Detaljhandel med klær falt kraftig i mars

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra februar til mars 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra januar til februar. Det var betydelig nedgang i salg av klær, men oppgang for dagligvarebransjen.

Nye tall fra varehandelsindeksen viser ingen endring i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i mars. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Mars 2015 100.9 100.7
April 2015 103.5 100.7
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.1 100.4
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mars 2016 99.0 99.6
April 2016 98.9 99.5
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mars 2017 101.4 101.3
April 2017 101.0 101.5
Mai 2017 102.6 101.6
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.7 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mars 2018 102.4 102.7
April 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.2 102.7
Juni 2018 102.1 102.7
Juli 2018 102.4 102.6
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.5
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.8 102.5
Des. 2018 101.9 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mars 2019 102.5 102.6
April 2019 104.1 102.7
Mai 2019 102.8 102.9
Juni 2019 102.4 103.0
Juli 2019 103.2 103.1
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.2 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.4 102.8
Des. 2019 101.4 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.5 103.1
Mars 2020 102.5
April 2020 107.3
Mai 2020 110.4
Juni 2020 116.6
Juli 2020 117.4
Aug. 2020 111.7
Sep. 2020 112.1
Okt. 2020 113.5
Nov. 2020 116.8
Des. 2020 110.1
Jan. 2021 110.0
Feb. 2021 109.7
Mars 2021 109.7

Nedgang for klesbransjen i mars

Omsetningsvolumet for detaljhandelen totalt var uendret fra februar til mars, men det var forskjeller mellom de ulike bransjene. Klesbutikkene stod for det største bidraget som trakk volumet i detaljhandelen ned i mars, etter en stor økning i denne bransjen i februar. Innføring av strenge smitteverntiltak i midten av mars, der blant annet ikke essensielle butikker i Viken måtte holde stengt, var medvirkende årsak til denne nedgangen. Det var også nedgang i salget av drivstoff i mars.

På den andre siden var det en oppgang i salg av dagligvarer som bidro til å trekke volumet i detaljhandelen opp, og var med på å gjøre at endringen totalt ble uendret i mars. Dagligvarebransjen hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum på 2,9 prosent fra februar til mars. I følge konsumprisindeksen gikk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,6 prosent fra februar til mars 2021, som følge av blant annet påsketilbud på matvarer i mars.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 0.2
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -1.6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger -0.2
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 0.2
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger -0.2
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -0.4
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 1.2
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 0.0

Koronapandemien traff for alvor Norge i mars 2020. Ett år senere er kalenderjustert omsetningsvolum for detaljhandelen totalt 6,7 prosent høyere i mars 2021 enn i mars 2020. Netthandel er 41 prosent høyere i mars 2021 enn i samme måned i 2020 i kalenderjustert volum, mens for klesbutikkene er tallet opp hele 40 prosent etter svært lav omsetning for denne bransjen i mars 2020. Butikkhandel med klær var på sitt laveste nivå i kalenderjustert volum i mars 2020 siden begynnelsen av 2000-tallet.

Oppgang for eurosonen i februar mot liten nedgang i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en oppgang i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandel fra januar til februar 2021 på 3,0 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en liten nedgang på 0,3 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 1,1 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en oppgang på hele 4,2 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Mars 2015 99 100.9
April 2015 99.7 103.5
Mai 2015 100.1 98.7
Juni 2015 100.1 100.1
Juli 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.5 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.2 99.7
Mars 2016 100.9 99
April 2016 100.8 98.9
Mai 2016 101.3 99.9
Juni 2016 101 99.9
Juli 2016 101.9 99.1
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.1 100.2
Des. 2016 102.9 98.3
Jan. 2017 102.7 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mars 2017 104 101.4
April 2017 103.6 101
Mai 2017 104.2 102.6
Juni 2017 104.3 102.5
Juli 2017 104.5 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.4 101.2
Okt. 2017 103.9 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.6 102.7
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mars 2018 105.6 102.4
April 2018 105.8 102.9
Mai 2018 106.1 105.2
Juni 2018 106 102.1
Juli 2018 106 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.8 102.3
Okt. 2018 106.8 102.3
Nov. 2018 107.1 102.8
Des. 2018 106.6 101.9
Jan. 2019 107.3 103.3
Feb. 2019 107.8 101.5
Mars 2019 108 102.5
April 2019 108.4 104.1
Mai 2019 107.7 102.8
Juni 2019 108.9 102.4
Juli 2019 108.6 103.2
Aug. 2019 108.9 103.2
Sep. 2019 109.1 103.2
Okt. 2019 108.8 102.4
Nov. 2019 109.7 103.4
Des. 2019 108.8 101.4
Jan. 2020 109.7 101.7
Feb. 2020 110.2 103.5
Mars 2020 99.2 102.5
April 2020 87.6 107.3
Mai 2020 105 110.4
Juni 2020 110.9 116.6
Juli 2020 109.1 117.4
Aug. 2020 113.6 111.7
Sep. 2020 111.8 112.1
Okt. 2020 113.6 113.5
Nov. 2020 107.6 116.8
Des. 2020 109.7 110.1
Jan. 2021 104 110
Feb. 2021 107.1 109.7

Utvidelse av statistikken og navnebytte

Detaljomsetningsindeksen har skiftet navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjon av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområdet G Varehandel, reparasjon av motorvogner i Standard for næringsgruppering 2007. I første omgang publiseres verdiindekser for 45 og 46 i Statistikkbanken, men i de kommende månedene vil volumindekser og sesongjusterte tall for nye næringer også bli publisert. Les mer om endringene her. Kortnavnet «doi» er beholdt slik at lenker til www.ssb.no/doi er uendret.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Forskjeller mellom Varehandelsindeksen og Varekonsumindeksen

Næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner fra Varehandelsindeksen inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i det som Varehandelsindeksen publiserer for 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens Varehandelsindeksen sitt aggregat for detaljhandel beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.