Sterk passasjervekst på sporvei og forstadsbane

Publisert:

Endret:

Kollektivtransporten hadde 6,2 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 4,1 prosent. Sporvei hadde den sterkeste passasjerveksten.

Med 3,7 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2017 hadde sporvei/forstadsbane en passasjervekst på 9,1 prosent sammenlignet med samme periode året før. Bussnæringen økte med 4,2 prosent, mens bruken av passasjerbåt var nesten uendret, viser statistikken Kollektivtransport.

Flere aktører melder om økt bruk av automatisk passasjertelling i 2017. Dette må tas i betraktning ved sammenligning av passasjertall bakover i tid.

Sterk økning i billettinntektene

Samlede billettinntekter økte med 150 millioner, eller 5 prosent, fra 2. kvartal 2016 til samme periode i 2017. 11 prosent av den økte brukerbetalingen gikk til bussnæringen, mens båtnæringen bare tok inn 2 prosent mer.

Mest nærliggende forklaringer på økningen for bussnæringen er økte priser, lengre reiser eller mindre bruk av periodebilletter.

Store fylkesforskjeller

Av 90 millioner passasjerer med fylkeskommunale bussruter var 13 prosent gratis skoleskyss. I Nord-Trøndelag var 83 prosent elevreiser, mens i det sammenslåtte «kollektivtransportfylket» Akershus og Oslo utgjorde dette bare 1,2 prosent. I Oslo påvirkes andelen av at det er den enkelte skole som kjøper skyssen, og disse regnes derfor som ordinære reiser i undersøkelsen.

I Sogn og Fjordane er gjennomsnittlig billettinntekt per påstigning 38 kroner, omtrent 3 ganger så mye som i Hordaland. Dette tyder på lengre reiser og mindre bruk av periodekort i Sogn og Fjordane, men noe av forskjellen kan også komme fra takstforskjeller.

Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. kvartal 114812 119339 115660 111342 128395 130023 139795 142148 142599 152677 151230 160804 172981
2. kvartal 107737 104278 101169 108852 113636 118250 123769 129295 138597 138077 141223 151015 157392
3. kvartal 98664 97240 101101 109454 107092 112061 116943 121630 125466 132728 135211 144411
4. kvartal 116741 113991 122509 125711 124336 135111 134941 141277 148358 148097 150894 158484

Endring i metode for telling av passasjerer

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering på antall reiser på jernbane på Østlandet og for buss og sporvei/forstadsbane i Hordaland. Dette er en endring og forbedring av metode for passasjertellinger som medfører en endring i antall reiser for disse transportformene i de nevnte områdene. Antall reiser fra og med 2017 vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

Skjema

Datafangsten er flyttet til Altinn og samtidig er skjemaene betydelig endret. Viktigste endring er at alt nå hentes fra primærkilden, dvs. at påstigninger, passasjerkm, billettinntekter og offentlige kjøp nå hovedsakelig hentes fra fylkeskommunen.

Geografisk inndeling

Fylkeskommunale bussruter er fordelt på fylke og passasjerbåtrutene presenteres på landsdelsnivå.

 

Kontakt