Lastebiler kjører mindre gods

Publisert:

Norske lastebiler fraktet i 1. kvartal 58,8 millioner tonn gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Dette er 2,3 prosent mindre enn i samme kvartal 2016. Transportarbeidet var på 5,1 milliarder tonnkilometer, som er om lag det samme som i tilsvarende kvartal i fjor.

I nasjonal transport med norskregistrerte biler gikk transportarbeidet ned med 2,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2016, viser statistikken over transport på norske lastebiler. Transportert godsmengde gikk også ned med 2,5 prosent i den samme perioden.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

3 av 10 kilometer uten last

Totalt kjørte norske lastebiler 27,6 millioner flere kilometer enn i 1. kvartal 2016. Av i alt 508 millioner kjørte kilometer ble 367 millioner kjørt med gods. Dette gav en tomkjøringsandel på 27,8 prosent, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
1. kvartal 2008 109.6 294.8
1. kvartal 2009 103.6 290.2
1. kvartal 2010 99.4 290.2
1. kvartal 2011 100.6 294.8
1. kvartal 2012 114.6 342.1
1. kvartal 2013 109.6 350.1
1. kvartal 2014 120.2 356.8
1. kvartal 2015 125.0 378.3
1. kvartal 2016 125.1 324.3
1. kvartal 2017 130.7 332.8

Massetransporten dominerer nasjonalt

Massetransportenutgjorde 56,8 prosent av den totale transportmengden i 1. kvartal 2017 og 23,9 prosent av det totale transportarbeidet. Andelen er betydelig lavere målt som tonnkilometer enn tonn transportert fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander. Antall tonnkilometer for transportert stykkgods dominerer transportarbeidet fordi det godset transporteres lenger.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 1. kvartal 2017

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 9.2% 5.3
Nærings- og nytelsesmidler 7.5% 4.3
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 8.9% 5.1
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 56.8% 32.6
Andre bearbeidete varer og stykkgods 17.6% 10.1

Figur 4. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 1. kvartal 2017

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 14.4% 643.3
Nærings- og nytelsesmidler 22.1% 987.4
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 9.8% 437.8
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 23.9% 1071.9
Andre bearbeidete varer og stykkgods 29.9% 1337.2

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variabler, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større enn at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

 

Kontakt