Flyktningstrøm ga økt aktivitet i omsorgssentrene for mindreårige

Publisert:

Det var 219 500 oppholdsdager for enslige mindreårige i omsorgssentrene i 2016 – mer enn dobbelt så mange som året før. 

Flyktningstrømmen høsten 2015 og tilbudet som de enslige mindreårige blant disse har mottatt fra barnevernet, kommer tydelig fram i fjorårstallene for statistikken Barnevernsinstitusjoner. Det totale antallet oppholdsdager i omsorgssentrene økte fra 95 300 i 2015 til 219 500 i 2016.

Institusjonstype i barnevernsinstitusjonsstatistikken

Fra 2016 er det lagt inn en ny klassifikasjonsvariabel i alle statistikkbanktabellene. Ved hjelp av institusjonstype fordeles tallene mellom Barnevernsinstitusjoner, Omsorgssentre for mindreårige og Sentre for foreldre og barn. I statistikkbanken er summen av de tre typene kalt Alle institusjoner, mens de i denne artikkelen samlet omtales som institusjoner.

Figur 1. Oppholdsdager i institusjoner etter eierskap og institusjonstype. 2016

Offentlige Privat, ideelle Andre private
Barnevernsinstitusjoner 157591 80750 130502
Omsorgssentre for mindreårige 37796 4909 176838
Sentre for foreldre og barn 23394 11592 0

Færre barn i omsorgssentre på slutten av året

Samtidig gikk antall enslige mindreårige som bodde i omsorgssentrene kraftig ned i løpet av 2016. Ved utgangen av 2015 bodde et rekordhøyt antall barn og unge, 744, i omsorgssentrene, mens ved utgangen av 2016 var de 319. Dette er en naturlig nedgang som viser at mange ble bosatt eller returnert i løpet av året. Og det kom ingen ny strøm av enslige mindreårige i 2016.

Omkring ni av ti enslige mindreårige som bodde i omsorgssentrene ved utgangen av fjoråret var gutter over tolv år.

Mange private omsorgssentre

De enslige mindreårige ble i stor grad plassert i private omsorgssentre. Hele 176 800 oppholdsdager var i omsorgssentre eid av andre private med unntak av ideelle organisasjoner, 37 800 i statlige omsorgssentre og 4 900 oppholdsdager i private ideelle omsorgssentre.

Sju av ti av de 319 enslige mindreårige bodde i omsorgssentre eid av andre private ved utgangen av 2016.

Totalt 623 400 oppholdsdager i institusjonene

I tillegg til omsorgssentrene for mindreårige, omfatter statistikken barnevernsinstitusjoner og sentre for foreldre og barn. Ser man alle de tre typene under ett, var det til sammen 623 400 oppholdsdager i fjor.

Ved barnevernsinstitusjonene og sentrene for foreldre og barn var aktiviteten nokså lik året før, med en nedgang på vel 1 prosent i antall oppholdsdager fra 2015 til 2016.

Nesten 5 milliarder til institusjoner i 2016

De totale driftsutgiftene for barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for mindreårige og sentre for foreldre og barn var på i underkant av 5 milliarder kroner i 2016. Dermed fortsetter økningen i driftsutgiftene fra året før i nesten like sterk grad, med 13 prosent. Totalt var driftsutgiftene til omsorgssentrene for mindreårige 1,3 milliarder i 2016.

Driftsutgiftene ved de offentlige institusjonene gikk noe ned, mens det var en liten økning blant de private ideelle og en økning på hele 43 prosent blant de andre private.

Lavere gjennomsnittskostnad per oppholdsdag

En oppholdsdag kostet i gjennomsnitt 8 000 kroner i 2016, en nedgang på over 700 kroner fra året før. Mye av årsaken til nedgangen er økningen i andelen av enslige mindreårige blant alle barn og unge i institusjoner. En oppholdsdag i omsorgssentre er i gjennomsnitt billigere enn en oppholdsdag for barn og unge i andre barnevernsinstitusjoner. Gjennomsnittskostnaden for en oppholdsdag i omsorgssentre for mindreårige var vel 6 100 i 2016, mens i barnevernsinstitusjon var den 9 200 kroner.

Gjennomsnittskostnaden per oppholdsdag gikk ned uansett type av eierskap fra 2015 til 2016, se figur 2. 

Figur 2. Driftsutgifter per oppholdsdag i barnevernsinstitusjoner, etter eierskap

2012 2013 2014 2015 2016
Offentlige 8547 9021 9483 10379 10009
Private ideelle 6961 6552 7589 7520 7373
Andre private 8042 8255 8393 7387 6691

Kontakt