7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler

Publisert:

I 2016 ble det fraktet 16,6 millioner tonn gods på lastebiler inn og ut av Norge. Utenlandske lastebiler fra EU- og EØS-landene fraktet 71 prosent av dette godset.

Totalt ble det transportert 282,2 millioner tonn gods inn, ut og i Norge med norske og utenlandske lastebiler i 2016, viser statistikken over utenlandsk lasebiltransport. Utenlandske lastebiler stod for knapt 5 prosent av denne godsmengden.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde etter type kjøring

Kjøring til Norge fra bilens registreringsland Kjøring fra Norge til bilens registreringsland Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet Kabotasjekjøring i Norge
2007 51.4 28.1 14.2 6.4
2008 49.0 27.5 17.4 6.1
2009 45.5 27.3 22.5 4.7
2010 45.9 26.1 23.1 4.9
2011 43.8 26.2 23.0 7.1
2012 45.2 23.1 24.6 7.1
2013 33.7 20.0 35.7 10.6
2014 31.2 21.4 34.7 12.7
2015 35.9 18.2 35.9 10.0
2016 31.4 20.8 36.2 11.6

Økt transportarbeid med utenlandske biler

Det samlede transportarbeidet i Norge, og mellom Norge og utlandet, var på i alt 30,3 milliarder tonnkilometer i 2016. Transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler i forbindelse med turer til, fra eller i Norge utgjorde 9,0 milliarder tonnkilometer. Det er 10 prosent mer enn i 2015. Av norske lastebilers transportarbeid, på i alt 21,0 milliarder tonnkilometer, var 18,5 milliarder kjøring i Norge. De utenlandske bilene stod for 31 prosent av det totale transportarbeidet med lastebil i 2016.

Polske lastebiler er størst på kabotasje

I 2016 var det polske lastebiler som utførte mest kabotasjekjøring i Norge. De fraktet 571 900 tonn gods med laste- og lossested i Norge. Dette utgjorde om lag 17 prosent av alt godset som polske biler transporterte i forbindelse med sine turer til, fra og i Norge. De polskregistrerte bilene hadde også mest tredjelandskjøring. 1,6 millioner tonn gods ble kjørt mellom Norge og et annet land enn Polen.

Totalt ble 1,6 millioner tonn gods transportert i kabotasje i Norge i 2016. Det var mindre enn 1 prosent av alt gods som ble fraktet med norske og utenlandske biler innenfor Norges grenser i fjor. Norske lastebiler fraktet 73 700 tonn gods i kabotasjekjøring utenlands i 2016. Kabotasjetallene er relativt små sammenlignet med annen kjøring, og tallene varierer en del fra år til år. Dette tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til tallene.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2016

2016
Østerrike 40.3
Ungarn 76.3
Tsjekkia 85.5
Romania 145.5
Bulgaria 223.6
Finland 239.8
Nederland 262.5
Slovakia 372.3
Tyskalnd 577.0
Litauen 657.6
Estland 744.3
Danmark 944.5
Latvia 976.0
Polen 3341.4
Sverige 4535.6

Mer tredjelandskjøring

I 2016 ble 4,8 millioner tonn av godset som de utenlandske bilene fraktet til eller fra Norge, transportert i tredjelandskjøring. Året før var godsmengden 4,2 millioner tonn. Transportarbeidet utgjorde 4,1 milliarder tonnkilometer, 14 prosent mer enn i 2015.

Kontakt