Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Snart i mål med transportmålet for 2020

  I 2015 hadde Norge en fornybarandel i transport på nesten 9 prosent og vi har dermed nesten nådd målet for 2020. Dette til tross for en svært lav fornybarandel i transport opprinnelig.

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Europa

  Transport står for rundt en tredel av energiforbruket i Europa. Transportsektoren er i overveiende grad avhengig av fossile brensler, og utslippene av klimagasser øker dermed om lag parallelt med økningen i energiforbruk. Andelen oljebaserte energ...

  Artikkel
 • Bruk av biodrivstoff i transport

  Forbruket av biodrivstoff i Norge mer enn doblet seg fra 2015 til 2016. I EU28 var det en jevn vekst i forbruket av biodrivstoff frem til 2012. Etter dette svinger forbruket en del fra år til år.

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Norge

  Den totale innenlandske energibruken til transportformål har vært relativt stabil i perioden 2010-2016. De siste årene har det vært en marginal nedgang i dette forbruket, fra 57 terawattimer (TWh) i 2012 til 55 TWh i 2016.

  Artikkel
 • Prisvekst på all veitransport

  Prisene på all kollektivtransport i Norge har steget mer enn utviklingen i konsumprisindeksen. Transport med buss og taxi er den transportformen som har steget desidert mest, også sammenliknet med andre europeiske land. Prisene på kollektivtranspo...

  Artikkel
 • Avgifter knyttet til transport

  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner ble redusert med 3,5 prosent fra 2014-2015.

  Artikkel
 • Godset likt fordelt mellom båt, bil og røyrleidning

  Godstransport i Noreg fordeler seg jamt på båtar, bilar og røyrleidningar målt i tonnkilometer. Samanlikna med andre europeiske land utfører bil og jarnbane mindre av total transport. Frakt med båt er på same nivå som i resten av Europa. Røyrleidn...

  Artikkel
 • Halvparten køyrer framleis på diesel

  Sjølv om halvparten av bilane framleis går på diesel, fremjar avgifter og teknologisk utvikling overgang til elektrisitet og bensin. Tilgangen og alderen til bilar i Noreg skil seg lite frå det europeiske gjennomsnittet.

  Artikkel
 • Køyrer nest mest i Europa

  Bilen dominerer persontransporten både i Noreg og andre europeiske land. Nordmenn køyrer nest mest bil og har den lågaste delen kollektivtransport.

  Artikkel
 • 48 trafikkdrepte i første halvår

  48 personer har mistet livet i veitrafikkulykker i første halvår 2017. Dette er 14 færre enn i de første seks månedene i fjor og 36 færre enn gjennomsnittet for tilsvarende tidsrom i tiårsperioden 2007-2016.

  Artikkel
 • Byggekostnadene for veganlegg opp 3,5 prosent

  Kostnadene for bygging av veganlegg økte med 3,5 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. I samme periode økte kostnadene for drift og vedlikehold av veger med 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel
 • 11 omkom på veiene i mai

  I mai omkom 11 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 4 flere enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007–2016 har det i gjennomsnitt omkommet 15 personer i mai.

  Artikkel
 • Halvparten er tomkjøring

  Drosjene kjørte 52,8 prosent av alle kilometer med passasjer i 2016. Det var en nedgang på 0,2 prosent fra fjoråret og 0,6 prosent sammenlignet med 2014. 

  Artikkel
 • Vanskelig jernbaneår

  Godsmengden transportert internt i Norge var på 10,7 millioner tonn i 2016, tilnærmet uendret fra året før. Samtidig stoppet mange års passasjervekst nesten helt opp grunnet streik i oktober.

  Artikkel