Kvinner tar flere studiepoeng enn menn

Publisert:

61 prosent av kvinnene i ordinære heltidsstudier ved universitet- og høgskoler avla minst 60 studiepoeng i studieåret 2018/2019. For menn var tilsvarende andel 54 prosent.

Det er velkjent at flere kvinner enn menn fullfører utdanning ved norske universiteter og høgskoler. Kjønnsforskjellene er imidlertid mindre belyst når det gjelder oppnådde studiepoeng. Oppnådde studiepoeng kan være en god indikator på hvordan studentene presterer under studiene, også på tvers av kjønn.

Den årlige statistikken Studiepoeng og fullført høyere utdanning gir blant annet informasjon om antall studiepoeng ordinære heltidsstudenter i snitt oppnår hvert studieår.

Nye tall viser at andelen blant kvinner som oppnådde minst 60 studiepoeng var klart høyere enn menn i studieåret 2018/2019. I tillegg var andelen blant menn som ikke oppnådde noen studiepoeng høyere sammenlignet med kvinner. Dette betyr at kvinner i større grad dekker årlig studieprogresjonskrav, og at menn i større grad dropper ut, stryker eller ikke oppfyller krav som stilles for å bestå emner eller kurs ved universitet- og høgskoler.

Figur 1. Andel ordinære heltidsstudenter med ulike oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge, etter kjønn. Skoleåret 2018/2019

Studiepoeng Kvinner Menn
Null studiepoeng 5.6 8.6
1-29 studiepoeng 6.6 9.1
30-59 studiepoeng 27.2 28.9
≥ 60 studiepoeng 60.6 53.5

Kjønnsforskjellene varierer lite med fagfelt

Fordeler vi studentene etter fagfelt endres kjønnsmønsteret for studiepoeng i liten grad. Andelen blant kvinner som oppnådde minst 60 studiepoeng i studieåret 2018/2019 er høyere innenfor alle fagområder sammenlignet med andelen blant menn, utenom primærnæringsfag hvor andelen blant menn er knapt høyere. Selv i tekniske- og naturvitenskapelige fag, hvor menn ofte er overrepresentert i studentmassen, er andelen kvinner med minst 60 studiepoeng 4,4 prosentpoeng høyere enn for menn.

Figur 2. Andel ordinære heltidsstudenter med minst 60 studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge, etter fagfelt og kjønn. Skoleåret 2018/2019

Menn Kvinner Begge kjønn
Økonomiske og administrative fag 43.5 45.5 44.5
Humanistiske og estetiske fag 47.5 53.2 50.8
Samfunnsfag og juridiske fag 51.9 57.2 55.2
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 53.8 58.2 55.2
Primærnæringsfag 63.6 62.4 63
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 64.2 68.1 66.9
Helse-, sosial- og idrettsfag 63.4 68.9 67.7
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 68.5 73.8 70.5

Andelen studenter blant begge kjønn med minst 60 oppnådde studiepoeng er størst i samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag, med et snitt på 70,5 prosent. I økonomiske og administrative fag er andelen minst, med et snitt på 44,5 prosent.

Positiv utvikling over tid

Det er en positiv utvikling i oppnådde studiepoeng over tid, både for menn og kvinner. Andelen blant menn og kvinner med minst 60 studiepoeng har gått fra henholdsvis 47,4 og 53 prosent i studieåret 2008/2009 til 53,5 og 60,6 prosent i 2018/2019. Samtidig har andelen blant begge kjønn med null studiepoeng sunket betydelig siden 2008/2009.

Figur 3. Andel ordinære heltidsstudenter med null og minst 60 studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge, etter kjønn. Skoleår 2008/2009-2018/2019

Studieår Menn, 0 studiepoeng Kvinner, 0 studiepoeng Menn, ≥ 60 studiepoeng Kvinner, ≥ 60 studiepoeng
2008/2009 12.1 10.2 47.4 53
2009/2010 11.1 8.8 49.4 55.1
2010/2011 11 8.8 49.2 54.3
2011/2012 10.9 8.9 48.7 53.9
2012/2013 8.7 6.1 50.2 56.1
2013/2014 10.6 6.8 50.6 58
2014/2015 11.1 6.5 50.6 58.6
2015/2016 9.6 6.4 51.7 58.4
2016/2017 9.3 6.4 52.1 58.9
2017/2018 9.1 5.9 52.7 59.9
2018/2019 8.6 5.6 53.5 60.6

Faktaside

Kontakt