294041
/utdanning/statistikker/introinnv/aar-deltakere
294041
statistikk
2017-06-27T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
introinnv, Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram, introduksjonsstønadVoksenopplæring , Utdanning, KOSTRA, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Offentlig sektor
true

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

24 000

deltakere i introduksprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter alder og kjønn
2016
DeltakereKjønnProsentandel
I altMennKvinnerMennKvinner
I alt23 96114 7029 25961,438,6
18-25 år6 5044 3302 17466,633,4
26-35 år11 0016 6164 38560,139,9
36-45 år4 7102 7002 01057,342,7
46-55 år1 55791764058,941,1
56 år eller eldre1891395073,526,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter fødeland og kjønn
2016
Deltakere (personer)Deltakere (Prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
Alle land23 96114 7029 2591006139
Av dette:
Russland11642741003664
Eritrea7 0574 8792 1781006931
Etiopia1 1256015241005347
Kongo210961141004654
Libya6753141007921
Nigeria5912471002080
Somalia3 4301 5771 8531004654
Sudan1 4041 0083961007228
Uganda6042181007030
Afghanistan9893636261003763
Irak3181551631004951
Iran5452353101004357
Kina13961781004456
Libanon5523321004258
Myanmar5521341003862
Pakistan5016341003268
Palestina7327461003763
Saudi-Arabia11468461006040
Syria7 5045 1642 3401006931
Usbekistan6037231006238

Tabell 2 
Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalg programkommuner (mer enn 100 deltakere)

Deltakere i introduksjonsprogrammet, etter kjønn og utvalg programkommuner (mer enn 100 deltakere)
2016
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt23 96114 7029 2591006139
Av dette:
0105 Sarpsborg168100681006040
0106 Fredrikstad227131961005842
0213 Ski157101561006436
0219 Bærum3802311491006139
0220 Asker15595601006139
0231 Skedsmo2261201061005347
0301 Oslo kommune1 5649306341005941
0403 Hamar10260421005941
0417 Stange11669471005941
0501 Lillehammer16195661005941
0502 Gjøvik15894641005941
0534 Gran12457671004654
0602 Drammen3151961191006238
0604 Kongsberg11079311007228
0605 Ringerike148101471006832
0701 Horten13784531006139
0704 Tønsberg164100641006139
0706 Sandefjord (-2016)15688681005644
0709 Larvik17198731005743
0805 Porsgrunn15182691005446
0806 Skien2511471041005941
0807 Notodden11470441006139
0904 Grimstad179107721006040
0906 Arendal254175791006931
1001 Kristiansand6024041981006733
1002 Mandal12274481006139
1101 Eigersund10670361006634
1102 Sandnes215131841006139
1103 Stavanger3502011491005743
1106 Haugesund202120821005941
1127 Randaberg10467371006436
1130 Strand10570351006733
1149 Karmøy13178531006040
1201 Bergen1 0567123441006733
1420 Sogndal11059511005446
1502 Molde2251161091005248
1504 Ålesund13561741004555
1505 Kristiansund12969601005347
1563 Sunndal12074461006238
1601 Trondheim8465542921006535
1702 Steinkjer14298441006931
1703 Namsos11260521005446
1714 Stjørdal12569561005545
1719 Levanger10863451005842
1721 Verdal10848601004456
1804 Bodø2721381341005149
1865 Vågan12177441006436
1902 Tromsø3532191341006238
1903 Harstad210133771006337
1931 Lenvik11074361006733
2003 Vadsø11862561005347

Tabell 3 
Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og programstatus ved utgangen av året

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og programstatus ved utgangen av året
2016
DeltakereProsent
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt23 96114 7029 259100100100
Ingen registrering401822000
Avsluttet på grunn av endt program3 8432 0911 752161419
Avsluttet på grunn av lønnet arbeid37929188221
Avbrutt på grunn av flytting1145262001
Stans/avbrutt på grunn av uteblivelse956926000
Permisjon på grunn av fødsel/adopsjon47910469205
Annen permisjon (inkl. sykdom/helse)24687159112
Avsluttet på grunn av overgang til utdanning425265160222
Deltakelsen er ikke avsluttet i løpet av rapporteringsåret18 13411 6976 437768070
Stans/avbrutt på grunn av sykdom744628000
Stans/avbrutt av andre årsaker1327656111

Tabell 4 
Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter kjønn og tiltak
2016
Deltakere (personer)Deltakere (prosent)
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt23 96114 7029 259100100100
Norskopplæring med samfunnskunnskap21 58813 2518 337909090
Språkpraksis7 6594 8142 845323331
Godkjenning av utdanning610428182332
Arbeid (offentlig, fom 2011 inkl Arbeid privat)1 4951 097398674
Arbeidspraksis3 4492 3441 105141612
Yrkesprøving26319865111
Kurs i regi av kommune/stat7 9014 7993 102333334
Grunnskole/fag i grunnskolen4 1802 6431 537171817
Fag i videregående skole904649255443
Annet10 5606 4144 146444445

Om statistikken

Statistikken omfatter mottakere av introduksjonsstønad med opplysninger om innhold i deres introduksjonsprogram og status i programmet ved utgangen av året. Tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet. Deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning følges i fem år.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Deltaker

Person som i løpet av referanseåret har vært registrert av en kommune som deltaker i introduksjonsprogrammet.

Tidligere deltaker

Tidligere deltaker er personer som har avsluttet eller av ulike grunner avbrutt introduksjonsprogrammet et gitt år, og er registrert bosatt i Norge i november året etter.

Introduksjonsstønad

Introduksjonsstønad er den ytelsen deltakeren i introduksjonsprogrammet får fra kommunen, til dekking av livsopphold i programperioden. Stønaden er på årsbasis lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). Deltakere under 25 år får 2/3 stønad. Stønaden er skattepliktig, og dersom deltakeren har fravær fra opplæring og tiltak, uten gyldig grunn, blir vedkommende trukket i stønaden time for time. Stønaden er lik for alle og ikke behovsprøvd. Dette vil si at den ikke blir avkortet mot barnetrygd, kontantstøtte og så videre. Stønaden reduseres heller ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som følge av formue. I den utstrekning lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres stønaden tilsvarende den tid arbeidet tar. Ytelser fra folketrygden som sykepenger og dagpenger blir likevel avkortet.

Tiltak i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges for personer som har behov for grunnleggende kvalifisering og programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

I tillegg til vanlig norskundervisning tilbys også tiltak som er utenom tradisjonell klasseromsundervisning, for eksempel språkpraksis på en arbeidsplass. Språkpraksis er en del av norskopplæringen hvor deltakerne deler av uka utplasseres på en arbeidsplass for å få praktisere norsk språk i autentiske omgivelser.

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet kan være arbeidstrenings eller andre tiltak i regi av NAV, yrkesprøving, dataopplæring, fag i grunnskole eller videregående skole osv. Yrkesprøving er en metode for realkompetansevurdering som dokumenterer både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandske besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Personer med flyktningbakgrunn

Personer som har kommet til Norge av fluktgrunner og familiegjenforente til disse. Barn født av personer med flykningbakgrunn etter at foreldrene kom til Norge, er ikke regnet med. Asylsøkere er heller ikke regnet med.

Fødeland er hovedsakelig mors bosted da personen ble født.

Sysselsatt / utdanning er satt sammen av dem som er registrert som sysselsatte, dem som er registrert under utdanning samt dem som er registrert med en kombinasjon av sysselsetting og utdanning. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Registrert ledig / på tiltak består av dem som er registrert arbeidsledige hos NAV og dem som deltar på ordinært arbeidsmarkedstiltak.

Annen eller ukjent status inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer med nedsatt arbeidsevne som er på tiltak i regi av NAV, langtidssykemeldte og mottakere av økonomisk sosialhjelp. Ukjent status vil si at de ikke er registrert i noen av de tilgjengelige datakildene vi bruker i statusrapporteringen for arbeidsmarkedstilknytning. Disse personene er dermed heller ikke sysselsatt, under utdanning, registrert ledige eller på arbeidsmarkedstiltak.

 

 

 

Standard klassifikasjoner

Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars utenlandske fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge (000) som landbakgrunn. Når begge foreldre er født i utlandet, er de i de aller fleste tilfelle født i samme land. I tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det altså mors fødeland som blir valgt.

Kommune er i denne sammenhengen bostedskommunen til programdeltakeren.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, fylke, kommuner og bydeler i Oslo. For tidligere deltakere, også fordeling etter næringsregioner.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Filer på individnivå med data blir bearbeidet og langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Med lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) ble introduksjonsprogram og -stønad til nyankomne innvandrere innført som obligatorisk ordning for kommunene fra og med 1. september 2004. Før ordningen ble gjort obligatorisk, hadde et økende antall kommuner ulike former for prøveordninger.

Formålet med introduksjonsloven er å styrke innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. I lovens § 2 fastsettes hvem som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Det er personer med flyktningbakgrunn, familiegjenforente til disse og personer som etter samlivsbrudd har fått opphold på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet. Videre må personen være mellom 18 og 55 år og ha behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og kan som hovedregel vare inntil to år. Programmet kan i særlige tilfeller vare i inntil tre år. Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Deltakelse i introduksjonsprogrammet gir den enkelte krav på å motta introduksjonsstønad som på årsbasis er lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens organisasjon (KS), kommuner, forskere, studenter og media. Statistikk basert på KOSTRA-data er ment å skulle gi styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner, til bruk for befolkning og media, kommunene selv og for statlige styringsorgan. 

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

KOSTRA - kommune Stat Rapportering - hovedside: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: https://www.ssb.no/innvbef/

Innvandrere etter innvandringsgrunn: https://www.ssb.no/innvgrunn/

Lovhjemmel

Opplysningene om introduksjonsordningen hentes inn av Statistisk sentralbyrå, jamfør lov av 4. juli 2003 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Statistisk sentralbyrå vil med hjemmel i Lov om offisiell statistikk av 16. juni 1989 nr 54, om offisiell statistikk § 2-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Deltakere

Statistikken for deltakelse i introduksjonsordningen omfatter opplysninger om hver enkelt mottaker av introduksjonsstønad i kommunene. Statistikken omfatter alle som mottar introduksjonsstønad i det aktuelle året. Den har opplysninger om mottakerens kjønn, alder, sivilstand, start og stoppdato for deltakelse i introduksjonsordningen, hvilke tiltak vedkommende har deltatt i det aktuelle året, status i programmet ved utgangen av året (avsluttet/avbrutt, permisjon eller er fortsatt i program), hvilke måneder personen har mottatt introduksjonsstønad samt totalt stønadsbeløp dette året.

Tidligere deltakere

Opplysninger om tidligere deltakere i introduksjonsordningen omfatter de som avsluttet eller av ulike grunner avbrøt programmet et gitt år. Deretter følger vi deres status på arbeidsmarkedet og i utdanning i de følgende fem årene.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på registrering av deltakere i introduksjonsordningen i KOSTRA-skjema 11B. Filene er deretter koblet til befolkningsfiler av 31.12. rapporteringsåret.

Fulltelling, det vil si at alle de kommuner som har deltakere i ordningen er ment å rapportere til SSB.

Tidligere deltakere

For tidligere deltakere, blir opplysningene videre sammenstilt med System for persondata (SFP), der informasjon fra en rekke registre er sammenstilt. Registerdata har tellingsdato i november hvert år og inneholder opplysninger om hvorvidt en person er sysselsatt, registrert arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, under utdanning, eller kan knyttes til noen typer offentlige ytelser eller tiltak. En person kan på tellingstidspunktet ha mer enn én status samtidig, for eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse. I denne artikkelen har det vært et poeng å se på hvor mange som er i aktivitet, og vi har sett på aktivitetene sysselsetting og utdanning i tillegg til kombinasjonen sysselsatt/utdanning. Følgende prioritering er gjort: Dersom en person er registrert arbeidsledig, men også er under utdanning, regnes vedkommende som under utdanning og ikke som arbeidsledig. Når det gjelder de andre statusene, for eksempel helserelaterte ytelser og sosialhjelp, er det mange som har disse i kombinasjon med blant annet arbeid, utdanning eller registrert arbeidsledig. I slike tilfeller er arbeid og annen aktivitet, samt registrerte arbeidsledige, prioritert.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data er innsamlet fra kommunene gjennom KOSTRA. De fleste kommuner har egne fagsystemer hvor data hentes fra, mens noen kommuner rapporterer inn på elektronisk skjema. Etter foreløpig publisering 15. mars mottar kommunene oversiktstabeller og feillister for sine respektive kommuner og kommenterer på disse. Reviderte tall publiseres i KOSTRA 15. juni. Videre er alle deltakere med gyldig fødselsnummer koblet til befolkningsfiler av 31.12 ved utgangen av rapporteringsåret. Det er bare laget statstikk over personer som er bosatt i Norge ved utgangen av året.

Det gjennomføres fødselsnummerkontroller, samt logiske sumkontroller. I tillegg til de kontrollene som blir utførte i DSF, utfører SSB kontroller for statistiske formål.

Tidligere deltakere, avgangskohort

For å tildele tidligere deltakere en avgangskohort, er følgende bearbeiding gjort: (a) Alle deltakere i introduksjonsprogrammet som i KOSTRA har status som avsluttet eller avbrutt på slutten av året, tas innledningsvis med i populasjonen. (b) Kun de som faktisk har avsluttet, som ikke er borte fra programmet bare midlertidig, skal regnes med til kohorten. Populasjonen blir derfor sjekket mot de som deltok i programmet det påfølgende året. (c) Kvinner som avbryter programmet fordi de får barn rett etter avbrutt program eller av ulike grunner ikke kommer tilbake i programmet etter endt permisjon, blir lagt til neste kohort. På denne måten gis de ett år med omsorgspermisjon før de kommer med i statistikken. 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke presentert dersom færre enn 4 enheter ligger til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble publisert for første gang i 2006 for statistikkåret 2005.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i sammenheng med innsamling og bearbeiding av data kan forekomme. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlinga etc. Det er gjort et omfattende arbeid for å minimalisere slike feil, så i statistikksammenheng kan man som hovedregel se bort fra slike.

Det skal i utgangspunktet ikke være utvalgsfeil da dette er en fulltelling.

Revisjon

Ikke relevant.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB