Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Barne- og familievern

Alt innhold for delområdet barne- og familievern

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mindre bruk av institusjoner i barnevernet

  Det er 5 prosent færre oppholdsdager i de ulike institusjonene i barnevernet i 2019 sammenlignet med året før. Størst nedgang er det i bruk av privateide institusjoner med 7 prosent reduksjon i oppholdsdager.

  Artikkel
 • Flere og mer tidkrevende familievernsaker

  Familievernet arbeidet med mer enn 39 800 saker i 2019. Dette er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Sakene er også av lengre varighet enn før. Stadig flere eksterne meklinger gjennomføres av advokater.

  Artikkel
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandrarar medan nokre fleire norskfødde med innvandrarforeldre fekk tiltak.

  Artikkel
 • 4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning

  I 2018 var 8 500 personer ansatt i den kommunale barnevernstjenesten. 4 av 5 hadde utdanning på bachelornivå eller høyere. De fleste er utdannet barnevernspedagog eller sosionom.

  Artikkel
 • 3 prosent var akuttplasserte i barnevernet

  På slutten av 2018 var nesten 3 prosent av plasserte barn og unge akuttplasserte og vel 1 prosent åtferdsplasserte. Dei fleste, 59 prosent, var plasserte i barnevernet som eit omsorgstiltak og resten som eit hjelpetiltak.

  Artikkel
 • Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene

  Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i 2018, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Det blir stadig flere barn som deltar i meklinger på familievernkontorene.

  Artikkel
 • Flest opphold i private institusjoner

  Vel 56 prosent av alle oppholdsdager i løpet av 2018 var i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn eid av private.

  Artikkel
 • Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år

  Ein stadig større del av dei som får tiltak frå barnevernet, er over 18 år. Vel 5 000 unge i alderen 18–22 år fekk tiltak på slutten av 2018 – ei dobling i talet dei siste 10 åra.

  Artikkel
 • Færre meldingar til barnevernet

  Barnevernet fekk nesten 3 prosent færre meldingar i 2018 enn kva som var tilfelle i 2017. Dei fleste meldingane kjem frå barnevernstenesta sjølv, politi og skole, som for tidlegare år.

  Artikkel
 • Økt bruk av advokater til foreldremekling

  Ved familievernkontorene var det 6 prosent færre meklinger for foreldre i 2017, mens eksternt oppnevnte meklere behandlet 21 prosent flere saker enn året før. En økende del av de eksternt behandlede sakene blir gjennomført av advokater.

  Artikkel
 • Flere søker hjelp for å styrke parforholdet

  Antall familievernsaker økte i 2017 med 2 prosent fra året før. Flere møter opp som par, og flere ønsker å styrke forholdet eller foreldresamarbeidet.

  Artikkel
 • Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet

  8 700 innvandrarar og 6 850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017. Av dei som fekk tiltak dette året hadde 28 prosent innvandrarbakgrunn.

  Artikkel
 • Færre av dei minste under omsorg av barnevernet

  Barnevernet hadde etter vedtak i fylkesnemnda omsorg for vel 9 000 barn på slutten av 2017. Dette er 0,8 prosent av alle barn under 18 år i Noreg og likt med året før. Talet på barn under seks år under omsorg har gått ned dei siste åra.

  Artikkel
 • Flyktningstrøm ga økt aktivitet i omsorgssentrene for mindreårige

  Det var 219 500 oppholdsdager for enslige mindreårige i omsorgssentrene i 2016 – mer enn dobbelt så mange som året før. 

  Artikkel
 • Færre foreldremeklinger gjøres eksternt

  I fjor ble det gjennomført om lag 20 000 meklinger for foreldre, noe som var på nivå med året før. Familievernkontorene tar seg av litt flere av meklingene, mens eksterne meklere opplever en liten nedgang.

  Artikkel