Flere søker hjelp for å styrke parforholdet

Publisert:

Antall familievernsaker økte i 2017 med 2 prosent fra året før. Flere møter opp som par, og flere ønsker å styrke forholdet eller foreldresamarbeidet.

Økningen i antall nye familievernsaker gjaldt for alle regioner bortsett fra region Øst, hvor det var en reduksjon på 2 prosent.

Kraftigst prosentvis økning var det for Region Sør, med 7 prosent flere saker.

- Kraftigst prosentvis økning var det for Region Sør, med 7 prosent flere saker, opplyser rådgiver i SSB, Vibeke Sky. Region Nord hadde flest saker per 1 000 innbyggere, med 10 saker.

- Som tidligere år lå Region Vest lavest, med 6 saker per 1 000 innbyggere, sier Sky.

Flest vil snakke om parforhold og foreldresamarbeid

Totalt sett arbeidet familievernkontorene med drøyt 38 500 saker i 2017. Om man ser på utviklingen i totalt antall familievernsaker siden 2001, er det fremdeles en vekst, men ikke like kraftig som de to foregående årene.

Figur 1. Antall saker familievernet har arbeidet med i løpet av året. Absolutte tall

Antall
2001 24256
2002 24826
2003 26800
2004 28451
2005 29275
2006 29584
2007 29416
2008 28963
2009 30492
2010 30456
2011 30850
2012 31560
2013 32175
2014 32695
2015 34679
2016 37787
2017 38504

 Dét er på samme nivå som året før. Som figur 2 viser, var parforholdet den viktigste årsaken til å oppsøke familievernkontoret i fire av ti saker. For omtrent like mange var foreldresamarbeid eller veiledning primærklientens viktigste henvendelsesgrunn.

Figur 2. Nye saker i familievernet, etter viktigste årsak til henvendelsen. 2017. Prosent

Nye saker
Parforholdet 42 % 12518
Foreldresamarbeid/veiledning 40 % 11733
Andre eller sammensatte problemer i familien 14 % 4076
Hjelp til barn og ungdom 4 % 1319

Økt ventetid og varighet

Man ser også at de nye familievernsakene i gjennomsnitt hadde én dag lengre ventetid i 2017 enn året før. Ventetiden måles fra klienten kontaktet familievernet til første oppmøte.

Det ble i gjennomsnitt brukt 145 dager på en familievernsak i 2017, som er åtte dager lenger enn året før. Færre saker brukte kortere tid enn to måneder. Denne andelen er fremdeles stor, men redusert fra 43 prosent i 2016 til 41 prosent i 2017. Det var derimot en økning i antall (og andel) saker som varte mellom et halvt og halvannet år.

Flere par til samtale

Parsamtaler er den mest vanlige behandlingen, og utgjør 40 prosent av de vel 38 500 sakene familievernet arbeidet med, det innebærer en økning på 1 prosentpoeng fra året før. Andelen individuelle samtaler ble imidlertid redusert med 2 prosentpoeng fra året før, til 28 prosent. Foreldresamtaler utgjorde 26 prosent av alle samtaler, og andelen familiesamtaler holdt seg på 6 prosent. Disse andelene innebærer få endringer fra året før.

Ønske om å styrke parforhold og foreldresamarbeid er fremdeles de vanligste samtaletemaene for familievernsaker. Dette fremgår av figur 3, som gir en oversikt over antall avsluttede saker fordelt etter primærklientens kjønn og hovedtema.

Figur 3. Avsluttede saker i familievernet, etter primærklientens kjønn og hovedtema. 2017

Menn Kvinner
Styrke parforholdet 2081 4340
Avklare/avslutte parforholdet 1093 2197
Samlivsbrudd i familien 308 588
Samspillsvansker 470 1041
Barnets opplevelse av sin livssituasjon 231 787
Barnets situasjon i foreldrenes konflikt 153 341
Bostedsavklaring/samvær 929 1331
Foreldrerollen 328 753
Foreldre-barn-relasjonen 306 759
Flergenerasjonsproblematikk 73 297
Samarbeid om felles barn (foreldre bor ikke sammen) 2174 3862
Særkullsbarn og/eller ny familie 71 147
Kultur-/minoritetsspørsmål 29 56
Tvangsekteskap 1 14
Bruk av rusmidler 40 96
Sykdom/nedsatt funksjonsevne 93 258
Fysisk/psykisk vold/seksuelt misbruk 424 595
Annen alvorlig hendelse 251 486

Ny registreringspraksis påvirker sammenlignbarheten

Fra og med 2017 er det endret registreringspraksis ved familievernkontorene.Flere saker som tidligere ble registrert som utadrettet virksomhet, blir fra og med 2017 registrert som kliniske grupper. Dette medfører redusert antall saker for utadrettet virksomhet, og økning i antall kliniske grupper fra og med 2017.

Kontakt