409080_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
409080
statistikk
2021-01-07T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Virksomheter

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

606 642

virksomheter i Norge per 1. januar 2021

Antall virksomheter etter størrelse
2021Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2020 - 2021
Alle størrelsesgrupper606 642100,02,7
Ingen ansatte405 06566,84,4
1-4 ansatte101 11716,70,8
5-9 ansatte40 6326,7-1,9
10-19 ansatte29 4724,9-1,9
20-49 ansatte20 5803,4-2,3
50-99 ansatte6 2451,0-1,4
100 - 249 ansatte2 7140,4-4,1
250 ansatte og over8170,1-3,3

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Virksomheter etter størrelse og næring

Virksomheter etter størrelse og næring
2021
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer606 642405 065101 11740 63229 47220 5806 2452 714817
Jordbruk, skogbruk og fiske65 32658 2585 66771241121946130
Bergverksdrift og utvinning1 62389824312311898454850
Industri21 85612 2553 8791 8581 6241 325507303105
Kraftforsyning1 9891 16331414316813342206
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 3881 23337126026518854161
Bygge- og anleggsvirksomhet70 66744 96714 6204 9643 3292 08449417336
Varehandel, reparasjon av motorvogner71 30330 82916 46712 7407 8812 77645212830
Transport og lagring26 59516 5335 9911 6691 11381627913757
Overnattings- og serveringsvirksomhet17 3867 2694 1422 7252 079974163313
Informasjon og kommunikasjon24 37916 5434 7881 16286864822910239
Finansiering og forsikring5 0542 8361 081448310218795428
Omsetning og drift av fast eiendom59 09551 2366 4119583581091490
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting65 10845 91713 3582 9071 68188521810339
Forretningsmessig tjenesteyting29 24520 3984 7021 5421 04888738721269
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning4 828521980780890909388258102
Undervisning20 06613 1631 9218499351 7581 08529461
Helse- og sosialtjenester56 38230 4638 3404 1485 1375 7871 588739180
Kultur, underholdning og fritid i alt30 56826 1982 331787610488101449
Personlig tjenesteyting23 67115 7085 1071 82864427874302
Lønnet arbeid i private husholdninger19154000000
Internasjonale organer912420000
Uoppgitt9 0858 6613982510000

Tabell 2 
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar

Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
2021
Alle størrelsesgrupperIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Hele landet606 642405 065101 11740 63229 47220 5806 2452 714817
Viken132 46789 58622 5428 3455 8704 1221 315538149
Oslo95 45767 25914 4705 3293 8452 754992558250
Innlandet46 85331 9267 4423 1622 2411 50039815826
Vestfold og Telemark47 22231 3538 2233 0792 3041 58547217036
Agder35 07623 3035 8902 4231 7801 14637412832
Rogaland48 22131 6318 1033 3372 3671 88253327890
Vestland67 51744 56111 2464 6623 4382 474730305101
Møre og Romsdal28 66618 2404 8082 3251 6381 18631213324
Trøndelag51 76034 6628 2003 5312 6721 81357924063
Nordland26 03115 9074 8902 1511 6851 0102629828
Troms og Finnmark27 37216 6375 3032 2881 6321 10827810818

Tabell 3 
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor

Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
2021
Sum alle sektorerOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
Hele landet606 64229 0325 058308 721263 74685
Viken132 4675 05794566 00860 43027
Oslo95 4571 9831 45751 54740 44129
Innlandet46 8532 73923519 40224 4752
Vestfold og Telemark47 2222 26029323 79920 8673
Agder35 0761 81821418 59714 4443
Rogaland48 2212 17340825 78219 8517
Vestland67 5173 59056235 24428 1174
Møre og Romsdal28 6661 92123015 17911 3351
Trøndelag51 7602 89141725 08923 3585
Nordland26 0312 23015813 8019 8420
Troms og Finnmark27 3722 37013914 27310 5864

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter. 

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

 

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Likebehandling av brukere

 

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Sammenheng med annen statistikk

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Datakilder og utvalg

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

 

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.  

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Færre virksomheter med ansatte

Færre virksomheter med ansatte

Publisert 7. januar 2021

For første gang siden 2009 har antall virksomheter med ansatte med sikkerhet gått ned. Men nedgangen er liten – knapt 1 prosent – til tross for koronapandemien. Innen varehandel har antallet gått ned selv om handelen har økt.

Les artikkelen
Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen

Publisert 8. juli 2020

Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor. Nedgangen i juni er altså langt på vei reversert, og koronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil.

Les artikkelen
Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Publisert 5. juni 2020

Det ble om lag 3 000 færre foretak og virksomheter i juni, men det er for tidlig å si om dette er starten på en trend. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien bli tydelige i statistikken først utover sommeren.

Les artikkelen

Små bedrifter ikke mindre innovative

Publisert 21. mars 2011Les artikkelen

Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter

Publisert 24. november 2017

Hvor produktive er egentlig virksomheter? Når dette måles, finner man stor spredning: Standardavviket i arbeidsproduktiviteten, målt ved bruttoproduksjonsverdien per timeverk, er typisk i størrelsesordenen 30 til 100 prosent.

Les artikkelen

Hvordan påvirker Innovasjon Norge-støtte bedrifters utvikling?

Publisert 25. august 2015

Innovasjon Norge har ulike programmer som skal bidra til vekst i bedrifter. En gjennomgang av disse programmene viser at Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og regionale utviklingsprogram påvirker bedriftene positivt når det gjelder antall ansatte, omsetning og verdiskaping.

Les artikkelen

Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet?

Publisert 26. mai 2015

Norge er et av landene med høyest produktivitet til tross for lav FoU-satsning. Foretakenes IKT-investeringer viser seg å være viktig for innovasjon, og enda viktigere for produktivitet.

Les artikkelen

Fakta om entreprenørskap i Norge: Hvem blir entreprenører, og hvordan presterer de?

Publisert 19. november 2013

Den typiske entreprenør er en mann som har vært i yrkeslivet i 13-14 år og har ofte bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Les artikkelen

Kontakt