Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene

Publisert:

Familievernet arbeidet med nær 38 900 saker i 2018, og antallet saker har økt med 19 prosent fra 2014. Det blir stadig flere barn som deltar i meklinger på familievernkontorene.

I 2018 var antall familievernsaker per 1 000 innbygger 7,3. Region Nord hadde flest saker per 1 000 innbyggere, med 10,3 saker, mens region Vest lå lavest, med 6,6.

Figur 1. Antall saker familievernet har arbeidet med i løpet av året. Absolutte tall

Antall saker
2001 24256
2002 24826
2003 26800
2004 28451
2005 29275
2006 29584
2007 29416
2008 28963
2009 30492
2010 30456
2011 30850
2012 31560
2013 32175
2014 32695
2015 34679
2016 37787
2017 38504
2018 38862

Uoverensstemmelser av ulikt slag mellom foreldre medførte i alt nesten 20 200 meklingssaker i 2018, det vil si lovpålagte meklinger ved samlivsbrudd. De aller fleste, 79 prosent, av meklingene foregikk på familievernkontor, mens det i overkant av 4 200 saker ble benyttet eksternt oppnevnte meklere. For familievernkontorene innebar det en økning på i overkant av 400 saker fra 2017 til 2018, mens det for de eksterne meklerne representerte en nedgang på vel 50 saker i perioden.

I vel 3 200 av meklingssakene i 2018, 16 prosent, var også barn deltakende. Denne andelen var på 9 prosent bare to år tidligere, i 2016.

I 2018 økte antall meklinger der barn deltok med 700 flere enn året før, og representerer en økning på 28 prosent fra 2017. Denne økningen var tilknyttet meklinger på familievernkontorene.

Figur 2. Avsluttede meklinger ved eksterne meklere etter type mekler

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prest 8.8 8.0 5.7 4.9 3.1 5.1 3.2 3.2 3.6 2.9 2.1 2.1
Sosial-/helseinstitusjon 44.8 48.5 45.2 45.9 48.8 47.4 47.4 47.3 43.8 38.5 29.4 26.1
PP - tjeneste 12.2 15.0 13.7 9.2 7.9 4.1 5.2 3.7 2.9 1.6 1.5 2.1
Psykiater 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7
Psykolog 7.9 7.7 9.1 10.9 8.8 6.5 8.3 8.1 9.8 9.5 8.8 10.0
Advokat 24.3 19.6 26.3 29.2 31.4 36.9 35.9 37.2 39.8 47.5 58.3 59.0

Flest kvinner med første henvendelse

Familievernet mottok nær 29 700 nye saker i 2018. Dette er på samme nivå som året før, og en økning på vel 4 300 saker, eller 17 prosent, i perioden fra 2014.

Nær halvparten av dem som hadde søkt hjelp for sakene familievernkontorene arbeidet med i 2018 var ugifte, mens 34 prosent var gift eller registrerte partnere, ti prosent var skilt og vel 6 prosent separert. 

To tredjedeler av dem som henvendte seg til et familievernkontor i 2018 var kvinner. Den viktigste grunnen til henvendelsene både for menn og kvinner, var parforholdet. Som figur 3 viser var det ellers omtrent like mange med foreldresamarbeid eller veiledning som henvendelsesgrunn.

Figur 3. Nye saker i familievernet, etter viktigste årsak til henvendelsen. 2018. Prosent

Nye saker
Parforholdet 42 % 12350
Foreldresamarbeid/veiledning 40 % 11799
Andre eller sammensatte problemer i familien 14 % 4243
Hjelp til barn og ungdom 4 % 1247

I 2018 tok det i gjennomsnitt 24 dager fra kontakt med et familievernkontor var opprettet til første samtale ble gjennomført. Videre ble det samme år gjennomført 3,3 samtaler i gjennomsnitt per sak familievernkontorene hadde til behandling.

Den som rettet første henvendelse til familievernkontorene, primærklienten, deltok i 92 prosent av samtalene som ble gjennomført i 2018. Men også andre enn den som tar kontakt kan delta i samtaler på familievernkontoret, og partner deltok i vel halvparten av samtalene (46 prosent).

I 2018 deltok egne barn under 18 år i om lag 8 900 samtaler, noe som utgjør nær 7 prosent av alle samtalene dette året. Denne andelen var på 6 prosent i 2014. Antallet samtaler der barn under 18 år har vært deltakende har likevel økt mer enn andres deltakelse de siste årene, med nær 9 prosent fra 2017 og hele 42 prosent i perioden fra 2014 til 2018.

4 av 10 saker avsluttet innen 2 måneder

Familievernkontorene avsluttet bortimot 27 000 saker i 2018. I gjennomsnitt ble det brukt 148 dager per sak, som er tre dager lenger enn i 2017. Også her er det regionale forskjeller. Det ble i gjennomsnitt brukt færrest dager per sak i region Nord (111 dager), og flest (171 dager) i region Vest.

Det er verdt å merke seg at selv om de fleste sakene, 74 prosent, avsluttes innen 6 måneder, er det enkelte saker som varer lengre. I 2018 hadde 9 prosent av de avslutta familievernssakene hatt en varighet på ett år eller mer.

Når en sak avsluttes på familievernkontoret registrerer terapeuten hvilket tema som har vært mest gjeldende i samtalene. I 2018, og som tidligere år, var det to hovedtema som var gjennomgående; styrke parforhold (24 prosent av sakene) og samarbeid om barn der foreldre ikke bor sammen (23 prosent av sakene). Se figur 4 for utfyllende informasjon.

Figur 4. Avsluttede saker i familievernet, etter hovedtema. 2018. Absolutte tall

Avsluttede saker
Tvangsekteskap 10
Kultur-/minoritetsspørsmål 58
Bruk av rusmidler 145
Særkullsbarn og/eller ny familie 200
Sykdom/nedsatt funksjonsevne 308
Flergenerasjonsproblematikk 383
Barnets situasjon i foreldrenes konflikt 449
Annen alvorlig hendelse 664
Samlivsbrudd i familien 910
Foreldre-barn-relasjonen 1000
Fysisk/psykisk vold/seksuelt misbruk 1041
Barnets opplevelse av sin livssituasjon 1097
Foreldrerollen 1213
Samspillsvansker 1467
Bostedsavklaring/samvær 2171
Avklare/avslutte parforholdet 3094
Samarbeid om felles barn (foreldre bor ikke sammen) 6183
Styrke parforholdet 6589

Kontakt