Sterk økning i kollektivbruken

Publisert:

Persontransporten med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

Den sterke veksten i bruk av kollektivtransport fortsatte i 2016, viser nye tall fra statistikken Innenlandske transportytelser. Målt i personkilometer økte transporten med jernbane, sporvei og rutebil med 5 prosent fra 2015 til 2016, ikke minst som følge av at 25 millioner flere passasjerer reiste kollektivt i løpet av året.

Flere tar trikk og bane

Relativt sett er det persontransporten med forstadsbaner og sporveier som har økt mest de siste årene. Siden 2010 har persontransportarbeidet for de skinnegående transportmidlene i byene økt med 42 prosent, fulgt av jernbane med 19 prosent og rutebiler med 11 prosent flere personkilometer i året.

Figur 1. Innenlandsk persontransport¹ på vei og bane, etter type transport. Indeks, 2010 = 100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jernbanetransport 100 98 99 105 111 115 119
Forstadsbaner og sporveier 100 102 106 118 121 130 142
Rutebiler 100 98 97 95 98 105 111
Personbiler 100 102 103 104 107 109 110

I absolutte tall er det imidlertid rutebilene som har hatt den største økningen i persontransportarbeid av de kollektive transportmidlene, blant annet som følge av at det var 55 millioner flere busspassasjerer i 2016 enn i 2010. Sporveiene og forstadsbanene fraktet på sin side 46 millioner flere passasjerer i 2016 enn i 2010, mens jernbanene fraktet 16 millioner flere passasjerer.

Personbilbruken flater ut

Til sammenligning viste bruken av personbil tegn til å flate noe ut i 2016, med en økning på 0,4 prosent i antallet personkilometer fra 2015. Den utstrakte bruken av personbil innebærer likevel at selv en beskjeden prosentvis økning kan føre til betydelig økt trafikk.

Målt i antallet personer økte personbilbruken med 17 millioner passasjerer i 2016, et tall som inkluderer både førere og passasjerer i personbilene. Siden 2010 har personbilbruken økt med 411 millioner passasjerer.

Figur 2. Innenlandsk persontransport¹, etter type transport. 2016. Prosent

2016
Sjøtransport 1% 1
Jernbanetransport mv. 6% 6
Veitransport 88% 88
Lufttransport 5% 5

Alt i alt sto veitransporten for 88 prosent av persontransportarbeidet innenlands i Norge i 2016, en andel som har vært stabil de siste årene. Deretter fulgte jernbane og annen skinnegående transport med 6 prosent, lufttransport med 5 prosent og sjøtransport med 1 prosent av det samlede persontransportarbeidet innenlands.

Mer godstransport på skinner

Godstransporten innenlands i Norge skjer hovedsakelig på veiene eller langs kysten når transporten av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet blir holdt utenfor. I 2016 sto veitransporten for 48 prosent av godstransportarbeidet innenlands målt i tonnkilometer, mens sjøtransporten langs kysten sto for 47 prosent og jernbanetransporten 5 prosent. Lufttransportens andel av godstransporten er svært liten.

Figur 3. Innenlandsk godstransport¹ medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport². 2016. Prosent

2016
Sjøtransport 47% 47
Jernbanetransport 5% 5
Veitransport 48% 48
Lufttransport 0% 0

På samme måte som for persontransport, har de ulike transportformenes andeler av det samlede godstransportarbeidet vært relativt stabile de siste årene. Fra 2015 til 2016 økte imidlertid godstransportarbeidet med jernbane med 8 prosent, mens tallene for både veitransport og sjøtransport viser en liten nedgang.

Siden 2010 har godstransporten med jernbane økt med 26 prosent målt i tonnkilometer, samtidig som sjøtransporten har økt med 17 prosent og veitransporten har økt med 14 prosent. Tallene for godstransport i denne artikkelen inkluderer kabotasjetransport.

Figur 4. Innenlandsk godstransport¹ medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport². Indeks, 2010 = 100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jernbanetransport 100 105 108 111 106 117 126
Veitransport 100 99 104 114 117 114 114
Sjøtransport 100 107 122 112 108 120 117

Måler bare transportert gods

For å sikre best mulig samsvar mellom de ulike transportformene, har beregningen av godsvekt og tonnkilometer for jernbane og bilferjer blitt endret til kun å omfatte vekten av det transporterte godset med emballasje fra og med publiseringen av 2016-tallene (egenvekten av kjøretøyer, containere og andre lastbærere blir ikke lenger regnet med). Tidsseriene for godstransport med jernbane og bilferjer har samtidig blitt revidert tilbake til og med 2010.

 

 

Kontakt