Rapporter 2020/15

Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

I denne rapporten har vi tatt sikte på å vurdere kostnadene av dette tiltaket gjennom hele utdanningssystemet, dvs. fra barnehage til universitets- og høyskolesektoren. Videre har vi forsøkt å beregne kostnader av at foreldre med yngre barn mister produktivitet og arbeidstid ettersom de må passe barn som ikke kan være i barnehage og på skole.

Øvelsen vi gjennomfører her er svært krevende ettersom det er flere ukjente forhold som trolig heller aldri vil bli kjent, for eksempel hvilke arbeidstagere som har mulighet til å jobbe hjemmefra, eller hvor effektiv fjernundervisning er på ulike alderstrinn eller på tvers av skoler. I tillegg er det per dags dato en mengde forhold det ikke er samlet inn data på. Blant annet kan vi ikke identifisere hvilke individer som har blitt permitterte eller mistet jobben. Samlet fører disse utfordringene til at analysen må bygge på en rekke antakelser. For å unngå en overestimering av kostnadene har vi valgt å legge til grunn de mest konservative forutsetningene i beregningene. Det er derfor sannsynlig at de reelle kostnadene overstiger våre estimater.

Rapporten er delt i tre hoveddeler. I første del gjennomgår vi et utvalg av tidligere relevant vitenskapelig litteratur og forklarer hvilke overordnede antakelser vi benytter i beregningene. Deretter viser vi estimerte samfunnsøkonomiske tap av tapt studieprogresjon i høyere utdanning, og læringstap i barnehage og skole. Beregningene viser at tiltakene fører til et tap i høyskole- og universitetssektoren på 2,2 milliarder kroner. Dette tapet kommer utelukkende av at et lite utvalg av studentene (5 prosent) får forsinket progresjon. Videre finner vi at den økonomiske kostnaden per dag av at skoler og barnehager er stengt er på omtrent 1,7 milliarder kroner, som er fordelt mellom tap av produktivitet for foreldre med unge barn og redusert livsløpsinntekt på grunn av tapt læring for de som er i utdanningsløpet i dag. Dersom skolene forblir stengt ut skoleåret tyder våre anslag på at totale kostnader kan komme opp i 77,7 milliarder kroner.

Om publikasjonen

Tittel

Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

Ansvarlig

Martin E. Andresen, Simon S. Bensnes og Sturla A. Løkken

Serie og -nummer

Rapporter 2020/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Finansdepartementet

Emner

Høyere utdanning, Konjunkturer, Grunnskoler, Barnehager, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1111-4

ISBN (trykt)

978-82-587-1110-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

22

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt