Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Levekår

Alt innhold for delområdet levekår

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Rapporter 2019/33

  De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinnte...

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

  Innvandrere opplever mer økonomiske vansker og dårligere boforhold enn både resten av befolkningen og voksne norskfødte med innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjel...

  Artikkel
 • Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer

  Par med barn og lav inntekt og enslige forsørgere er blant gruppene som har størst problemer med uforutsette utgifter og må avstå fra sosiale aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Det er også i disse gruppene flest ikke har råd til ferie.

  Artikkel
 • Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

  9 prosent av den voksne befolkningen oppga i levekårsundersøkelsen 2018 at de ble offer for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Andel ofre for trusler om vold var noe større enn i de to siste undersøkelsene.

  Artikkel
 • Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

  10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen.

  Artikkel
 • Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

  Til tross for utbredte økonomiske problemer, er somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. I andre enden av skalaen finner vi innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

  Artikkel
 • Livskvalitet blant innvandrere

  Rapporter 2018/31

  Hovedformålet med denne analysen er å studere variasjoner i subjektiv livskvalitet blant innvandrere til Norge fra i alt 12 land, basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Hvordan kan vi styrke kunnskap om funksjonshemmede?

  Det er behov for mer kunnskap om funksjonshemmedes levekår. Utvikling og etablering av ny offisiell levekårsstatistikk med utgangspunkt i informasjon som NAV innhenter, kan styrke kunnskapsgrunnlaget på området.

  Artikkel
 • Barn av innvandrere velger ofte partner med innvandrerbakgrunn

  Tre av fire norskfødte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn. Det er færre enn blant innvandrere fra samme land.

  Artikkel
 • Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

  Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes. Sosialhjelpsmottakere, personer med lav inntekt og enslige går igjen blant dem som opplever fattigdomsproblemer.

  Artikkel
 • Slik er livet for norskfødte med innvandrerforeldre

  Norskfødte med innvandrerforeldre ligner på mange områder mer på befolkningen generelt enn på foreldregenerasjonen. Men den yngre generasjonen opplever ofte diskriminering og har lavere tillit til andre mennesker.

  Artikkel
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Rapporter 2018/20

  Rapporten presenterer resultatene for norskfødte med innvandrerforeldre som var med i Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Bolig og boforhold

  Rapporter 2018/13

  Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon.

  Publikasjon