113 7172 5202 1481 119229723
Informasjon og kommunikasjon23 02315 7284 3571 1768275982049637
Finansiering og forsikring4 4532 2661 026475313216815125
Omsetning og drift av fast eiendom59 76051 6316 6709753501062260
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting61 73043 13312 8552 8321 67286921711042
Forretningsmessig tjenesteyting28 04019 0044 6581 5251 13197543424271
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning5 2524951 19091394597039424897
Undervisning18 83411 8951 8809219441 7971 04928761
Helse- og sosialtjenester54 87128 8768 2724 2955 1925 7171 584750185
Kultur, underholdning og fritid i alt27 62423 3522 214760623501120468
Personlig tjenesteyting22 52314 5055 0151 88872428970302
Lønnet arbeid i private husholdninger17143000000
Internasjonale organer802510000
Uoppgitt1 3401 188145610000

Tabell 2 
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar

Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
2019
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Hele landet581 956379 85599 65841 73230 02620 7746 3292 768814
Østfold30 01619 8455 1232 1201 50299227912530
Akershus61 45940 63210 8034 1022 8372 01369527998
Oslo89 32461 24214 2415 3583 8722 7711 018565257
Hedmark22 65715 1093 6681 6381 1777552049016
Oppland24 66016 8733 7871 6751 2088012178613
Buskerud32 68721 5925 7462 2791 5451 06529613727
Vestfold26 45117 1884 8291 8611 25290627411922
Telemark19 29512 6043 3321 3171 075708175768
Aust-Agder12 8798 2462 380975672413142456
Vest-Agder20 90113 6883 5041 5491 0727542268424
Rogaland46 64529 9478 1303 3342 3711 94155628581
Hordaland50 32932 3118 5273 7602 7871 98859826395
Sogn og Fjordane14 8119 6822 4301 152832519148435
Møre og Romsdal28 09317 4624 9292 3471 7231 16532112224
Trøndelag49 81932 6148 1343 6522 6971 81960523365
Nordland25 48215 2364 8212 2781 7181 02327410923
Troms - Romsa17 17610 1833 3641 5001 0687512118316
Finnmark - Finnmárku9 2725 4011 91083561839090244
Uoppgitt fylke000000000

Tabell 3 
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor

Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
2019
Virksomheter i altOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
I alt581 95630 0834 458289 826257 51772
Østfold30 0161 34215314 05614 4596
Akershus61 4592 34850930 77927 8149
Oslo89 3241 9541 26547 96338 11428
Hedmark22 6571 3441139 18712 0103
Oppland24 6601 4831039 68113 3921
Buskerud32 6871 52819215 78615 1783
Vestfold26 4511 12216413 42611 7381
Telemark19 2951 245938 9798 9780
Aust-Agder12 879849666 3365 6271
Vest-Agder20 9011 06313211 1848 5202
Rogaland46 6452 27836324 39519 6027
Hordaland50 3292 46739127 10020 3692
Sogn og Fjordane14 8111 309736 2497 1800
Møre og Romsdal28 0932 06020814 54111 2831
Trøndelag49 8192 98834923 56822 9095
Nordland25 4822 33114813 1099 8922
Troms - Romsa17 1761 4031018 7996 8730
Finnmark - Finnmárku9 272969354 6883 5791

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter. 

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

 

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Likebehandling av brukere

 

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Sammenheng med annen statistikk

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Datakilder og utvalg

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

 

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.  

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB