374315
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
374315
statistikk
2020-01-09T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Virksomheter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

590 810

virksomheter i Norge per 1. januar 2020

Antall virksomheter etter størrelse
2020Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2019 - 2020
Alle størrelsesgrupper590 810100,01,5
Ingen ansatte387 92365,72,1
1-4 ansatte100 32617,00,7
5-9 ansatte41 4387,0-0,7
10-19 ansatte30 0515,10,1
20-49 ansatte21 0623,61,4
50-99 ansatte6 3341,10,1
100 - 249 ansatte2 8310,52,3
250 ansatte og over8450,13,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Virksomheter etter størrelse og næring

Virksomheter etter størrelse og næring
2020
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer590 810387 923100 32641 43830 05121 0626 3342 831845
Jordbruk, skogbruk og fiske65 88658 5645 96368142020147100
Bergverksdrift og utvinning1 63689825712411799454452
Industri21 66011 9833 8461 8601 6611 345545315105
Kraftforsyning1 8821 08030215313814242196
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 3241 19635926523620546161
Bygge- og anleggsvirksomhet69 60744 11214 3154 9413 3552 15850918235
Varehandel, reparasjon av motorvogner71 66930 42516 36113 3308 1652 79343612930
Transport og lagring25 84914 9736 5561 8321 15183330113667
Overnattings- og serveringsvirksomhet17 0536 9523 8152 6192 1731 177234776
Informasjon og kommunikasjon23 61516 0144 5981 1528656292219739
Finansiering og forsikring4 4682 2751 050458307223765425
Omsetning og drift av fast eiendom57 57949 7126 3721 0033541141590
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63 66044 63213 1582 8861 69491322410746
Forretningsmessig tjenesteyting28 74119 6544 7191 5841 09197840424170
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning4 9755961 009861862923370253101
Undervisning19 47712 5911 9158189891 7481 05530061
Helse- og sosialtjenester54 78929 0268 1054 3025 0895 7441 573763187
Kultur, underholdning og fritid i alt29 04724 6162 3367576355281125211
Personlig tjenesteyting23 24115 2705 0061 80374430979273
Lønnet arbeid i private husholdninger24195000000
Internasjonale organer802420000
Uoppgitt3 6203 335277530000

Tabell 2 
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar

Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
2020
Alle størrelsesgrupperIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Hele landet590 810387 923100 32641 43830 05121 0626 3342 831845
Viken128 32185 23022 3658 4916 0304 1901 310550155
Oslo91 14462 66314 4095 3633 9542 9011 005583266
Innlandet46 12731 1287 2843 3152 2711 52540716928
Vestfold og Telemark45 87830 0228 0903 1392 3551 58347018633
Agder34 34922 5455 8642 4751 7441 19136713231
Rogaland47 02530 2868 1243 3172 4131 97054727494
Vestland65 88442 74711 1144 8003 5662 475743338101
Møre og Romsdal28 34317 8274 8052 3881 6491 20231613224
Trøndelag50 99933 7988 1483 6252 7011 82159524467
Nordland25 67115 4924 8402 1811 6941 05926910927
Troms og Finnmark27 06916 1855 2832 3441 6741 14530511419

Tabell 3 
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor

Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
2020
Sum alle sektorerOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
Hele landet590 81028 9874 469297 074260 20971
Viken128 3215 04387163 27259 12114
Oslo91 1441 9571 27149 22238 66133
Innlandet46 1272 75120518 67924 4857
Vestfold og Telemark45 8782 27125922 72120 6270
Agder34 3491 82119317 94614 3872
Rogaland47 0252 17037024 84419 6374
Vestland65 8843 53546734 05227 8291
Møre og Romsdal28 3431 92620114 82411 3920
Trøndelag50 9992 89634824 25023 4996
Nordland25 6712 26915413 3519 8961
Troms og Finnmark27 0692 34813013 91310 6753

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter. 

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

 

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Likebehandling av brukere

 

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Sammenheng med annen statistikk

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Datakilder og utvalg

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

 

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.  

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

Publisert 12. februar 2020

Det har blitt 23 prosent flere virksomheter i Norge siden 2010. Det er ingen tegn til sentralisering, mens teknologisk utvikling og effektivisering kan ha påvirket næringsfordelingen.

Les artikkelen
590 810 virksomheter i Norge

590 810 virksomheter i Norge

Publisert 9. januar 2020

Det var nær 591 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2020. Sammenlignet med 1. januar 2019 er dette en økning på 1,5 prosent.

Les artikkelen
Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen

Publisert 8. juli 2020

Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor. Nedgangen i juni er altså langt på vei reversert, og koronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil.

Les artikkelen
Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Publisert 5. juni 2020

Det ble om lag 3 000 færre foretak og virksomheter i juni, men det er for tidlig å si om dette er starten på en trend. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien bli tydelige i statistikken først utover sommeren.

Les artikkelen

Små bedrifter ikke mindre innovative

Publisert 21. mars 2011Les artikkelen

Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter

Publisert 24. november 2017

Hvor produktive er egentlig virksomheter? Når dette måles, finner man stor spredning: Standardavviket i arbeidsproduktiviteten, målt ved bruttoproduksjonsverdien per timeverk, er typisk i størrelsesordenen 30 til 100 prosent.

Les artikkelen

Hvordan påvirker Innovasjon Norge-støtte bedrifters utvikling?

Publisert 25. august 2015

Innovasjon Norge har ulike programmer som skal bidra til vekst i bedrifter. En gjennomgang av disse programmene viser at Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsprogrammer og regionale utviklingsprogram påvirker bedriftene positivt når det gjelder antall ansatte, omsetning og verdiskaping.

Les artikkelen

Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet?

Publisert 26. mai 2015

Norge er et av landene med høyest produktivitet til tross for lav FoU-satsning. Foretakenes IKT-investeringer viser seg å være viktig for innovasjon, og enda viktigere for produktivitet.

Les artikkelen

Fakta om entreprenørskap i Norge: Hvem blir entreprenører, og hvordan presterer de?

Publisert 19. november 2013

Den typiske entreprenør er en mann som har vært i yrkeslivet i 13-14 år og har ofte bakgrunn fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB