Sterkest vekst i bussnæringen

Publisert:

Kollektivtransporten hadde 3,8 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 2,6 prosent. Bussnæringen frakter desidert flest passasjerer og hadde den sterkeste passasjerveksten.

Bussnæringen som fraktet 86 millioner passasjerer, hadde 4,8 millioner, eller 5,9 prosent, flere påstigninger i 3. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode året før. Sporvei/forstadsbane med sine 42 millioner passasjerer økte med 2,3 prosent, mens bruken av passasjerbåt var nesten uendret med rundt 3 millioner påstigninger. Flere aktører melder om overgang til automatisk passasjertelling i 2017. Dette må tas i betraktning ved sammenligning av passasjertall bakover i tid.

Større inntekter for alle

Samlede billettinntekter økte med 118 millioner, eller 3,5 prosent, til 3 496 millioner fra 3. kvartal 2016 til samme periode i 2017. Over 50 prosent av den økte brukerbetalingen gikk til jernbanen, mens båtnæringen bare stod for 7 prosent av økningen, viser nye tall i Kollektivtransport. Det resterende var omtrent jevnt fordelt på bussnæringen og sporvei/forstadsbane.

Store forskjeller mellom fylkene

Av 83 millioner passasjerer med fylkeskommunale bussruter var nesten 10 prosent gratis skoleskyss. I Nord-Trøndelag var 82 prosent elevreiser, mens i det sammenslåtte «kollektivtransportfylket» Akershus og Oslo utgjorde dette bare om lag 1 prosent. I Oslo påvirkes andelen av at det er den enkelte skole som kjøper skyssen, og disse regnes derfor som ordinære reiser i undersøkelsen.

I Sogn og Fjordane er gjennomsnittlig billettinntekt per påstigning 38 kroner, omtrent 3 ganger så mye som i Hordaland. Dette tyder på lengre reiser og mindre bruk av periodekort i Sogn og Fjordane, men noe av forskjellen kan også komme fra takstforskjeller.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 157432
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 145022 148840
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158484

Endring i metode for telling av passasjerer

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering på antall reiser på jernbane på Østlandet og for buss og sporvei/forstadsbane i Hordaland. Dette er en endring og forbedring av metode for passasjertellinger som medfører en endring i antall reiser for disse transportformene i de nevnte områdene. Antall reiser fra og med 2017 vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

Skjema

Datafangsten er flyttet til Altinn og samtidig er skjemaene betydelig endret. Viktigste endring er at alt nå hentes fra primærkilden, dvs. at påstigninger, passasjerkm, billettinntekter og offentlige kjøp nå hovedsakelig hentes fra fylkeskommunen.

Geografisk inndeling

Fylkeskommunale bussruter er fordelt på fylke og passasjerbåtrutene presenteres på landsdelsnivå.

 

Kontakt