118839
118839
forskning
2011-03-21T07:50:00.000Z
no

Små bedrifter ikke mindre innovative

Publisert:

Offentlig støtte til forskning og utvikling i små bedrifter har vokst sterkt de siste ti årene. Veksten skyldes ordningen med skattefradrag for forskningsinvesteringer. Det formelle forskningsinnholdet i disse prosjektene er lavt, men de små bedriftene er likevel ikke mindre innovative enn store.

Det viser rapporten Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak ? av Jarle Møen og Marina Rybalka. Rapporten belyser innovasjonsgraden i små og store bedrifter som har fått offentlig støtte til forskning og utvikling (FoU) i perioden 1995-2008. Analysen undersøker også sannsynligheten for å få FoU-støtte i forhold til bedriftens størrelse.

Størrelse påvirker støtte

I 2002 ble Skattefunn-ordningen innført, for – sammen med tradisjonell direktestøtte fra Forskningsrådet – å bidra til økt forskning og utvikling i små bedrifter og bedrifter med lite forskningserfaring. Skattefunn-ordningen gir skattefradrag for forskningsinvesteringer.

I debatten om offentlig FoU-støtte er det blitt stilt spørsmål ved om økt støtte til småbedrifter via Skattefunn vil kunne gå på bekostning av innovasjon i storbedriftene, og i hvilken grad dette kan ansees som positivt eller negativt.Denne rapporten viser at økt støtte til småbedrifter i liten grad har gått på bekostning av støtten til store bedrifter:

  • Riktignok opplevde småbedrifter med 10-49 ansatte en betydelig økning i andelen offentlige FoU-støtte, fra å være 24 prosent i 1995 til å bli 39 prosent i 2008. Men offentlig FoU-støtte til bedrifter med 50 eller flere sysselsatte har vært relativt stabil.
  • Sannsynligheten for å få innvilget Skattefunn-støtte faller substansielt med antall ansatte, mens foretak med mer enn 250 ansatte har noe høyere sannsynlighet enn andre for å få støtte til brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet.

Store bedrifter ikke mer innovative

I hvilken grad bedriftsstørrelse påvirker innovasjonsgraden, avhenger av hvilket perspektiv man velger. Dersom begrepet innovasjon defineres bredere i et samfunnsøkonomisk perspektiv, konkluderer rapporten at store bedrifter ikke er mer innovative (se boks om innovasjonsmåling). Snarere tvert imot:

  • Bedrifter som mottar støtte fra Skattefunn-ordningen er mer innovative enn bedrifter med støtte fra andre offentlige ordninger, viser SSBs innovasjonsundersøkelse.
  • Små bedrifter har høyere sannsynlighet for å frembringe produkter som er nye for markedet enn store bedrifter.

Hvis man definerer begrepet innovasjon mer snevert og vektlegger formelle kunnskapsgevinster, kan man ta utgangspunkt i Forskningsrådets prosjektevalueringsdata, som viser et litt annerledes bilde:

  • Formelt forskningsinnhold og innovasjonsgrad vurderes til å være signifikant lavere i Skattefunn-prosjekter enn i brukerstyrte innovasjonsprosjekter som får direktestøtte fra Forskningsrådet
  • Generelt øker forskningsinnholdet med foretakenes forskningsintensitet og -erfaring, de ansattes utdanningsnivå, samt prosjektets størrelse og omfang.

Hva menes med forskningsinnhold og innovasjonsgrad?

Med forskningsinnhold menes formell kunnskapsutvikling, dvs i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap med betydning for forskersamfunnet og den faglige utviklingen.

Med innovasjon menes en verdiskapende fornyelse. I SSBs innovasjonsundersøkelser blir foretakene spurt om de har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser.  De blir også spurt om hvor stor andel av omsetningen som kommer fra nye og forbedrede produkter.

Forskningsrådet vurderer innovasjonsgraden i støttede prosjekter i forhold til hva de anser for å være ”state-of-the art” på området.

Les hele rapporten:  Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?

Mer informasjon:

Marina Rybalka, forskerrekrutt ved SSB, Marina.Rybalka@ssb.no , tlf. 98 69 29 10

Jarle Møen, Professor ved NHH, Jarle.Moen@nhh.no , tlf. 99 69 93 05

Kontakt