Økt bruk av advokater til foreldremekling

Publisert:

Ved familievernkontorene var det 6 prosent færre meklinger for foreldre i 2017, mens eksternt oppnevnte meklere behandlet 21 prosent flere saker enn året før. En økende del av de eksternt behandlede sakene blir gjennomført av advokater.

Uoverensstemmelser av ulikt slag mellom foreldre medførte i 2017 i alt nærmere 19 800 meklingssaker, det vil si lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd. I drøyt 15 500 av tilfellene foregikk meklingen ved et familievernkontor, mens det i nærmere 4 300 saker ble benyttet eksternt oppnevnte meklere. For familievernkontorene innebærer dette en reduksjon på om lag 960 saker, mens for de eksterne meklerne var det en økning på 730 saker fra 2016 til 2017.

Flere ønsker å bringe saken inn for domstolene

34 prosent av sakene i 2017 gjaldt mekling ved separasjon eller skilsmisse, som er tilsvarende andel som året før. Oppløste samboerskap var meklingsårsak for 30 prosent av parene, mot 31 prosent i 2016. «Sak etter barneloven» gjelder saker hvor foreldre ønsker å bringe spørsmål om foreldreansvar, samværsrett eller barnets bosted inn for domstolene. I 2017 var dette årsak til 36 prosent av meklingene, en økning på 1 prosentpoeng fra året før. 52 saker ble i 2017 sendt tilbake til mekling hos familievernet etter å ha vært i rettssystemet, mot 30 saker året før.

Om man ser på utviklingen i den prosentvise fordelingen av meklinger etter årsak fra 2007 (som er det første året med sammenlignbare tall) og frem til 2017, er det en nedgang på 8 prosentpoeng i andelen som hadde separasjon/skilsmisse som meklingsårsak. Det er derimot en økning på 4 prosentpoeng for andelene som har samboerbrudd og sak etter barneloven som meklingsgrunn, og de siste tre årene har det vært størst andel til mekling for «sak etter barneloven».

Figur 1. Avsluttede meklinger etter meklingsårsak

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven) 42.2 39.1 38.8 37.0 35.7 35.0 34.1 33.9 32.8 33.9 33.7
Samboerbrudd (barneloven) 26.0 29.5 30.1 30.5 30.3 31.0 31.5 31.8 32.2 30.8 30.3
Saksanlegg etter barneloven 31.6 31.3 31.1 32.5 33.9 33.9 34.3 34.1 34.7 35.2 35.8
Tilbakesendt fra retten 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3

Mer bruk av advokater

Sakene som var gjennomført av eksterne meklere, utgjorde 22 prosent av alle avsluttede meklinger i 2017, mot 18 prosent året før. Om man ser på utviklingen siden 2007 i bruken av eksterne meklere, fremgår det at den samlede andelen for prester, ansatte ved sosial- / og helseinstitusjoner, PP-Tjeneste, psykiatere og psykologer, gikk ned fra 76 prosent tidlig i perioden, til 42 prosent av alle saker gjennomført av eksterne meklere i 2017. Den kraftigste nedgangen ser vi i andelen eksterne meklere som jobber ved en sosial- eller helseinstitusjon, slik figur 2 også viser. Andelen psykologer holder seg uendret fra året før, på 9 prosent. Når det gjelder advokater som benyttes som eksterne meklere, ser man derimot en relativt kraftig økning i løpet av denne perioden, fra å utgjøre 24 prosent i 2007 til 58 prosent av alle eksterne meklere i 2017.

Figur 2. Avsluttede meklinger ved eksterne meklere etter type mekler

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prest 8.8 8.0 5.7 4.9 3.1 5.1 3.2 3.2 3.6 2.9 2.1
Sosial-/helseinstitusjon 44.8 48.5 45.2 45.9 48.8 47.4 47.4 47.3 43.8 38.5 29.4
PP - tjeneste 12.2 15.0 13.7 9.2 7.9 4.1 5.2 3.7 2.9 1.6 1.5
Psykiater 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Psykolog 7.9 7.7 9.1 10.9 8.8 6.5 8.3 8.1 9.8 9.5 8.8
Advokat 24.3 19.6 26.3 29.2 31.4 36.9 35.9 37.2 39.8 47.5 58.3

Mer vanlig å invitere barna med på meklingen

Det var nesten 2 500 meklingssaker hvor barn hadde deltatt i 2017, dette er en økning på hele 32 prosent fra året før. Av meklingssakene som ble avsluttet i 2017, ble det inngått avtale mellom foreldrene i 53 prosent av sakene.

Noe lengre ventetid og varighet

I 2017 var 12 prosent av alle meklingssakene påbegynt innen én uke etter at foreldre kontaktet familievernet. 29 prosent av sakene ble igangsatt i løpet av den andre uka, mens saker med to til tre ukers ventetid utgjorde 36 prosent i 2017. Dette innebærer at andelen meklingssaker med mer enn tre ukers ventetid økte med 2 prosentpoeng fra året før, som igjen medfører at man samlet sett ser en økning i ventetiden for mekling i 2017.

I 2017 ble 55 prosent av alle sakene avsluttet etter den ene meklingstimen som er obligatorisk. Denne andelen er redusert med 3 prosentpoeng fra året før. Samtidig gikk andelen saker hvor det var brukt 2-4 timer, opp med 2 prosentpoeng, til 37 prosent. Dette antyder en økning i sakenes varighet målt i antall timer.

Vi ser samtidig en økning på 1 prosentpoeng i andelen saker med varighet på over to måneder. Dette viser at lengre varighet også gir seg utslag i antall dager fra første til avsluttende mekling.

Kontakt