Svak nedgang i lastebiltransporten

Publisert:

Fra 2015 til 2016 gikk transportarbeidet med lastebil ned med 1,3 prosent og endte på 21 milliarder tonnkilometer. Transportert godsmengde gikk ned med 0,7 prosent.

Av transportarbeidet på 21 milliarder tonnkilometer, ble 18,5 milliarder utført av norskregistrerte lastebiler i Norge. Det er om lag det samme som året før, viser nye tall fra statistikken Godstransport med norske lastebiler.

Innenlands fraktet lastebilene 264,0 millioner tonn gods, noe som er 0,7 prosent mindre enn året før. I forbindelse med turer til og fra utlandet ble det fraktet 4,9 millioner tonn, en økning på 3,8 prosent. Transportarbeidet i forbindelse med utenlandstransporten gikk imidlertid ned med 9,4 prosent i samme periode.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

1,4 milliarder kilometer med gods

Totalt kjørte norske lastebiler snaut 200 millioner kilometer mindre enn i 2015. Av i alt 2,0 milliarder kjørte kilometer i 2016, ble 1,4 milliarder kjørt med gods. Dette utgjør en tomkjøringsandel på 27,7 prosent, 3,4 prosentpoeng høyere enn året før.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer uten last Kjøretøykilometer med last
2007 444.4 1203.2
2008 470.2 1310.2
2009 455.2 1213.0
2010 452.0 1304.0
2011 448.0 1297.5
2012 494.1 1379.7
2013 493.3 1465.3
2014 535.7 1469.3
2015 491.3 1501.5
2016 518.3 1325.3

Massetransporten dominerer

Norske lastebiler fraktet 163,1 millioner tonn grus, sand, jord og lignende på norske veier i 2016. Massetransporten økte dermed med 1,4 prosent fra 2015. Massetransporten utgjorde hele 61,8 prosent av den totale transportmengden i 2016. Siden disse turene er korte, utgjorde transportarbeidet kun snaut 28 prosent av det totale innenlandske transportarbeidet, tilsvarende 5,2 milliarder tonnkilometer.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportert mengde etter vareslag. 4. kvartal 2016

Transportmengde (mill. tonn)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 9.2 % 24.2
Nærings- og nytelsesmidler 6.7 % 17.6
Kull, koks, olje og kjemiskeprodukter ( inkl. gjødsel) 10.2% 26.8
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 61.8% 163.0
Andre bearbeidete varer ogstykkgods 12.2% 32.3

Figur 4. Nasjonal transport. Transportarbeid etter vareslag. 4. kvartal 2016

Transportarbeid (mill. tonnkm)
Jordbruks-, skogbruks- og fiskeprodukter 15.7% 2908
Nærings- og nytelsesmidler 17.6% 3254
Kull, koks, olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 10.9% 2018
Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske byggematerialer og avfall 27.9% 5173
Andre bearbeidete varer og stykkgods 27.9% 5164

Økt andel leietransport

Andelen av godset som transporteres for en oppdragsgiver mot betaling, økte fra 2015 til 2016. I 2016 ble 82,5 prosent av transportarbeidet utført av lastebiler i leietransport, mens den tilsvarende andelen var 79,5 prosent i 2015. Andelen var noe mindre for transportmengden, men den økte fra 61,2 til 67,7 prosent i samme perioden.

Mindre transportarbeid i 4. kvartal

Norske lastebiler utførte et transportarbeid på 4,7 milliarder tonnkilometer innenlands i 4. kvartal 2016. Dette er 2,5 prosent mindre enn i samme kvartal i 2015. Transportmengden gikk opp med 7,2 prosent til 74,2 millioner tonn. I internasjonal transport med norskregistrerte biler gikk transportarbeidet ned med 12,0 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Transportert godsmengde gikk derimot opp med 0,3 prosent i samme perioden.

Metodeendringer kan påvirke sammenliknbarheten

Fra og med 3. kvartal 2015 er opplegget for stratifisering og trekking av utvalget betydelig endret. Fra og med 1. kvartal 2016 er skjemaet lagt om, samtidig som estimeringsopplegget er forbedret. Også prinsippene for føring av distribusjons- og oppsamlingsturer ble endret i samsvar med internasjonale anbefalinger i 2016, og denne endringen er gjort også for 2015. Alle disse endringene vil i noen grad bidra til å påvirke sammenliknbarheten mellom kvartalene for enkelte variable, som f.eks. tonn og tonnkilometer, vareslagsfordeling og fordeling mellom leie- og egentransport. Endringen i behandling av rundturer vil påvirke sammenliknbarheten mellom 2015 og tidligere. Tidsseriene må følgelig tolkes med noe varsomhet, men endringene er likevel ikke større at man kan følge hovedtrekkene i utviklingen av transportytelsene for lastebil over tid. Se mer informasjon om endringene i Om statistikken.

Kontakt