Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 877 milliardar kroner innbetalt i 2018

  I 2018 vart det betalt inn 877 milliardar kroner i skatt. Det svarar til ein auke på over 8 prosent frå 2017.

  Artikkel
 • Spansk mest populært

  46 prosent av alle elevar som tek eit tredje språk på ungdomskulen, har spansk. 37,5 prosent har tysk, medan 16 prosent har fransk.

  Artikkel
 • Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat

  Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte sterkere driftsresultat for 2017 enn for 2016. Det skyldes først og fremst høyere driftsinntekter for foretak innenfor bergverksdrift og utvinning.

  Artikkel
 • Kjøpevekst i staten

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde 523 milliarder kroner i 2017, en økning på 23 milliarder fra 2016. Statsforvaltningen økte mest, og leveranse av seks nye kampfly til forsvaret er en av forklaringene til den ...

  Artikkel
 • Fordringer på 12 billioner

  Ved utgangen av årets 3. kvartal var offentlig forvaltnings fordringsmasse nesten 12 billioner kroner stor, mens gjelden utgjorde halvannen billion.

  Artikkel
 • Utgiftene øker sakte, men sikkert

  Offentlige utgifter utgjorde de siste fire kvartalene 59 prosent av BNP i Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Stor økning i Svalbard-utgiftene

  Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

  Artikkel
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2018

  Notater 2018/43

  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2018» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport.

  Publikasjon
 • KOSTRA-rapportering 2018

  Notater 2018/42

  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2018» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

  Publikasjon
 • Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker

  Tallet på overnattingsdøgn ved krisesentrene var praktisk talt uendret i 2017, mens tallet på dagbrukere og dagbesøk gikk noe ned. Kommunenes betaling for krisesentertjenester økte likevel med over 2 prosent.

  Artikkel
 • Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

  Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

  Artikkel
 • Reform av offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2018/33

  Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene som partene i arbeidslivet kom fram til 3. mars 2018.

  Publikasjon
 • 6,5 prosent auke i skatteinnbetalingane

  Så langt i år har det vorte betalt inn 689 milliardar kroner i skatt. Samanlikna med den same perioden i 2017 svarar dette til ein auke på 42 milliardar.

  Artikkel
 • Igjen 10 billioner i nettofordringer

  Ved utgangen av årets andre kvartal var offentlig forvaltnings nettofinansformue i overkant av 10 billioner kroner. Endringen de fire siste kvartalene utgjør 572 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Pensjoner øker – øvrige stønader faller

  Pensjoner og andre kontantstønader er den største utgiftsposten i offentlig forvaltning og har de siste tre årene vokst jevnt og om lag i takt med BNP for Fastlands-Norge.

  Artikkel