Statistikkområde

Utdanning: Høyere utdanning

Alt innhold for delområdet høyere utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret?

  Flere som fullførte en lavere grad på universitets- og høgskolenivå våren 2020, valgte videre studier med en gang enn før koronapandemien.

  Artikkel
 • Fullførte bachelor- og masterutdanninger

  I 2020 ble det fullført 54 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler. 59 prosent av disse var bachelorutdanninger, 27 prosent var masterutdanninger.

  Artikkel
 • Rekordmange studenter i 2020

  Annerledesåret 2020 så den største veksten i antall studenter de siste 5 årene. Antall studenter nådde 306 400, 10 200 flere enn året før. Det er særlig én aldersgruppe som står for økningen.

  Artikkel
 • Søkere som ikke benytter studieplassen

  Rapporter 2021/09

  Hvert år velger en markant andel av søkere med tilbud om studieplass i universitets- og høgskoleutdanning gjennom Samordna opptak å ikke benytte plassen.

  Publikasjon
 • Veiene inn til høyere utdanning

  Rapporter 2021/06

  Det finnes ulike veier inn til høyere utdanning i Norge. Å komme direkte fra videregående skoler er en av de mest vanlige veiene.

  Publikasjon
 • Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden

  Blant studenter i de nordiske landene i vårsemesteret 2019 hadde kun en liten andel hatt et praksisopphold i utlandet. Masterstudenter har større sannsynlighet for å ha hatt et slikt opphold enn bachelorstudenter i samtlige nordiske land. Betydnin...

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2021

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • 7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år

  Av studentene som startet på en universitets- eller høgskoleutdanning for første gang i 2011, fullførte 68 prosent en grad i løpet av åtte år. De yngste studentene er flinkest til å fullføre studiene.

  Artikkel
 • Studiebyer i Norden

  Rapporter 2020/28

  Resultater fra Eurostudent VI har blitt brukt til en rekke sammenligninger av studentenes situasjon i ulike land. I denne rapporten bruker vi resultater aggregert på bynivå og sammenligner 10 studiebyer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Publikasjon
 • Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge?

  Rapporter 2020/21

  I denne rapporten ser vi på innvandrere som fullførte en bachelor- eller mastergrad ved norske utdanningsinstitusjoner i kalenderårene 2007 og 2012 og hvordan deres status var fem år senere.

  Publikasjon
 • Kvinner tar flere studiepoeng enn menn

  61 prosent av kvinnene i ordinære heltidsstudier ved universitet- og høgskoler avla minst 60 studiepoeng i studieåret 2018/2019. For menn var tilsvarende andel 54 prosent.

  Artikkel
 • Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

  Stenging av utdanningsinstitusjonene har ført til at barn og unge går glipp av tradisjonell undervisning.. En ny analyse viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kr...

  Artikkel
 • Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

  Rapporter 2020/15

  Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

  Publikasjon
 • Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter

  Mange studenter i Norge jobber ved siden av studiene, og under «korona-krisen» kan flere stå i fare for å miste viktige arbeidsinntekter. Spesielt blant internasjonale studenter utgjør jobbinntekter en stor andel av de totale inntektene.

  Artikkel