4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

Publisert:

36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere kvinner enn menn fikk hjelpemidler og var uføre.

NAVs hjelpemiddelsentraler låner ut tekniske hjelpemidler på varig basis til personer med funksjonsnedsettelse. Type hjelpemiddel forteller mye om hvilke funksjoner som er berørt. Uførhet er på sin side gjerne en indikator på at funksjonsnedsettelsen er betydelig.

Ny registerbasert statistikk gjør at vi kan sette bruken av tekniske hjelpemidler til utlån i sammenheng med uførhet – og dermed om funksjonsnedsettelsen medfører betydelig redusert arbeidsevne.

Hjelpemidler som ikke er til utlån

Enkelte hjelpemidler og grupper av hjelpemidler tilbys ikke til utlån, men som et permanent hjelpemiddel som for eksempel ortopediske hjelpemidler og hørselstekniske hjelpemidler. Her gis det i stedet en kostnadsrefusjon ved anskaffelse. Uførhet uten behov for teknisk hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, er dermed ikke synonymt med at funksjonsnedsettelsen ikke medfører bruk av hjelpemidler.

Flest kvinnelige brukere

I 2019 hadde NAVs hjelpemiddelsentraler lånt ut hjelpemidler til 247 000 personer mellom 18 og 66 år, hvorav 137 000 var kvinner og 110 000 var menn. Blant uføre hjelpemiddelbrukere var det en større andel kvinner enn menn, henholdsvis 61 og 39 prosent.

Andelen uføre stiger med økende alder blant brukerne av hjelpemidler. Mens om lag 13 prosent av brukerne mellom 18 og 29 år var uføre, var tilsvarende andel 50 prosent blant dem i alderen 45–66 år.

Figur 1 viser hvordan antall brukere fordeler seg på kvinner og menn innenfor de hovedgruppene av hjelpemidler som har mer enn 2 000 brukere. Det er tydelige kjønnsforskjeller i valg av type hjelpemiddel.

Figur 1. Brukere av tekniske hjelpemidler. 18-66 år, etter kjønn. 2019

Menn Kvinner
Lek og fritidsaktiviteter 1567 1208
Hjelpemidler i husholdningen 2066 5016
Personlig medisinsk behandling 4327 5063
Håndtering og transport av produkter og varer 4675 7816
Personlig stell og beskyttelse 13272 20030
Personforflytning 16099 20560
Innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler 17567 29394
Kommunikasjon og informasjon 47336 38510

Mange uføre blant brukerne av de vanligste hjelpemidlene

Innenfor hver av hovedgruppene av tekniske hjelpemidler som NAVs hjelpemiddelsentraler låner ut, jf. figur 1, er det mange typer hjelpemidler. Det er også stor variasjon i antallet personer som bruker de ulike hjelpemidlene.

Figur 2 viser andelen uføre blant brukerne av hjelpemidlene som NAV lånte hyppigst ut i 2019. Dette er hjelpemidler som ble brukt av mer enn 10 000 personer.

Figur 2. Tekniske hjelpemidler med mer enn 10 000 brukere. 18-66 år, etter andel uføre. 2019

Andel uføre (prosent)
Motordrevne rullestoler 89
Hjelpemidler for toalettbesok 88
Senger 87
Hjelpemidler for vasking, bading og dusjing 84
Manuelle rullestoler 83
Tilleggsutstyr til sittemøbler 81
Sittemøbler 75
Hjelpemidler for varsling og alarmering 68
Kroppsbåret beskyttelsesmateriell 54
Hjelpemidler for håndtering av lyd-, bilde- og videoinformasjon 43
Optiske hjelpemidler 39
Presentasjonsenheter for datamaskiner 34
Programvare til flere formål 14

Figuren viser at andelen uføre blant brukere av de mest vanlige hjelpemidlene, dvs. hjelpemidler som brukes av 10 000 personer eller mer, varierer fra under 2 av 10 (programvare til flere formål) til nesten 9 av 10 (motordrevne rullestoler).

Figuren viser også at det for nær halvparten av hjelpemidlene var mer enn 8 av 10 brukere som var uføre. Brukerne av motordrevne rullestoler er dem som oftest er ufør.

De fleste brukerne eier egen bolig

Eierforhold til egen bolig er en av mange indikatorer som kan belyse en befolkningsgruppes levekår. Brukere av hjelpemidler til varig utlån fra NAVs hjelpemiddelsentraler og som samtidig er ufør, bor i stor grad i en husstand som eier boligen. I gruppene 18-29 år og 30-44 år eier om lag 65 prosent boligen. Blant uføre over 45 år er andelen 76 prosent.

Figur 3 viser eierandelen for de samme hjelpemiddelkategoriene som i figur 2.

Figur 3. Brukere av hjelpemidler som er uføre, etter eid/leid bolig. 2019

Andel leid bolig Andel eid bolig
Programvare til flere formål 32 68
Presentasjonsenheter for datamaskiner 31 69
Hjelpemidler for varsling og alarmering 39 61
Senger 36 64
Motordrevne rullestoler 34 66
Hjelpemidler for toalettbesok 36 64
Hjelpemidler for vasking, bading og dusjing 32 68
Manuelle rullestoler 30 70
Kroppsbåret beskyttelsesmateriell 23 77
Sittemøbler 26 74
Tilleggsutstyr til sittemøbler 28 72
Optiske hjelpemidler 21 79
Hjelpemidler for håndtering av lyd-, bilde- og videoinformasjon 22 78

 

Faktasider

Kontakt