Statistikkområde

Sosiale forhold og kriminalitet: Levekår

Alt innhold for delområdet levekår

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Blir vi stadig mer ensomme?

  Verken norske eller internasjonale studier tyder på noen generell økning av ensomheten i samfunnet, men flere undersøkelser har vist en økning blant ungdom. Korona-pandemien ser også ut til å ha ført til mer ensomhet. Økningen fra 2012 til 2020 va...

  Artikkel
 • En av fem har det trangt økonomisk

  Mer enn fem ganger så stor andel har betalingsproblemer blant personer uten arbeid sammenliknet med personer som har en jobb.

  Artikkel
 • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

  De fleste innvandrere er ikke ensomme. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for levekårsutfordringer som lav i...

  Artikkel
 • 1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykisk helse

  Seksuell orientering ser ut til å ha betydning for personers livskvalitet. Skeive oppgir i større grad at de er mindre tilfreds med livet sammenliknet med befolkningen generelt, særlig når det gjelder egen økonomi og psykiske helse.

  Artikkel
 • Livskvalitet i lavinntektsgrupper

  Mottakere av sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger oppgir lavest livskvalitet blant lavinntektsgruppene. Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Forskjeller i livskvalitet kan ha sammenh...

  Artikkel
 • Folk deltar mer politisk

  Eldre personer skriver stadig flere politiske innlegg på internett, yngre personer går mer i demonstrasjoner, og personer med høy utdannelse er mer politisk aktive enn dem med lavere utdannelse.

  Artikkel
 • Skigåing har blitt mindre populært

  Langt færre nordmenn oppgir at de går på ski nå enn for ti år siden. Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse. Samtidig er det flere som går fotturer i skog og mark og bader utendørs.

  Artikkel
 • Dårligere livskvalitet blant arbeidsledige og uføre

  Pensjonister og yrkesaktive er mest fornøyd med egen livskvalitet, mens arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en helt ny undersøkelse som for første gang har sett på hvor god livskvalitet nordmenn har.

  Artikkel
 • Livskvalitet i Norge 2020

  Rapporter 2020/35

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet m...

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

  Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

  Artikkel
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  Rapporter 2020/29

  Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det er en sammenheng mellom økonomi og helse. Personer med lav inntekt og liten finanskapital rapporterer betydelig oftere om helseproblemer enn de rikeste og mest formuende.

  Publikasjon
 • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

  36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere kvinner enn menn fikk hjelpemidler og var uføre.

  Artikkel
 • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

  En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4 prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.

  Artikkel
 • De over 80 lever sunnere

  Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

  Artikkel