Skigåing har blitt mindre populært

Publisert:

Langt færre nordmenn oppgir at de går på ski nå enn for ti år siden. Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse. Samtidig er det flere som går fotturer i skog og mark og bader utendørs.

Tall fra Levekårsundersøkelsen viser at mange tradisjonelle friluftsaktiviteter har fått en lavere oppslutning i befolkningen det siste tiåret. En av disse aktivitetene er skigåing. Andelen av befolkningen som har vært på lang skitur har sunket fra 29 prosent i 2011 til 21 prosent i 2020. For kort skitur har andelen sunket fra 42 til 33 prosent i samme periode. Det er også en nedgang for alpint, snowboard og telemark fra 2011 til i dag.

Størst nedgang blant høyt utdannede

Personer med høy utdannelse går mest på ski, men det er også blant disse nedgangen er mest markant: 53 prosent av personer som har universitetsutdanning på fire år eller mer rapporterer i 2020 at de har vært på en lengre skitur de siste tolv månedene, mot 67 prosent i 2011. For personer med grunnskole falt andelen fra 27 prosent til 20 prosent i samme periode.

Når det gjelder ulike aldersgrupper ser vi at nedgangen i skiaktivitet er noe mindre blant eldre personer (67 år og eldre) enn for den yngre delen av befolkningen. Det er også forskjeller mellom landsdeler. Andelene som har gått på skitur er mindre på Vestlandet og i Agder og Rogaland enn i resten av landet. I Oslo og Viken står man mer på alpint, snowboard og telemark enn i de øvrige landsdelene.

Noe av nedgangen kan komme av at vinteren 2019/2020 var mindre snørik enn tidligere. I tillegg ble omtrent halvparten av datamaterialet fra årets Levekårsundersøkelse samlet inn etter koronaviruset kom til Norge i begynnelsen av mars. Tiltakene som ble satt inn for å dempe smitten av viruset, som hytteforbud og stengte alpinbakker, kan ha hatt betydning for andelen som gikk på ski.

Nedgang også for fisk, bær og sopp

Det har også vært en nedgang for flere friluftslivsaktiviteter som er mer vanlig i sommersesongen. I 2020 oppga 29 prosent å ha drevet med bær- eller soppsanking og 37 prosent å ha vært på fisketur, mot henholdsvis 37 og 45 prosent i 2011.

Figur 1. Deltakelse i utvalgte friluftslivsaktiviteter. 2011-2020. Prosent

2011 2014 2017 2020
Lang skitur i skogen eller på fjellet 29 25 23 21
Kort skitur i skogen eller på fjellet 42 39 34 33
Stått alpint, snowboard eller telemark 24 22 21 20
Bær- og sopptur 37 34 36 29
Fisketur 45 43 42 37

Fotturer og bading er blant de mest populære aktivitetene

Selv om noen tradisjonelle friluftslivsaktiviteter er på tilbakegang er andre aktiviteter like utbredt som før. Særlig gjelder dette fotturer. 79 prosent oppgir at de har vært på kort fottur i skogen eller på fjellet de siste 12 månedene, mens 55 prosent har vært på lang fottur i skogen eller på fjellet.

Personer i alderen 25-44 år går mest på tur. Blant disse har 86 prosent vært på kort fottur i skogen eller på fjellet, og 63 prosent har gått lengre turer. Andelen er noe mindre i øvrige aldersgrupper, og minst for de eldste (67 år og eldre). Om de eldre i tillegg er enslige, synker andelen som går på tur ytterligere.

Det er også en tydelig sammenheng mellom utdanningsnivå og andelen som går lange fotturer. 74 prosent av personer som har universitetsutdanning på fire år eller mer har vært på lang fottur de siste 12 månedene, mot 44 prosent for personer med utdanning på grunnskolenivå.

Selv om kortere spasertur i nærområdet er en av de mest populære friluftsaktivitetene har andelen som driver med denne aktiviteten falt fra 85 prosent i 2014 til 77 prosent i 2020. Det er ikke utenkelig at denne nedgangen skyldes koronatiltak som har anbefalt folk å holde avstand og oppholde seg innendørs. Det er kun små forskjeller i befolkningen når det gjelder korte spaserturer i nærområdet.

Utendørs bading er en annen utbredt friluftslivsaktivitet. 71 prosent har badet i salt- eller ferskvann de siste 12 månedene. Dette like mange som i 2011, og en oppgang fra 2017. Yngre bader mest, og 84 prosent av personer i alderen 16-24 år har badet utendørs en eller flere ganger de siste 12 månedene. Det bades også mer i Oslo/Viken og Agder/Sør-Østlandet enn andre steder i landet.

Se fullstendig oversikt over befolkningens deltakelse i ulike friluftsaktiviteter i perioden 2011-2020 i denne tabellen.

Figur 2. Deltakelse i utvalgte friluftslivsaktiviteter. 2011-2020. Prosent

2011 2014 2017 2020
Lang fottur i skogen eller på fjellet 54 52 53 55
Kort fottur i skogen eller på fjellet 81 79 78 79
Kortere spasertur. *Data fra og med 2014 85 84 77
Bading i salt- eller ferskvann 71 70 66 71

Mer friluftsaktivitet blant menn

De aller fleste aktivitetene det stilles spørsmål om i Levekårsundersøkelsen er mer utbredt blant menn. Unntakene er korte spaserturer, bær- og soppsanking og ridning, som er mer populært blant kvinner. Størst kjønnsforskjell i friluftslivsdeltakelse er det når det gjelder fisking. Nesten halvparten av alle menn har vært på fisketur de siste 12 månedene, 18 prosentpoeng mer enn blant kvinner.

Friluftsliv er også mer utbredt blant personer med høy utdannelse. Unntakene er jakt, fisketur og ridning, som er omtrent like populært i alle utdanningsgrupper.

Figur 3. Deltakelse i utvalgte friluftsaktiviteter, etter kjønn. 2020. Prosent

Menn Kvinner
Jakt 11 3
Fisketur 46 28
Ridetur 2 5
Bær- eller sopptur 25 33
Lang fottur i skogen eller på fjellet 58 52
Kort fottur i skogen eller på fjellet 79 80

Kontakt