Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter

Publisert:

Mange studenter i Norge jobber ved siden av studiene, og under «korona-krisen» kan flere stå i fare for å miste viktige arbeidsinntekter. Spesielt blant internasjonale studenter utgjør jobbinntekter en stor andel av de totale inntektene.

Norge er blant landene i Europa med størst andel studenter som har betalt arbeid ved siden av studiene. Resultater fra Eurostudent VII-undersøkelsen, som ble gjennomført i 2019, viser at 53 prosent av norske studenter jobber gjennom hele semesteret. Ytterligere 19 prosent jobber av og til, og kun 28 prosent har ikke betalt arbeid ved siden av studiene.

Internasjonale studenter som tar en hel grad i Norge utgjør 6,4 prosent av studentpopulasjonen. Også blant denne gruppen er det vanlig å ha betalt arbeid ved siden av studiene. Andelen som jobber gjennom hele semesteret er med 51 prosent omtrent like stor som blant de norske studentene, og kun 26 prosent av de internasjonale studentene i Norge jobber ikke i det hele tatt i semesteret.

Figur 1. Andel studenter som har betalt arbeid gjennom hele semesteret

Norske studenter Internasjonale studenter
Jobber ikke 28.40 26.40
Jobber av og til 18.50 22.30
Jobber gjennom hele semesteret 53.20 51.30

Hva er en internasjonal student i Eurostudent VII?

En internasjonal student er i denne undersøkelsen definert som en student som har oppnådd generell studiekompetanse i et annet land enn Norge. Målgruppen for undersøkelsen er studenter som studerer fast ved en utdanningsinstitusjon ved datainnsamlingstidspunktet. Internasjonale studenter som studerer ett eller to semestre i Norge er ikke inkludert i målgruppen. Internasjonale studenter omfatter derfor kun studenter som tar en hel grad i Norge. Denne gruppen utgjør 6,4 prosent av alle studentene i Norge.

Jobbinntekter viktig for internasjonale studenter

Jobbinntekt er – i tillegg til studiestøtte – en viktig inntektskilde for studenter i Norge. Norske studenter som jobber gjennom hele semesteret har en medianinntekt på 18 000 kroner i måneden. Medianinntekten til internasjonale studenter i samme gruppe er noe høyere, med 20 000 kroner i måneden. Blant studenter som jobber av og til, er tilsvarende beløp henholdsvis 12 000 og 12 400 kroner.

Figur 2. Månedlig inntekt og inntekt fra betalt arbeid, median. Studenter som har betalt arbeid ved siden av studiene

Inntekt fra betalt arbeid Totalinntekt
Internasjonale studenter 4100 12400
Norske studenter 3000 12000
Jobber av og til
Internasjonale studenter 12000 20000
Norske studenter 10000 18000
Jobber gjennom hele semesteret

Men hvor mye utgjør arbeidsinntekten, som studentene nå kan stå i fare for å miste? Median arbeidsinntekten til norske studenter med betalt arbeid gjennom hele semesteret er 10 000 kroner i måneden. Blant internasjonale studenter er beløpet imidlertid større med 12 000 kroner i måneden. Også blant studenter som jobber av og til, ser vi at arbeidsinntekten er større blant internasjonale studenter, med 4 100 kroner i måneden sammenlignet med 3 000 blant norske studenter.

Dette innebærer også at arbeidsinntekten utgjør en noe større andel av den totale inntekten blant de internasjonale studentene i Norge som jobber ved siden av studiene. Noe som trolig bidrar til at jobbinntektene er ekstra viktige for internasjonale studenter i Norge, er at ikke alle har krav på studiestøtte. Det er ikke alltid gode ordninger for studiestøtte i hjemlandet til disse studentene. Blant norske studenter er det i underkant av 80 prosent som mottar slik støtte –blant internasjonale studenter er tilsvarende andel kun 50 prosent, og de er derfor i større grad avhengige av andre inntektskilder.

Spørreundersøkelsen Eurostudent VII

Eurostudent er en spørreundersøkelse som gjennomføres blant studenter i ulike europeiske land. Formålet med undersøkelsen er å samle inn komparative data om studenter og høyere utdanning i Europa. Dette inkluderer ikke bare studenters studiesituasjon, men også deres økonomiske situasjon og bosituasjon.

Norge deltok i undersøkelsen for første gang da den tredje runden ble gjennomført i perioden 2004-2007. Den syvende runden av undersøkelsen gjennomføres i perioden 2019-2021 med rundt 30 deltakende land. Av 24 000 studenter i det norske utvalget var det 46,5 prosent som svarte på undersøkelsen.

Internasjonale resultater fra Eurostudent VII vil bli publisert i 2021.

Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver for undersøkelsen Eurostudent VII.

 

Den europeiske studentundersøkelsen

Kontakt