Hver tredje kilometer er tomkjøring

Publisert:

Norske lastebiler transporterte 116,6 millioner tonn i Norge og utlandet i 1. halvår 2017. Om lag 30 prosent av den kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen.

I Norge fraktet de norskregistrerte lastebilene 114,1 millioner tonn gods, noe som er 6,0 prosent mindre enn samme periode 2016. Transportarbeidet var på 8,9 milliarder tonnkilometer som er 3,2 prosent mindre enn i tilsvarende periode året før.

Nesten 30 prosent med tom bil

Trafikkarbeidet ved kjøring innenlands var på 0,9 milliarder kilometer i 1. halvår. Utenlands kjørte norske lastebiler 86,5 millioner kilometer. Om lag 30 prosent av den kjørelengden i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen. Dette er omtrent samme tomkjøringsprosent som i 1. halvår 2016. Siden godssammensetningen på utenlandsturene som regel er en annen enn ved kjøring i Norge, er tomkjøringsandelen klart mindre på utenlandsturene. I 1. halvår 2017 var den på litt over 20 prosent.

Figur 1. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
2. kvartal 2008 130.4 342.2
2. kvartal 2009 114.4 284.4
2. kvartal 2010 123.6 331.1
2. kvartal 2011 112.0 317.0
2. kvartal 2012 131.1 351.6
2. kvartal 2013 129.1 372.4
2. kvartal 2014 144.5 379.1
2. kvartal 2015 133.8 369.3
2. kvartal 2016 127.3 333.9
2. kvartal 2017 122.2 320.2

Massetransport over korte distanser

Av godset som ble transportert i Norge, utgjorde massetransport 65,7 millioner tonn, eller 57,6 prosent av all lastebiltransport i 1. halvår. Målt i tonnkilometer var andelen 25,0 prosent, som indikerer at massetransporten i stor grad foregår lokalt over kortere avstander. Målt i tonnkilometer er transport av stykkgods og andre bearbeidede varer størst, med en andel på 29,9 prosent.

Figur 2. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 2. kvartal 2017

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 11.0% 6.2
Nærings- og nytelsesmidler 7.4% 4.2
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 9.7% 5.5
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 58.5% 33.1
Andre bearbeidete varer og stykkgods 13.4% 7.6

Figur 3. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 2. kvartal 2017

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 14.5% 638.8
Nærings- og nytelsesmidler 18.8% 830.5
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 10.7% 472.7
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 26.2% 1154.3
Andre bearbeidete varer og stykkgods 29.8% 1316.7

Mindre lastebiltransport i 2. kvartal

I 2. kvartal 2017 utførte norske lastebiler et samlet transportarbeid på 5,2 milliarder tonnkilometer ved kjøring innenlands og i forbindelse med import og eksport. Dette er 4,2 prosent mindre enn i samme kvartal i 2016. Transportmengden gikk ned med 9,3 prosent i den samme perioden. I nasjonal transport med norskregistrerte biler gikk transportarbeidet ned med 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016. Transportert godsmengde gikk også ned med 9,2 prosent i den samme perioden. Dette kan henge sammen med at påsken var i april i år, og i mars i fjor.

Figur 4

Figure 4.  National and international transport by Norwegian lorries

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variabler, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større enn at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Kontakt