Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

Publisert:

En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4 prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.

Levekårsundersøkelsen om helseforhold 2019 viser at andelen nordmenn som har få personer de kan regne med ved personlige problemer, har falt siden 2015. Det gjelder nesten alle grupper i befolkningen. Særlig menn og eldre har flere å regne med ved personlige problemer sammenliknet med tidligere.

– Den største endringen ser vi for enslige forsørgere, der andelen som har få å regne med, har falt 16 prosentpoeng, fra 28 prosent i 2015 til 16 prosent i 2019. Gruppene som oftest mangler noen å regne med er hjemmearbeidende, uføre, enslige middelaldrende og enslige eldre, sier førstekonsulent i SSB Petter Kristiansen Arnesen.

Eldre menn har få å regne med

Det er vanligere for menn og eldre personer å ha lite sosial kontakt enn for kvinner og yngre. Mens 19 prosent av menn og 25 prosent av eldre har to eller færre personer å regne med ved personlige problemer, gjelder det bare 15 prosent av kvinner og 11 prosent av unge.

Blant de eldre har 22 prosent av kvinner og 28 prosent av menn to eller færre de kan regne med ved personlige problemer, mot 17 prosent i befolkningen som helhet.

Figur 1. Andel med to eller færre personer de kan regne med ved personlige problemer, etter kjønn og alder. 2019. Prosent

Menn Kvinner
Alle aldre 19 15
16-24 11 11
25-44 14 12
45-66 22 16
67 + 28 22

– Det er store forskjeller i sosial kontakt mellom personer med ulikt utdanningsnivå. 22 prosent av de med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har to eller færre å regne med ved personlige problemer, mot 12 prosent av de med høyere utdanning, sier Kristiansen Arnesen.

Det er også ulikheter mellom enslige og par, hvor andelen som har få å regne med, er større blant enslige sammenlignet med dem som lever i parforhold. Blant eldre enslige har 30 prosent to eller færre å regne med, mens det gjelder 22 prosent av par uten barn i samme alder. Forskjellen er større blant middelaldrende; her gjelder det 17 prosent av par, og 28 prosent av enslige.

Eldre har mer kontakt med venner enn før

Selv om de aller fleste har sosial kontakt med venner, er det forskjeller mellom aldersgrupper.

Blant unge er andelen som har lite kontakt med venner 3 prosent, mens den er 13 prosent blant eldre.

– Andelen eldre med lite vennekontakt har imidlertid sunket med fire prosentpoeng siden 2015, slik at aldersforskjellene er mindre enn tidligere, forteller Petter Kristiansen Arnesen.

Det samme gjelder kontakt med venner over telefon, e-post, internett eller lignende. I 2015 hadde 16 prosent av eldre lite slik vennekontakt, mot 10 prosent i 2019.

Figur 2. Andel som har lite vennekontakt. 2019. Prosent

Menn Kvinner
Alle aldre 10 9
16-24 4 4
25-44 8 9
45-66 12 10
67 + 14 13

Kontakt