Flest opphold i private institusjoner

Publisert:

Vel 56 prosent av alle oppholdsdager i løpet av 2018 var i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn eid av private.

Fordelingen av aktiviteten mellom private og offentlige eide institusjoner i barnevernet er som i 2017, med en liten overvekt i de private institusjonene. Over halvparten av de totale driftsutgiftene på 4,6 milliarder kroner var også i de private institusjonene.

Eierskap og institusjonstype i barnevernsinstitusjonsstatistikken

Ideelle og andre private institusjoner: En institusjon er ideell dersom den eies av en organisasjon som utelukkende har et ideelt formål, og eventuelt overskudd/ utbytte tilbakeføres til organisasjonens formål. Institusjonene er klassifisert på grunnlag av sektorkode i Enhetsregisteret.

Offentlige institusjoner omfatter institusjonene til de fem statlige barnevernsregionene pluss institusjoner eid av Oslo kommune.

Fra 2016 er det lagt inn en ny klassifikasjonsvariabel i alle statistikkbanktabellene. Ved hjelp av institusjonstype fordeles statistikken mellom Barnevernsinstitusjoner, Omsorgssentre for mindreårige og Sentre for foreldre og barn. I statistikkbanken er summen av de tre typene kalt Alle institusjoner, mens de i denne artikkelen omtales som institusjoner.

Opphold i ideelle institusjoner koster minst

De private står for 51 prosent av driftsutgiftene til institusjoner i barnevernet, og med 56 prosent av aktiviteten blir de private noe rimeligere enn de offentlige institusjonene.

Institusjonene drevet av det offentlige var dyrest per oppholdsdag, de private ideelle klart billigst, mens de andre private er billigere enn de offentlige, men dyrere enn de private ideelle. I 2018 var driftsutgiftene per oppholdsdag 11 864 kroner blant de offentlige, 7 919 kroner blant de private ideelle og 10 944 kroner blant de andre private. Forskjellen mellom høyeste og laveste døgnpris etter eierskap har økt mellom 2017 og 2018.

Figur 1. Driftsutgifter per oppholdsdag, etter eierskap

2016 2017 2018
Offentlige 10009 10589 11864
Privat, ideelle 7373 8052 7919
Andre private 6691 10278 10944

Sterk reduksjon i oppholdsdager i omsorgssentrene

Til sammen var det registrert nesten 430 000 oppholdsdager i løpet av 2018, 40 000 færre enn i 2017, og nesten 200 000 færre enn i 2016. Nedgangen er i omsorgssentrene. Fra nesten 220 000 registrerte oppholdsdager i omsorgssentre i 2016 ble det raskt færre opphold, 64 000 i 2017 og under 15 000 i 2018. Behovet for slike opphold var størst rett etter høsten 2015 da mange enslige mindreårige kom til Norge. 

Figur 2. Oppholdsdager i institusjoner, etter institusjonstype

2016 2017 2018
Barnevernsinstitusjoner 368843 370809 379375
Omsorgssentre for mindreårige 219543 64037 14780
Sentre for foreldre og barn 34986 34966 35233

Flere oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene

I barnevernsinstitusjonene har det vært en økning på vel 10 500 oppholdsdager fra 2016 til 2018. Veksten er i de private barnevernsinstitusjonene, private ideelle har 7 000 og andre private 10 500 flere oppholdsdager. Mens i de offentlige barnevernsinstitusjonene var det 7 000 færre oppholdsdager i perioden 2016-2018. Antall oppholdsdager i sentre for foreldre og barn har vært nokså uendret på rundt 35 000.

4,6 milliarder til institusjonsdrift i barnevernet

Fra 2017 var det en nedgang i driftsutgiftene på 112 millioner kroner til 4,6 milliarder kroner i 2018. Dermed fortsetter reduksjonen som var på hele 281 millioner fra 2016 til 2017. Forklaringen kan knyttes til den store reduksjonen av enslige mindreårige i omsorgssentrene, for barnevernsinstitusjoner og sentre for foreldre og barn økte driftsutgiftene fra 2017 til 2018.

I Oslo er driftsutgiftene redusert med 90 millioner kroner til 552 millioner kroner i 2018. Det er i de andre private institusjonene driftsutgiftene går ned fra 2017 til 2018. Den sterke økningen i totale driftsutgifter fra 2016 til 2017 for de offentlig eide institusjonene i Oslo stabiliseres i 2018 på rundt 300 millioner kroner.

Det meste av driftsutgiftene er lønnskostnader

I gjennomsnitt utgjør lønnskostnadene 76 prosent av driftsutgiftene, andelen er størst i offentlige institusjoner med 81 prosent, mens den i private ideelle er 77 prosent og minst er andelen for de andre private med 68 prosent.

1 111 barn og unge – få barn under 13 år

Ved utgangen av 2018 bodde til sammen 1 111 barn og unge i institusjoner i barnevernet. 140 av disse var barn under 13 år. De fleste av de yngste, 80 barn, bodde i sentre for foreldre og barn sammen med sine foreldre.

Fordelingen mellom gutter og jenter er lik i 2017 og 2018 med 57 prosent gutter og 43 prosent jenter.

5 500 avtalte årsverk

Avtalte årsverk er svakt redusert i perioden 2016-2018. Mer enn 1 av 4 ansatte har utdanning på videregående nivå eller lavere, i alt 1 531 avtalte årsverk. Og nesten 1 av 4 er utdannet barnevernspedagog, 1 242. Det jobber også mange sosionomer i barnevernets institusjoner, det var registrert 649 avtalte årsverk med sosionomutdanning i 2018.

Kontakt